Ktl-icon-tai-lieu

BẤT ĐẲNG THỨC NESBITT

Được đăng lên bởi thao06072015
Số trang: 11 trang   |   Lượt xem: 425 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Một số cách chứng minh
BẤT ĐẲNG THỨC NESBITT
1. Bất đẳng thức Nesbitt: Nếu a, b, c là các số dương thì ta có bất đẳng thức
a
b
c
3
P=
+
+
≥
b+c c+a a+b 2
2. Một số cách chứng minh.
Cách 1. Bất đẳng thức đã cho tương đương với
 a
  b
  c
 9
+ 1 + 
+ 1 + 
+ 1 ≥

b+c  c+a  a+b  2
1
1 
 1
⇔ [(a + b) + (b + c) + (c + a )] 
+
+
≥9
a+b b+c c+a
Bất đẳng thức này luôn đúng vì theo AM – GM :
(a + b) + (b + c) + (c + a ) ≥ 3 3 (a + b)(b + c)(c + a )
1
1
1
3
+
+
≥
.
và
3
a+b b+c c+a
(a + b)(b + c)(c + a)
Nhân theo vế hai bất đẳng thức này ta có điều phải chứng minh.
Cách 2. Viết lại bất đẳng thức đã cho dưới dạng
2a (a + b)(c + a ) + 2b(b + c )( a + b) + 2c(c + a )(b + c) ≥ 3( a + b)(b + c)(c + a )
⇔ 2(a 3 + b3 + c3 ) ≥ ab(a + b) + bc(b + c) + ca (c + a )
⇔ (a + b)(a − b) 2 + (b + c )(b − c) 2 + (c + a )(c − a )2 ≥ 0
Suy ra điều phải chứng minh.
Cách 3. Đặt x = b + c, y = c + a, z = a + b thì a =
Bất đẳng thức trở thành

y+z−x
z+x− y
x+ y−z
,b =
,c =
2
2
2

y+z−x z+x− y x+ y−z 3
+
+
≥
2x
2y
2z
2

 x y  y z   z x
⇔ + + + + + ≥6
 y x  z y x z
luôn đúng theo bất đẳng thức AM – GM.
b
c
a
c
a
b
+
+
,R =
+
+
thì theo AM – GM ta có
Cách 4. Đặt Q =
b+c c+a a+b
b+c c+a a+b
a+b b+c c+a
a+c b+a c+b
P+Q =
+
+
≥ 3, P + R =
+
+
≥3
b+c c+a a+b
b+c c+a a+b
3
Suy ra 2 P + Q + R ≥ 6 , mà Q + R = 3 , nên P ≥ .
2
Cách 5. Sử dụng bất đẳng thức Cauchy – Schwarz ta có
a2
b2
c2
(a + b + c) 2
3(ab + bc + ca ) 3
P=
+
+
≥
≥
=
ab + ac bc + ba ca + cb 2( ab + bc + ca ) 2(ab + bc + ca ) 2
Đó là điều phải chứng minh.
1
1
1
. Áp dụng bất đẳng
Cách 6. Không mất tính tổng quát giả sử a ≥ b ≥ c , thế thì
≥
≥
b+c c+a a+b
thức Chebyshev cho hai dãy đơn điệu cùng chiều ta có
a
b
c
1
1
1 
 1
+
+
≥ (a + b + c) 
+
+

b+c c+a a+b 3
b+c c+a a+b
a
b
c
1 a
b
c

⇔
+
+
≥ 
+1+
+1+
+ 1
b + c c + a a + b 3 b + c
c+a
a+b 
1
3
Hay P ≥ ( P + 3) , nghĩa là P ≥ .
3
2

Cách 7. Áp dụng bất đẳng thức AM – GM ta có
a2
b+c
b2
c+a
c2
a+b
+
≥ a,
+
≥ b,
+
≥c
4
4
4
b+c
c+a
a+b
Cộng theo vế ba bất đẳng thức cùng chiều trên ta được
3
a2
b2
c2
+a+
+b+
+ c ≥ (a + b + c)
2
b+c
c+a
a+b
a ( a + b + c) b(a + b + c) c( a + b + c) 3
⇔
+
+
≥ ( a + b + c)
2
b+c
c+a
a+b
a
b
c
3
⇔
+
+
≥ .
b+c c+a a+b 2
x
Cách 8. Không mất tính tổng quát giả sử a + b + c = 3 . Xét hàm f ( x) =
trên khoảng (0,3). Ta
3− x
6
có f ''( x) =
> 0 , suy ra f ( x) là hàm lõm trên (0,3) nên áp dụng bất đẳng thức Jensen ta
(3 − x)3
được
3
a+b+c
P = f (a ) + f (b) + f (c ) ≥ 3 f 
 = 3 f (1) = .
3
2


Cách 9. Không...
Mt s cách chng minh
BT ĐẲNG THC NESBITT
1. Bt đẳng thc Nesbitt: Nếu
, ,a b c
là các s dương thì ta có bt đẳng thc
3
2
a b c
P
b c c a a b
= + +
+ + +
2. Mt s cách chng minh.
Cách 1. Bt đẳng thc đã cho tương đương vi
9
1 1 1
2
a b c
b c c a a b
+ + + + +
+ + +
1 1 1
[( ) ( ) ( )] 9a b b c c a
a b b c c a
+ + + + + + +
+ + +
B
t đẳng thc này luôn đúng vì theo AM – GM :
3
( ) ( ) ( ) 3 ( )( )( )a b b c c a a b b c c a+ + + + + + + +
3
1 1 1 3
( )( )( )
a b b c c a
a b b c c a
+ +
+ + +
+ + +
.
Nhân theo v
ế hai bt đẳng thc này ta có điu phi chng minh.
Cách 2. Viết li bt đẳng thc đã cho dưới dng
2 ( )( ) 2 ( )( ) 2 ( )( ) 3( )( )( )a a b c a b b c a b c c a b c a b b c c a
+ + + + + + + + + + +
3 3 3
2( ) ( ) ( ) ( )a b c ab a b bc b c ca c a + + + + + + +
2 2 2
( )( ) ( )( ) ( )( ) 0a b a b b c b c c a c a + + + + +
Suy ra
điu phi chng minh.
Cách 3. Đặt
, ,
x b c y c a z a b
= + = + = +
thì
, ,
2 2 2
y z x z x y x y z
a b c
+ + +
= = =
B
t đẳng thc tr thành
3
2 2 2 2
y z x z x y x y z
x y z
+ + +
+ +
6
x y y z z x
y x z y x z
+ + + + +
luôn
đúng theo bt đẳng thc AM – GM.
Cách 4. Đặt
,
b c a c a b
Q R
b c c a a b b c c a a b
= + + = + +
+ + + + + +
thì theo AM – GM ta có
3, 3
a b b c c a a c b a c b
P Q P R
b c c a a b b c c a a b
+ + + + + +
+ = + + + = + +
+ + + + + +
Suy ra
2 6P Q R+ +
, mà
3Q R+ =
, nên
3
2
P .
Cách 5. S dng bt đẳng thc Cauchy – Schwarz ta có
2 2 2 2
( ) 3( ) 3
2( ) 2( ) 2
a b c a b c ab bc ca
P
ab ac bc ba ca cb ab bc ca ab bc ca
+ + + +
= + + =
+ + + + + + +
Đó là điu phi chng minh.
Cách 6. Không mt tính tng quát gi s
a b c
, thế thì
1 1 1
b c c a a b
+ + +
. Áp dng bt đẳng
th
c Chebyshev cho hai dãy đơn điu cùng chiu ta có
1 1 1 1
( )
3
a b c
a b c
b c c a a b b c c a a b
+ + + + + +
+ + + + + +
1
1 1 1
3
a b c a b c
b c c a a b b c c a a b
+ + + + + + +
+ + + + + +
Hay
1
( 3)
3
P P + , nghĩa là
3
2
P .
BẤT ĐẲNG THỨC NESBITT - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
BẤT ĐẲNG THỨC NESBITT - Người đăng: thao06072015
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
11 Vietnamese
BẤT ĐẲNG THỨC NESBITT 9 10 618