Ktl-icon-tai-lieu

Bất phương trình chưa dấu giá trị tuyệt đối

Được đăng lên bởi do-trung-hieu
Số trang: 31 trang   |   Lượt xem: 14797 lần   |   Lượt tải: 12 lần
VÀI DẠNG BẤT PHƯƠNG TRÌNH
CÓ CHỨA DẤU GIÁ TRỊ TUYỆT ĐỐI
Trần Văn Toàn,
Trường THPT chuyên Lương Thế Vinh,
Biên Hoà, Đồng Nai.
Năm 2009
Tóm tắt nội dung
Bất phương trình có chứa dấu giá trị tuyệt đối được học trong chương trình Toán Trung
học phổ thông. Tuy nhiên, trong chương trình hiện hành, cũng chỉ đưa ra một vài bài toán
nhỏ mà phương pháp giải chủ yếu là dùng định nghĩa về giá trị tuyệt đối, tức là xét dấu của
biểu thức bên trong dấu giá trị tuyệt đối sao cho bất phương trình đang xét không còn chứa
dấu giá trị tuyệt đối nữa. Lấy ý tưởng chính từ một bài viết trong [1], tôi viết đề tài này với
mục đích là đưa thêm một cách giải nữa, để tránh việc xét dấu biểu thức bên trong dấu giá
trị tuyệt đối, mà công việc xét dấu này đôi khi thật sự không đơn giản.

1 Các bất phương trình cơ bản
1.1 Vài kết quả lí thuyết
Sách Giáo viên Đại số lớp 10 (bộ hai) của Nhà xuất bản Giáo dục, xuất bản năm 2006, trang
107 có chứng minh rằng nếu a là một số thực bất kì thì ta có
1. |f (x)|

a ⇔ −a

2. |f (x)|

a⇔

f (x)

f (x)
f (x)

a.

a
−a

1. Thật vậy, xét bất phương trình |f (x)|
• Nếu a

0, ta có |f (x)|

a.

a ⇔ −a

f (x)

• Nếu a < 0, các bất phương trình |f (x)|
• Trường hợp bất phương trình |f (x)|

2. Bây giờ, ta xét bất phương trình |f (x)|

a.
a và −a

f (x)

a đều vô nghiệm.

a chứng minh tương tự.

g(x) và hệ bất phương trình −g(x)

Gọi D là tập xác định của bất phương trình |f (x)|
của bất phương trình −g(x) f (x) g(x)).
1

f (x)

g(x).

g(x) (Khi đó, D cũng là tập xác định

Giả sử có số x0 ∈ D thoả bất phương trình |f (x)|
|f (x0 )|
Ta chỉ xét trường hợp g(x0 )
• Nếu f (x0 )

g(x), tức là
(1.1.1)

g(x0 ).

0.

0, thì |f (x0 )| = f (x0 ) và bất phương trình (1.1.1) trở thành
g(x0 ).

(1.1.2)

−g(x0 ).

(1.1.3)

f (x0 )
Mặt khác, vì f (x0 )

0 và g(x0 )

0, nên
f (x0 )

Từ (1.1.2) và (1.1.3) suy ra
−g(x0 )

f (x0 )

g(x0 ).

−g(x)

f (x)

g(x).

Hay x0 cũng thoả
• Trường hợp f (x0 ) < 0.

Khi đó, |f (x0 )| = −f (x0 ) và (1.1.1) trở thành −f (x0 ) g(x0 ). Do vậy, ta có (1.1.3).
Mặt khác, vì f (x0 ) < 0 và g(x0 ) 0, nên có (1.1.2). Do đó, ta cũng có
−g(x0 )

f (x0 )

(Cũng có thể nhận xét rằng, nếu |f (x0 )|
g(x0 ).)
• Trái lại, nếu có x0 thoả −g(x0 )

f (x0 )

g(x0 ).
0, thì −g(x0 )

g(x0 ), g(x0

g(x0 ), ta cũng có |f (x0 )|

f (x0 )

g(x0 ).

Vậy ta có
|f (x)|

g(x) ⇔ −g(x)

f (x)

g(x).

3. Xét bất phương trình |f (x)| > g(x) và tuyển bất phương trình

f (x) > g(x),
f (x) < −g(x).

• Gọi D là tập xác định của bất phương trình |f (x)| > g(x). Giả sử có số x...
VÀI DẠNG BẤT PHƯƠNG TRÌNH
CHỨA DU G TRỊ TUYỆT ĐỐI
Trần Văn Toàn,
Trường THPT chuyên Lương Thế Vinh,
Biên Hoà, Đồng Nai.
Năm 2009
Tóm tắt nội dung
Bất phương trình chứa dấu giá trị tuyệt đối được học trong chương trình Toán Trung
học phổ thông. Tuy nhiên, trong chương trình hiện hành, cũng chỉ đưa ra một vài bài toán
nhỏ phương pháp giải ch yếu là dùng định nghĩa về g trị tuyệt đối, tức xét dấu của
biểu thức bên trong dấu giá trị tuyệt đối sao cho bất phương trình đang xét không còn chứa
dấu giá trị tuyệt đối nữa. Lấy ý tưởng chính từ một bài viết trong [1], tôi viết đề tài y với
mục đích đưa thêm một cách giải nữa, để tránh việc xét dấu biểu thức bên trong dấu giá
trị tuyệt đối, công việc xét dấu y đôi khi thật s không đơn giản.
1 Các bất phương trình bản
1.1 Vài kết quả thuyết
Sách Giáo viên Đại số lớp 10 (bộ hai) của Nhà xuất bản Giáo dục, xuất bản năm 2006, trang
107 chứng minh rằng nếu a một số thực bất kì thì ta
1. |f(x)| a a f(x) a.
2. |f(x)| a
f(x) a
f(x) a
1. Thật vy, xét bất phương trình |f(x)| a.
Nếu a 0, ta |f(x)| a a f(x) a.
Nếu a < 0, các bất phương trình |f(x)| a và a f(x) a đều vô nghiệm.
Trường hợp bất phương trình |f(x)| a chứng minh tương tự.
2. y giờ, ta xét bất phương trình |f(x)| g(x) và hệ bất phương trình g(x) f(x) g(x).
Gọi D tập xác định của bất phương trình |f(x)| g(x) (Khi đó, D cũng tập xác định
của bất phương trình g(x) f(x) g(x)).
1
Bất phương trình chưa dấu giá trị tuyệt đối - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bất phương trình chưa dấu giá trị tuyệt đối - Người đăng: do-trung-hieu
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
31 Vietnamese
Bất phương trình chưa dấu giá trị tuyệt đối 9 10 618