Ktl-icon-tai-lieu

Bất đẳng thức biến phân hỗn hợp với toán tử nhiễu đơn điệu

Được đăng lên bởi hoangchinh40mg
Số trang: 42 trang   |   Lượt xem: 925 lần   |   Lượt tải: 0 lần
ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC
-------------------

TRẦN THỊ PHƯƠNG THẢO

BẤT ĐẲNG THỨC BIẾN PHÂN HỖN HỢP VỚI TOÁN TỬ
NHIỄU ĐƠN ĐIỆU

LUẬN VĂN THẠC SỸ TOÁN HỌC

Chuyên ngành : Toán ứng dụng
Mã số

: 60 46 36

Thái Nguyên, năm 2011

Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên✶

▼ô❝ ❧ô❝

▼ô❝ ❧ô❝ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳

✶

▲ê✐ ❝➯♠ ➡♥ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳

✷

▲ê✐ ♥ã✐ ➤➬✉ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳

✸

▼ét sè ❦ý ❤✐Ö✉ ✈➭ ❝❤÷ ✈✐Õt t➽t ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳

✺

❈❤➢➡♥❣ ✶✳

✶✳✶✳

▼ét sè ❦✐Õ♥ t❤ø❝ ❝➡ ❜➯♥

✻

❚❐♣ ❧å✐ ✈➭ ❤➭♠ ❧å✐ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳

✻

✶✳✷✳

❚♦➳♥ tö ➤➡♥ ➤✐Ö✉

✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳

✾

✶✳✸✳

❇✃t ➤➻♥❣ t❤ø❝ ❜✐Õ♥ ♣❤➞♥ ❤ç♥ ❤î♣ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳

✶✶

❈❤➢➡♥❣ ✷✳

❍✐Ö✉ ❝❤Ø♥❤ ❜✃t ➤➻♥❣ t❤ø❝ ❜✐Õ♥ ♣❤➞♥ ❤ç♥ ❤î♣ ✈í✐ t♦➳♥

tö ♥❤✐Ô✉ ➤➡♥ ➤✐Ö✉

✷✵

✷✳✶✳

P❤➢➡♥❣ ♣❤➳♣ ❤✐Ö✉ ❝❤Ø♥❤

✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳

✷✵

✷✳✷✳

❚è❝ ➤é ❤é✐ tô ❝ñ❛ ♥❣❤✐Ö♠ ❤✐Ö✉ ❝❤Ø♥❤ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳

✷✻

❑Õt ❧✉❐♥

✸✽

❚➭✐ ❧✐Ö✉ t❤❛♠ ❦❤➯♦

✸✾

Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên✷

❧ê✐ ❝➯♠ ➡♥
▲✉❐♥ ✈➝♥ ♥➭② ➤➢î❝ ❤♦➭♥ t❤➭♥❤ ❞➢í✐ sù ❤➢í♥❣ ❞➱♥ t❐♥ t×♥❤ ✈➭ sù ❝❤Ø ❜➯♦
♥❣❤✐➟♠ ❦❤➽❝ ❝ñ❛ ❝➠ ❣✐➳♦ ❚✳❙ ♥❣✉②Ô♥ ❚❤Þ ❚❤✉ ❚❤ñ②✳ ❚➠✐ ①✐♥ ❣ö✐ ❧ê✐ ❝➯♠ ➡♥
❝❤➞♥ t❤➭♥❤ ✈➭ s➞✉ s➽❝ ♥❤✃t ➤Õ♥ ❝➠✳
❚➠✐ ❝ò♥❣ ①✐♥ ❦Ý♥❤ ❣ö✐ ❧ê✐ ❝➯♠ ➡♥ ❝❤➞♥ t❤➭♥❤ ➤Õ♥ ❝➳❝ t❤➬② ❣✐➳♦✱ ❝➠ ❣✐➳♦
tr♦♥❣ tr➢ê♥❣ ➜➵✐ ❤ä❝ ❑❤♦❛ ❍ä❝ ✲ ➜➵✐ ❤ä❝ ❚❤➳✐ ◆❣✉②➟♥ ❝ò♥❣ ♥❤➢ ❝➳❝ t❤➬②
❝➠ ❣✐➳♦ t❤❛♠ ❣✐❛ ❣✐➯♥❣ ❞➵② ❦❤ã❛ ❤ä❝ ❝❛♦ ❤ä❝ ✷✵✵✾ ✲ ✷✵✶✶✱ ♥❤÷♥❣ ♥❣➢ê✐ ➤➲
➤❡♠ ❤Õt t➞♠ ❤✉②Õt ✈➭ sù ♥❤✐Öt t×♥❤ ➤Ó ❣✐➯♥❣ ❞➵② ✈➭ tr❛♥❣ ❜Þ ❝❤♦ t➠✐ ♥❤✐Ò✉
❦✐Õ♥ t❤ø❝ ❝➡ së✳
❚➠✐ ①✐♥ ❝➯♠ ➡♥ t❐♣ t❤Ó ❣✐➳♦ ✈✐➟♥ tr➢ê♥❣ ❚❍P❚ P❤ó ❇×♥❤ ♥➡✐ t➠✐ ❝➠♥❣ t➳❝
➤➲ ❣✐ó♣ ➤ì✱ t➵♦ ♥❤✐Ò✉ ➤✐Ò✉ ❦✐Ö♥ t❤✉❐♥ ❧î✐ ❝❤♦ t➠✐ tr♦♥❣ s✉èt ❦❤ã❛ ❤ä❝ ❝ò♥❣
♥❤➢ q✉➳ tr×♥❤ ❧➭♠ ❧✉❐♥ ✈➝♥✳ ❈✉è✐ ❝ï♥❣ t➠✐ ①✐♥ ❝➯♠ ➡♥ ❣✐❛ ➤×♥❤✱ ❜➵♥ ❜❒ t❤➞♥
t❤✐Õt ♥❤÷♥❣ ♥❣➢ê✐ ❧✉➠♥ ➤é♥❣ ✈✐➟♥✱ ❝❤✐❛ s❰✱ ❣✐ó♣ t➠✐ tr♦♥❣ s✉èt q✉➳ tr×♥❤ ❤ä❝
t❐♣ ✈➭ ❤♦➭♥ t❤➭♥❤ ❧✉❐♥ ✈➝♥✳
◆❣➢ê✐ ✈✐Õt ❧✉❐♥ ✈➝♥

❚r➬♥ ❚❤Þ P❤➢➡♥❣ ❚❤➯♦

Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên✸

❧ê✐ ♥ã✐ ➤➬✉
X ❧➭ ♠ét ❦❤➠♥❣ ❣✐❛♥ ❇❛♥❛❝❤ t❤ù❝ ♣❤➯♥ ①➵✱ X ∗ ❧➭ ❦❤➠♥❣ ❣✐❛♥ ❧✐➟♥
❤î♣ ❝ñ❛ X ✱ ❝➯ ❤❛✐ ❝ã ❝❤✉➮♥ ➤Ò✉ ➤➢î❝ ❦Ý ❤✐Ö✉ ❧➭ . ✱ A : X → X ∗ ❧➭ t♦➳♥ tö
➤➡♥ ➤✐Ö✉ ➤➡♥ trÞ ✈➭ ϕ : X → R ∪ {+∞} ❧➭ ♣❤✐Õ♠ ❤➭♠ ❧å✐ ❝❤Ý♥❤ t❤➢ê♥❣ ♥ö❛
❈❤♦

❧✐➟♥ tô❝ ❞➢í✐✳ ❇➭✐ t♦➳♥ ❜✃t ➤➻♥❣ t❤ø❝ ❜✐Õ♥ ♣❤➞♥ ❤ç♥ ❤î♣
✐♥❡q✉❛❧✐t②✮

➤➢î❝ ♣❤➳t ...
Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn
ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC
-------------------
TRẦN THỊ PHƯƠNG THẢO
BẤT ĐNG THỨC BIẾN PHÂN HN HP VI TOÁN TỬ
NHIỄU ĐƠN ĐIỆU
LUN VĂN THC S TOÁN HC
Chuyên ngành : Toán ứng dụng
Mã số : 60 46 36
Thái Nguyên, năm 2011
Bất đẳng thức biến phân hỗn hợp với toán tử nhiễu đơn điệu - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bất đẳng thức biến phân hỗn hợp với toán tử nhiễu đơn điệu - Người đăng: hoangchinh40mg
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
42 Vietnamese
Bất đẳng thức biến phân hỗn hợp với toán tử nhiễu đơn điệu 9 10 601