Ktl-icon-tai-lieu

Bê Tông 1

Được đăng lên bởi khanhtrunghieu
Số trang: 6 trang   |   Lượt xem: 569 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Bài giảng môn học

KẾT CẤU BTCT, PHẦN CẤU KIỆN CƠ BẢN
8/18/2014

Môn học: KẾT CẤU BTCT 1

1

Giới thiệu môn học
 Thông tin chung
• Tên môn học:

KẾT CẤU BTCT, Phần 1 (“BT1”)
Đồ án BTCT 1
• Thời lượng:
57 tiết LT, 30tiết ĐA
• Giảng viên:
Th.S. Ngô Sỹ Lam
• Email, ĐThoại: nglamdhxd@gmail.com; 0913.230.117
-------------------------------------------------------------------------------------• Bộ môn PT:
Kết cấu Công trình Bê tông cốt thép
Phòng 311, nhà A1, ĐT: 04.3.8697.007

• Lãnh đạo BM:

8/18/2014

Trưởng BM: GS.TS. Phan Quang Minh
P.Trưởng BM: T.S Phạm Thanh Tùng

Môn học: KẾT CẤU BTCT 1

2

Giới thiệu môn học
 Mục đích
 Trang bị kiến thức cơ bản về:
• Nguyên lý thiết kế kết cấu bằng BTCT
• Đặc tính cơ lý của vật liệu BT, cốt thép
• Tính toán thiết kế một số cấu kiện cơ bản bằng BTCT: cấu kiện chịu
uốn, cấu kiện chịu nén, cấu kiện chịu kéo, cấu kiện chịu xoắn

• Tính toán thiết kế các loại sàn bằng BTCT

 Thực hành thiết kế bản sàn (đồ án BT1)

8/18/2014

Môn học: KẾT CẤU BTCT 1

3

Giới thiệu môn học
 Tài liệu nghiên cứu
•
•
•
•

8/18/2014

Kết cấu BTCT, Phần cấu kiện cơ bản (CB: PGS. TS Phan Quang Minh)
Sàn sườn BTCT toàn khối (Bộ môn CTrình BTCT)
Tiêu chuẩn TCXDVN 356:2005
Tiêu chuẩn Tải trọng và tác động: TCVN 2737:1995

Môn học: KẾT CẤU BTCT 1

4

Giới thiệu môn học
 Cơ cấu chương trình
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
8/18/2014

Chương 1: Khái niệm chung (2 tiết)
Chương 2: Tính chất cơ lý của vật liệu (6 tiết)
Chương 3: Nguyên lý tính toán và cấu tạo (3 tiết)
Chương 4: Cấu kiện chịu uốn (14 tiết)
Chương 5: Cấu kiện chịu nén (10 tiết)
Chương 6: Cấu kiện chịu kéo, xoắn (2 tiết)
Chương 7: Tính toán CKBTCT theo trạng thái GH thứ 2 (3 tiết)
Chương 8: Kết cấu BT ứng lực trước (3 tiết)
Chương 9: Sự chịu lực cục bộ (1 tiết)
Chương 10: Sàn phẳng (12tiết)
Kiểm tra: một bài (1tiết)
Đồ án BT1: Sàn sườn toàn khối, bản loại dầm (30 tiết)
Môn học: KẾT CẤU BTCT 1

5

Giới thiệu môn học
 Thi và kiểm tra
 Bài tập, kiểm tra
• Bài tập:
• Kiểm tra học trình:
• Thi:
 Đánh giá
• Điểm quá trình:
• Điểm thi:
• Điểm môn học:

1 bài
1 bài (1 tiết)
1 lần (thi viết, 90phút, không mang TL)
40% (Điểm danh+Chuyên cần
+Bài tập+Kiểm tra HT; tính đến 0.1)
60% (thi kết thúc ; tính đến 0.1)
40%ĐQT + 60%ĐKT

 Phương pháp nghiên cứu
•
•
•
•
8/18/2014

Bám sát giáo trình
Đọc trước khi lên lớp
Tự học là chính
Chuẩn bị trả lời trên lớp (cho cả bài cũ và mới)
Môn học: KẾT CẤU BTCT 1

6

...
KẾT CẤU BTCT, PHẦN CẤU KIỆN CƠ BẢN
8/18/2014 Môn học: KẾT CU BTCT 1 1
Bài giảng môn học
Bê Tông 1 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bê Tông 1 - Người đăng: khanhtrunghieu
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
6 Vietnamese
Bê Tông 1 9 10 358