Ktl-icon-tai-lieu

Bất đẳng thức và ứng dụng

Được đăng lên bởi dinhtrung11a1
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 554 lần   |   Lượt tải: 1 lần
BẤT ĐẲNG THỨC VÀ ỨNG DỤNG
1/ Bất đẳng thức AM-GM ( Cauchy ):
Với hai số thực không âm, ta có:
a + b ≥ 2 ab
“ Đẳng thức xảy ra khi và chỉ khi a=b”
 Mở rộng: Với n số thực không âm, ta luôn có:
a +a +…+a ≥ n
“ Đẳng thức xảy ra khi và chỉ khi a =a =…=a”

2/ Ví dụ:
Bài 1: Cho ba số x, y, z không âm. Chứng minh rằng:
xy +3 yz +5 zx ≤ 3x + 2y +4z
Lời giải:
Áp dụng bất đẳng thức Cauchy, ta có:
xy ≤
3 yz ≤
5 zx ≤
Cộng vế theo vế ba bất đẳng thức trên, ta thu được dpcm
Đẳng thức xảy ra khi và chỉ khi x=y=z
Bài 2: Cho ba số thực không âm a, b, c thỏa mãn a+b+c=1. Tìm GTNN của:
P= + +
Lời giải:
Áp dụng bất đẳng thức AM-GM, ta có:
+ ≥ 2
=
+ ≥ 2 =
+ ≥ 2
=
P+ + + ≥
Mặt khác, do a+b+c=1, nên:
P + ≥  P≥ 1
Kết luận, min P=1, đạt được khi và chỉ khi a= ; b= ; c=
Bài 3: Cho x, y, z là các số thực dương thỏa mãn x +y +z =12. Tìm GTNN
của:
P= + +
Lời giải:
Ta có: = ≤ =
Tương tự, ta cũng có:
≤ ; ≤
 P ≥ 2( + + )
Áp dụng bất đẳng thức AM-GM, ta có:
+ ≥ 2 =
Tương tự, ta cũng có:
+ ≥

+ ≥
Cộng vế theo vế các bất đẳng thức ở trên, ta thu được:
+ + + ≥1
 + + ≥
 P≥ 1
Kết luận: min P =1, đạt dược khi và chỉ khi x=y=z=
Bài 4 : Cho 3 số dương a, b, c. Chứng minh rằng:
a+ + ≥ a+ +
Lời giải:
Áp dụng bất đẳng thức AM-GM, ta có:
a +1+1 ≥ 3a
+1+1 ≥ 3
+1+1 ≥
Cộng vế theo vế 3 bất đẳng thức trên, ta được:
a + + ≥ a+ + + 2( a + + ) -6
Tiếp tục áp dụng bất đẳng thức AM-GM, ta được:
a+ + ≥3
 a + + ≥ a + + (dpcm)
Đẳng thức xảy ra khi và chỉ khi a=b=1
Bài 5: Cho x, x,..., x là các số thực dương thỏa mãn
+ +....+ =1
Chứng minh rằng: xx …x ≥ ( n -1 )
Lời giải:
Từ giả thiết, áp dụng bất đẳng thức AM-GM suy ra
= + +...+ ≥
Viết tiếp với n-1 bất đẳng thức tương tự rồi nhân vế theo vế n bất đẳng thức nhận
được, suy ra dpcm
Bài 6: Cho ba số dương x, y, z thỏa mãn xy+yz+zx=1. Chứng minh rằng
+ + ≤
Lời giải:
Ta có: x +1=x +xy+yz+zx= (y+x)(x+z)
 =
≤
Tương tự, ta cũng có:
≤
; ≤
Cộng vế theo vế ba bất đẳng thức trên, ta thu được dpcm. Đẳng thức xảy ra khi và
chỉ khi x=y=z=

3/ Bất đẳng thức Cauchy Schawrz (Bunyakovsky)
Cho hai bộ số a, a và b, b . Khi đó, ta có:
( a + a )( b + b ) ≥ ( a b + a b )
Đẳng thức xảy ra khi và chỉ khi =

Mở rộng với bộ n số thực a , a ,..., a và b , b ,..., b .Ta có:
ª. b≥
Dấu đẳng thức có khi và chỉ khi =

4/Ví dụ:
Bài 7: Cho x, y, z là ba số dương thỏa mãn x+y+z=3
Chứng minh rằng:
+ + ≥
Lời giải:
Áp dụng bất đẳng thức Cauchy Schawrz, ta có
≥ ( x+y+z )
 2(x+y+z) ≥ (x+y+z)
 + + ≥ =
Dáu “=” có khi x=y=z=1
Bài 8: Cho các số thực dương x, y, z thỏa x+y+z=≤ 2. Tìm GTNN của
Q= +...
BẤT ĐẲNG THỨC VÀ ỨNG DỤNG
1/ Bất đẳng thức AM-GM ( Cauchy ):
Với hai số thực không âm, ta có:
a + b ≥ 2 ab
“ Đẳng thức xảy ra khi và chỉ khi a=b”
Mở rộng: Với n số thực không âm, ta luôn có:
a +a +…+a ≥ n
“ Đẳng thức xảy ra khi và chỉ khi a =a =…=a”
2/ Ví dụ:
Bài 1: Cho ba số x, y, z không âm. Chứng minh rằng:
xy +3 yz +5 zx ≤ 3x + 2y +4z
Lời giải:
Áp dụng bất đẳng thức Cauchy, ta có:
xy ≤
3 yz ≤
5 zx ≤
Cộng vế theo vế ba bất đẳng thức trên, ta thu được dpcm
Đẳng thức xảy ra khi và chỉ khi x=y=z
Bài 2: Cho ba số thực không âm a, b, c thỏa mãn a+b+c=1. Tìm GTNN của:
P= + +
Lời giải:
Áp dụng bất đẳng thức AM-GM, ta có:
+ ≥ 2 =
+ ≥ 2 =
+ ≥ 2 =
P + + + ≥
Mặt khác, do a+b+c=1, nên:
P + ≥ P≥ 1
Kết luận, min P=1, đạt được khi và chỉ khi a= ; b= ; c=
Bài 3: Cho x, y, z là các số thực dương thỏa mãn x +y +z =12. Tìm GTNN
của:
P= + +
Lời giải:
Ta có: = ≤ =
Tương tự, ta cũng có:
≤ ; ≤
P ≥ 2( + + )
Áp dụng bất đẳng thức AM-GM, ta có:
+ ≥ 2 =
Tương tự, ta cũng có:
+ ≥
Bất đẳng thức và ứng dụng - Trang 2
Bất đẳng thức và ứng dụng - Người đăng: dinhtrung11a1
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
4 Vietnamese
Bất đẳng thức và ứng dụng 9 10 47