Ktl-icon-tai-lieu

BẢY CÔNG CỤ KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG

Được đăng lên bởi minhcanbk
Số trang: 15 trang   |   Lượt xem: 1239 lần   |   Lượt tải: 3 lần
Chương 6
BẢY CÔNG CỤ
KIỂM SOÁT CHẤT LƯỢNG

7 công cụ cơ bản
1. Phiếu kiểm tra (checksheet)
2. Lưu đồ (Flowchart)
3. Biểu đồ tần suất (Histogram chart)
4. Biểu đồ Pareto (Pareto chart)
5. Biểu đồ phân tích nhân quả (Cause and Effect
diagram –Ishikawa diagram)
6. Biểu đồ phân tán (Scatter diagram)
7. Biểu đồ kiểm soát (Control chart)
 Chỉ cần 3 công cụ, 80% vấn đề có thể được giải
quyết.
 Với 7 công cụ, 95% vấn đề có thể được giải quyết.

52

MỘT SỐ KỸ THUẬT
KIỂM SOÁT CHẤT LƯỢNG BẰNG THỐNG KÊ
(Statistical Quality Control - SQC)

CÁC SAI SÓT,
KHIẾM KHUYẾT

Biểu đồ kiểm
soát (Control
chart)

PHÂN TÍCH
NGUYÊN NHÂN

Biểu đồ nhân quả
(Cause & Effect)

THU THẬP SỐ
LIỆU-X/Đ TỶ LỆ
CHO CÁC N/N

Biểu đồ tần suất
(Histogram
chart)

LỰA CHỌN VẤN
ĐỀ ƯU TIÊN ĐỂ
GIẢI QUYẾT

Biểu đồ Pareto
(Pareto chart)

ĐỀ XUẤT
BIỆN PHÁP
SỬA CHỮA

Lưu đồ
(Flowchart)

KIỂM TRA KẾT
QUẢ SỬA CHỮA

Biểu đồ kiểm
soát (Control
chart)

53

LƯU ĐÔ
FLOWCHART

LƯU ĐÔ LÀ GÌ?
 Lưu đồ nhằm chia nhỏ tiến trình công việc để mọi
người có thể thấy tiến hành công việc ra sao và ai
(bộ phận nào) làm.
 Lưu đồ tiến trình, được trình bày theo dạng hàng và
cột , cho biết phải làm cái gì trong công việc và ai
chịu trách nhiệm công việc đó.
LỢI ÍCH
 Tài liệu hóa một cách rõ ràng các hành động cần
tiến hành;
 Giúp xác định các điểm thu thập các số liệu quan
trọng;
 Giúp xác định các điểm yếu;
 Giúp thông đạt dễ dàng.

54

XÂY DỰNG LƯU ĐÔ
 Xác định các hành động bắt đầu và các hành động
kết thúc;
 Xác định các nhân vật chính tham gia;
 Thống nhất về mức độ chi tiết;
 Chỉ liên quan đến các hành động phải thực hiện.
Lưu đồ chỉ ra cái chúng ta ĐANG LÀM
chứ không phải cái NGHĨ RẰNG NÊN LÀM
SỬ DỤNG
 Dễ kiểm soát các tiến trình, nhất là trong trường
hợp thay đổi hoặc cải tiến tiến trình;
 Giúp bạn dễ dàng nói về công việc của mình với
những người khác.

55

CÁC KÝ HIỆU ĐỂ VẼ LƯU ĐÔ
Điểm bắt đầu, điểm kết thúc
của tiến trình
Một bước (công việc), thường
chỉ có một mũi tên đi ra
Kiểm tra-ra QĐ; thường có 2
mũi tên chỉ hướng đi của tiến
trình
Hướng đi, dòng công việc
Tạm ngưng, lưu kho tạm thời

56

LIỆT KÊ THỨ TỰ CÁC CÔNG VIỆC
Bước
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Việc gì?

Ai làm?

...

57

Hồ sơ

LƯU ĐÔ LUỘC TRỨNG
...



 !"
#$ %&'()&*+,-./0)100,2
3$ (45/6789.-,2
:$ &*(45,;1(<,/&1,8-.+.-,2
=$ &*(45%.-0,8/%.-0,8.-,2
>$ &*(45?@,A@B("/.(10.CDEE0,
C&.-.+F1&).9.C&.-.+2
$ &*(45?@,G/.,,0-C&.-.+2
$ &*(45)&*+18G,/8,-87.-,2


!"#$
52
BẢY CÔNG CỤ KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
BẢY CÔNG CỤ KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG - Người đăng: minhcanbk
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
15 Vietnamese
BẢY CÔNG CỤ KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG 9 10 291