Ktl-icon-tai-lieu

Bất phương trình

Được đăng lên bởi buithu23787
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 244 lần   |   Lượt tải: 0 lần
PHƯƠNG TRÌNH - BẤT PHƯƠNG TRÌNH CÓ CHỨA DẤU GIÁ TRỊ
TUYỆT ĐỐI
Vấn đề 1: Phương pháp chia khoảng.

 f  x  ; f  x   0
  f  x  ; f  x   0

 Dùng định nghĩa: f  x   

 Xét dấu các biểu thức trong dấu giá trị tuyệt đối trên cùng một bảng.
Chia ra một số khoảng trên trục số mà mỗi khoảng này ta đã biết dấu của các biểu thức
trong trị tuyệt đối.
Giải phương trình, bất phương trình trong khoảng đang xét.
2
Thí dụ: Giải phương trình: x  x  2 x  1  1  1
Giải:
Bảng xét dấu:



x
x x

+

2x 1

-

2

0
0

1\ 2

-

0

+

2
2
i/ x  0 :  1  x  x  1  2 x  1  x  3x  0

 x0
 x  0.
 x  3  L


1
2

2
2
ii/ 0  x  :  1  x  x  1  2 x  1   x  x  0

 x0
 L .
 x  1



1
 x  1 :  1  x  x 2  1  2 x  1  x 2  3x  2  0 .
2
2
2
iv/ x  1 :  1  x  x  1  2 x  1  x  x  2  0
 x 1

 L
 x  2

iii/

Vậy: S   0;1

Bài tập tương tự:
1. Giải các phương trình:
a. 7  2 x  5  3x  x  2
x2 1  x  1
1
b.
x  x  2
2
c. x  1  x  1

1
0



+
+

2. Giải các bất phương trình.
a.
b.

x2  4x  3
x2  x  5

 1.

23 x
1
1 x

c. 2  1  x  1
9

d. x  5  3  x  3
3. Giải phương trình.
x 2  5 x  4  9 x 2  5 x  4  10 x x  0

4. Giải và biện luận.

m2 x  1  m 2  m  x   m 2 x  1  m 2  m  x 

5. Giải hệ
 x 1 y 2  2


 x  2  2 y  3

6. Tìm tất cả các nghiệm nguyên của hệ.
 y  x 2  x  1  0


 y  2  x  1  1  0

Vấn đề 2: Phương pháp biến đổi tương đương.
 f  x  g  x  f 2  x  g 2  x  f  x  g  x .
 g  x   0

 f  x  g  x  

 f  x    g  x 

 f  x  g  x  f 2  x  g 2  x
  f  x   g  x 

f  x   g  x   0

 f  x  g  x  g  x  f  x  g  x
 f  x  g  x

 f  x  g  x  

 f  x   g  x 

2
2
Thí dụ: Giải và biện luận phương trình: x  x  m   x  x  2 .
Giải:
Để phương trình có nghiệm ta phải có điều kiện:

 x 2  x  2  0  1  x  2

Khi đó phương trình đã cho tương đương với:

x

2

 x  m     x2  x  2
2

2

  2 x2  m  2  2x  m  2  0

2m
 1
 2x  m  2  0
2


 x   m  2  2
 2x  m  2  0

2
 1 có nghiệm 2  m  0  * khi đó nghiệm của nó là:


2
 x 

2

x1 

2m
2m
; x2  
2
2

Kiểm tra điều kiện:
2m
 2  m  6 . Kết hợp với  * ta có 6  m  2
2
2m
 1  x2  2  1  
0m2
2
m2
m3
 2  6  m  0 . Gọi x3  
 1  x  
.
2
2

 1  x1  2 

Kết luận:
 m  6  m  2 : S  
 m ...
PHƯƠNG TRÌNH - BẤT PHƯƠNG TRÌNH CÓ CHỨA DẤU GIÁ TRỊ
TUYỆT ĐỐI
Vấn đề 1: Phương pháp chia khoảng.
Dùng định nghĩa:
; 0
; 0
f x f x
f x
f x f x
Xét dấu các biểu thức trong dấu giá trị tuyệt đối trên cùng một bảng.
Chia ra một số khoảng trên trục số mà mỗi khoảng này ta đã biết dấu của các biểu thức
trong trị tuyệt đối.
Giải phương trình, bất phương trình trong khoảng đang xét.
Thí dụ: Giải phương trình:
2
2 1 1 1x x x
Giải:
Bảng xét dấu:
x

0
1\ 2
1

2
x x
+ 0 - - 0 +
2 1x
- - 0 + +
i/
0x
:
0
0
3
x
x
x L
.
ii/
1
0
2
x
:
2 2
1 1 2 1 0x x x x x  
0
1
x
L
x
 
.
iii/
1
1
2
x
:
2 2
1 1 2 1 3 2 0x x x x x
.
iv/
1x
:
2 2
1 1 2 1 2 0x x x x x
1
2
x
L
x
 
Vậy:
0;1S
Bài tập tương tự:
1. Giải các phương trình:
a.
7 2 5 3 2x x x
b.
2
1 1
1
2
x x
x x
c.
2
1 1x x
Bất phương trình - Trang 2
Bất phương trình - Người đăng: buithu23787
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
Bất phương trình 9 10 679