Ktl-icon-tai-lieu

BẤT ĐẲNG THỨC CÔ-SI, HỆ QUẢ VÀ ỨNG DỤNG

Được đăng lên bởi lannh1975
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 1672 lần   |   Lượt tải: 1 lần
BẤT ĐẲNG THỨC CÔ-SI, HỆ QUẢ VÀ ỨNG DỤNG
I/ Mở đầu: Bất đẳng thức cô si là BĐT rất quan trọng trong toán học, áp dụng nhiều
trong bài tập chứng minh BĐT và những bài tập tìm giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất
của một biểu thức.
Nhưng BĐT Cô-si không được đề cập trong sách giáo khoa toán cấp hai mà chỉ có
trong một bài tập của sách bài tập toán 9.
Hệ quả của BĐT Cô-si cũng không kém phần quan trọng, áp dụng rất nhiều vào việc
tìm GTLN,GTNN của một biểu thức. Nhưng hệ quả của BĐT Cô-si khôngdược đề
cập trong sách toán cấp 2. Đối với giáo viên nhất là giáo viên dạy nâng cao hoặc bồi
dưỡng không thể bỏ qua được việc nghiên cứu và áp dụng BĐT Cô-si và hệ quả của
nó cho các bài tập toán ở cấp 2.
II/ Nội dung:
a/ Bất đẳng thức Cô-si: Với hai số không âm thì trung bình cộng luôn lớn hơn hoặc
bằng trung bình nhân của nó.
a b
 ab
2

Cụ thể: Với a 0;b 0 thì

đấu bằng xảy ra khi a=b

b/ Hệ quả 1: Nếu tổng của hai số dương, không đổi thì tích của chúng lớn nhất khi hai
số đó bằng nhau.
Cụ thể:

a  b 2 ab

mà a+b=S không thay đổi nên

S 2 ab  a.b 

S2
4

vậy max a.b=

S2
 a b
4

c/ Hệ quả 2: Nếu tích của hai số dương không đổi thì tổng của chúng nhỏ nhất khi hai
số đó bằng nhau.
Cụ thể: a  b 2 ab mà a.b không đổi nên a  b 2 p vậy min (a+b)=2 p  a b
III/ Áp dụng:
Ví dụ 1: Chứng minh rằng: M=

a2  a  2
a2  a 1

2

với mọi giá trị của a. Dấu dẳng thức xảy

ra khi nào?
Gợi ý: Ta có:
Vì

a2  a  2
2

a  a 1
1

a 2  a  1 0 ;

a2  a 1 +



a 2  a 1
2

a  a 1

a 2  a 1

1
a 2  a 1

2

0

2

a  a 1

 a 2  a 1 

1
2

a  a 1

nên áp dụng BĐT Cô-si ta có:

a 2  a  1.

Dấu dẳng thức xảy ra khi:

1



1
a 2  a 1

a 2  a 1 

2

vậymaxM=2

a 0
 a 2  a  1 1  a(a  1) 0  
 a  1
a2  a 1
1

Ví dụ 2: Cho a,b,c là các số dương. Chứng minh:

a2
b2
c2
a bc



bc a c a b
2

Gợi ý: Áp dụng BĐT Cô-si ccho các số không âm có:

a2
bc
a2 b  c

2
.
a
bc
4
bc 4

;

b2
a c
b2 a  c

2
.
b ;
ac
4
ac 4

c2
a b
c2 a  b

2
.
c
a b
4
a b 4

Cộng vế theo vế của 3 BĐT trên ta có:
a2
b2
c2
2(a  b  c) a  b  c


( a  b  c ) 

b c a c a b
4
2
8

Ví dụ 3: Cho P=

( x  3)(5  x )

(đpcm)

với -3<x<5 Tìm GTNN của P và giá trị tương ứng

của x
Ta giải bài này bằng cách dùng hệ quả 1 của BĐT Cô-si:
Đặt A= ( x  3)(5  x) nhận xét P>0 nên P đạt min khi A đạt max khi và chỉ khi (x+3)
(5-x) đạt max
Xét tổng (x+3) +(5-x) = 8 là số không đổi. Vậy tích (x+3)(5-x) đạt max  x+3=5-x
 2x=2  x=1
(TMĐK) .Thay x=1...
BẤT ĐẲNG THỨC CÔ-SI, HỆ QUẢ VÀ ỨNG DỤNG
I/ Mở đầu: Bất đẳng thức cô si là BĐT rất quan trọng trong toán học, áp dụng nhiều
trong bài tập chứng minh BĐT và những bài tập tìm giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất
của một biểu thức.
Nhưng BĐT Cô-si không được đề cập trong sách giáo khoa toán cấp hai mà chỉ có
trong một bài tập của sách bài tập toán 9.
Hệ quả của BĐT Cô-si cũng không kém phần quan trọng, áp dụng rất nhiều vào việc
tìm GTLN,GTNN của một biểu thức. Nhưng hệ quả của BĐT Cô-si khôngdược đề
cập trong sách toán cấp 2. Đối với giáo viên nhất là giáo viên dạy nâng cao hoặc bồi
dưỡng không thể bỏ qua được việc nghiên cứu và áp dụng BĐT Cô-si và hệ quả của
nó cho các bài tập toán ở cấp 2.
II/ Nội dung:
a/ Bất đẳng thức Cô-si: Với hai số không âm thì trung bình cộng luôn lớn hơn hoặc
bằng trung bình nhân của nó.
Cụ thể: Với a
0;b
0 thì
ab
ba
2
đấu bằng xảy ra khi a=b
b/ Hệ quả 1: Nếu tổng của hai số dương, không đổi thì tích của chúng lớn nhất khi hai
số đó bằng nhau.
Cụ thể:
abba 2
mà a+b=S không thay đổi nên
4
.2
2
S
baabS
vậy max
a.b=
ba
S
4
2
c/ Hệ quả 2: Nếu tích của hai số dương không đổi thì tổng của chúng nhỏ nhất khi hai
số đó bằng nhau.
Cụ thể:
abba 2
mà a.b không đổi nên
pba 2
vậy min (a+b)=2
bap
III/ Áp dụng:
Ví dụ 1: Chứng minh rằng: M=
2
1
2
2
2
aa
aa
với mọi giá trị của a. Dấu dẳng thức xảy
ra khi nào?
Gợi ý: Ta có:
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
2
22
2
2
2
aa
aa
aaaa
aa
aa
aa
0
;
0
1
1
2
aa
nên áp dụng BĐT Cô-si ta có:
+
2
1
1
.12
1
1
2
2
2
aa
aa
aa
vậym
ax
M=2
Dấu dẳng thức xảy ra khi:
1
0
0)1(11
1
1
1
2
2
2
a
a
aaaa
aa
aa
Ví dụ 2: Cho a,b,c là các số dương. Chứng minh:
2
222
cba
ba
c
ca
b
cb
a
Gợi ý: Áp dụng BĐT Cô-si ccho các số không âm có:
BẤT ĐẲNG THỨC CÔ-SI, HỆ QUẢ VÀ ỨNG DỤNG - Trang 2
BẤT ĐẲNG THỨC CÔ-SI, HỆ QUẢ VÀ ỨNG DỤNG - Người đăng: lannh1975
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
BẤT ĐẲNG THỨC CÔ-SI, HỆ QUẢ VÀ ỨNG DỤNG 9 10 72