Ktl-icon-tai-lieu

Bất đẳng thức biến phân hỗn hợp với toán tử nhiệu không đơn điệu

Được đăng lên bởi hoangchinh40mg
Số trang: 43 trang   |   Lượt xem: 1248 lần   |   Lượt tải: 0 lần
ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC

NGUYỄN VĂN GIANG

BẤT ĐẲNG THỨC BIẾN PHÂN HỖN HỢP
VỚI TOÁN TỬ NHIỄU KHÔNG ĐƠN ĐIỆU
Chuyên ngành: TOÁN ỨNG DỤNG
Mã số : 60.46.36

LUẬN VĂN THẠC SĨ TOÁN HỌC

Thái Nguyên - Năm 2012

Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên1

Mục lục
1 Bất đẳng thức biến phân hỗn hợp

6

1.1. Một số khái niệm và kết quả của giải tích hàm phi tuyến . .
1.1.1. Một số tính chất hình học của không gian

6

. . . . . .

6

1.1.2. Toán tử đơn điệu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

7

1.1.3. Phiếm hàm lồi

9

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1.2. Bất đẳng thức biến phân hỗn hợp . . . . . . . . . . . . . . 12
1.2.1. Phát biểu bài toán . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
1.2.2. Một số trường hợp đặc biệt của bất đẳng thức biến
phân hỗn hợp . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
1.2.3. Ví dụ thực tế của bất đẳng thức biến phân hỗn hợp . 16
2

Hiệu chỉnh bất đẳng thức biến phân hỗn hợp với toán tử
nhiễu không đơn điệu
21
2.1. Hiệu chỉnh bất đẳng thức biến phân hỗn hợp đơn điệu . . . 21
2.1.1. Sự tồn tại nghiệm và tính chất của tập nghiệm . . . . 21
2.1.2. Phương pháp hiệu chỉnh . . . . . . . . . . . . . . . . 24
2.2. Bất đẳng thức biến phân hỗn hợp với toán tử nhiễu không
đơn điệu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
2.2.1. Phương pháp hiệu chỉnh và sự hội tụ . . . . . . . . . 28
2.2.2. Tham số hiệu chỉnh và tốc độ hội tụ

. . . . . . . . . 33

Kết luận

40

Tài liệu tham khảo

41

Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên2

Mở đầu
Cho X là một không gian Banach thực phản xạ, X ∗ là không gian
liên hợp của X, cả hai có chuẩn đều được kí hiệu là . , A : X → X ∗
là toán tử đơn điệu đơn trị và ϕ : X → R ∪ {+∞} là phiếm hàm lồi
chính thường nửa liên tục dưới. Bài toán bất đẳng thức biến phân hỗn
hợp (mixed variational inequality) được phát biểu như sau (xem [3]): với
f ∈ X ∗ , tìm x0 ∈ X sao cho
Ax0 − f, x − x0 + ϕ(x) − ϕ(x0 ) ≥ 0, ∀x ∈ X,

(0.1)

ở đây x∗ , x kí hiệu giá trị phiếm hàm tuyến tính liên tục x∗ ∈ X ∗ tại
x ∈ X.
Bất đẳng thức biến phân hỗn hợp (0.1), khi toán tử A không có tính
chất đơn điệu đều hoặc đơn điệu mạnh và hàm ϕ không lồi mạnh, nói
chung là một bài toán đặt không chỉnh (ill-posed) theo nghĩa nghiệm
của nó không phụ thuộc liên tục vào dữ kiện đầu vào. Do đó việc giải số
của bài toán này gặp khó khăn, lý do là một sai số nhỏ trong dữ kiện
của bài toán có thể dẫn đến sai số bất kì trong lời giải. ...
ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC
NGUYỄN VĂN GIANG
BẤT ĐẲNG THỨC BIẾN PHÂN HỖN HỢP
VỚI TOÁN TỬ NHIỄU KHÔNG ĐƠN ĐIỆU
Chuyên ngành: TOÁN ỨNG DỤNG
số : 60.46.36
LUẬN VĂN THẠC TOÁN HỌC
Thái Nguyên - Năm 2012
Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn
Bất đẳng thức biến phân hỗn hợp với toán tử nhiệu không đơn điệu - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bất đẳng thức biến phân hỗn hợp với toán tử nhiệu không đơn điệu - Người đăng: hoangchinh40mg
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
43 Vietnamese
Bất đẳng thức biến phân hỗn hợp với toán tử nhiệu không đơn điệu 9 10 251