Ktl-icon-tai-lieu

bê tông cốt thép

Được đăng lên bởi ngochuyxd-284
Số trang: 89 trang   |   Lượt xem: 729 lần   |   Lượt tải: 2 lần
Chæång 1

MÅÍ ÂÁÖU.
1. BẢN CHẤT CỦA BÊ TÔNG CỐT THÉP:
Bã täng cäút theïp laì váût liãûu xáy dæûng phæïc håüp do BT vaì cäút theïp cuìng cäüng taïc
chëu læûc:
Bã täng laì âaï nhán taûo âæåüc chãú taûo tæì caïc váût liãûu råìi ( Caït, soíi,...goüi laì cäút liãûu)
vaì cháút kãút dênh (Xi màng hoàûc caïc cháút deío).
Bã täng cäút theïp:

Bã täng
Cäút theïp

Neïn täút
Keïo keïm

Cuìng phäúi håüp laìm viãûc

Keïo, neïn täút

Âãø tháúy roî yï nghéa kinh tãú kyî thuáût cuía viãûc âàût cäút theïp vaìo BT taûo nãn 1 kãút cáúu BTCT, laìm thê
nghiãûm âån giaín sau:
Neïn
- Uäún mäüt dáöm bã täng ta tháúy dáöm bë phaï hoaûi khaï såïm do
vãút næït xuáút hiãûn åí vuìng bã täng chëu keïo. Trong khi âoï
vuìng BT chëu neïn æïng suáút neïn coìn khaï beï so våïi khaí nàng
chëu neïn cuía BT. Nhæ váûy khaí nàng chëu læûc cuía BT vuìng
Keïo
neïn chæa âæåüc táûn duûng hãút gáy laîng phê váût liãûu (Maì
thæåìng khaí nàng chëu neïn cuía BT låïn hån tæì 10-20 láön khaí
nàng chëu keïo cuía noï).
Cuîng dáöm tæång tæû nhæ váûy nhæng nãúu âàût mäüt
Neïn
læåüng cäút theïp thêch håüp vaìo vuìng bã täng chëu keïo thç khaí
nàng chëu læûc cuía dáöm tàng lãn ráút nhiãöu. Khi BT vuìng keïo
bë næït thç cäút theïp seî thay thãú BT tiãúp nháûn toaìn bäü æïng læûc
Keïo
trong vuìng keïo, vaì dáöm váùn coìn khaí nàng chëu taíi. Dáöm
BTCT chè bë phaï hoaûi khi BT vuìng neïn bë eïp våî hoàûc cäút
theïp chëu keïo bë âæït.
Màûc khaïc theïp chëu keïo vaì neïn âãöu täút nãn coï thãø âàût theïp vaìo caí vuìng chëu neïn âãø tàng khaí nàng
chëu læûc cuía vuìng neïn , giaím kêch thæåïc tiãút diãûn hoàûc âãø chëu caïc læûc keïo xuáút hiãûn ngáùu nhiãn.
Váûy thæûc cháút bã täng cäút theïp laì mäüt váût liãûu xáy dæûng häùn håüp maì trong âoï bã täng vaì cäút
theïp âaî liãn kãút håüp lyï våïi nhau âãø cuìng laìm viãûc trong mäüt kãút cáúu.
Såí dé bã täng vaì cäút theïp coï thãø cuìng laìm viãûc âæåüc laì do:
- Læûc dênh baïm giæîa BT vaì cäút theïp: Bã täng khi ninh kãút thç dênh chàût våïi cäút theïp nãn
æïng læûc coï thãø truyãön tæì BT sang cäút theïp vaì ngæåüc laûi. Læûc dênh coï yï nghéa haìng âáöu, nhåì âoï coï thãø
khai thaïc hãút khaí nàng chëu læûc cuía cäút theïp, haûn chãú bãö räüng khe næït...
- Giæîa bã täng vaì theïp khäng xaíy ra phaín æïng hoïa hoüc coï haûi. Bã täng coï âäü âàûc chàõc,
bao boüc baío vãû cäút theïp khäng bë han rè vaì ngàn ngæìa taïc duûng coï haûi cuía mäi træåìng âäúi våïi theïp.
- Bã täng vaì theïp coï hãû säú giaín nåí nhiãût gáön bàòng nhau (αct= 1,2.10-5; αb=10-5∼1,5.10-5)....
Chæång 1
Í ÂÁÖU.
1. BN CHT CA BÊ TÔNG CT THÉP:
Bã täng cäút theïp laìût liãûu xáy dæûng phæïc håüp do BT vaìút theïp cuìng cäüng taïc
chëu læûc:
Bã täng laì âaï nhán taûo âæåüc chãú taûo tæì caïc váût liãûu råìi ( Caït, soíi,...goüi laìút liãûu)
vaì cháút kãút dênh (Xi màng hoàûc caïc cháút deío).
Bã täng cäút theïp:
N
n täú
t
Keïo keïm
Keïo, neïn täút
Bã täng
Cuìng phäúi håüp laìm viãûc
út theïp
Âãø tháúy roî yï nghéa kinh tãú kyî thuáût cuía viãûc âàût cäút theïp vaìo BT taûo nãn 1 kãút cáúu BTCT, laìm thê
nghiãûm âån giaín sau:
N
eïn
Keïo
- Uäún mäüt dáöm bã täng ta tháúy dáöm bë phaï hoaûi khaïïm do
vãút næït xuáút hiãûn åí vuìng bã täng chëu keïo. Trong khi âoï
vuìng BT chëu neïn æïng suáút neïn coìn khaï beï so våïi khaí nàng
chëu neïn cuía BT. Nhæ váûy khaí nàng chëu læûc cuía BT vuìng
neïn chæa âæåüc táûn duûng hãút gáy laîng phê váût liãûu (Maì
thæåìng khaí nàng chëu neïn cuía BT låïn hån tæì 10-20 láön khaí
nàng chëu keïo cuía noï).
Cuîng dáöm tæång tæû nhæ váûy nhæng nãúu âàût mäüt
læåüng cäút theïp thêch håü
p vaìo vuìng bã täng chëu keïo thç khaí
nàng chëu læûc cuía dáöm tàng lãn ráút nhiãöu. Khi BT vuìng keïo
bë næït thç cäút theïp seî thay thãú BT tiãúp nháûn toaìn bäü æïng læûc
trong vuìng keïo, vaìöm váùn coìn khaí nàng chëu taíi. Dáöm
BTCT chè bë phaï hoaûi khi BT vuìng neïn bë eïp våî hoàûc cäút
theïp chëu keïo bë âæït.
N
eïn
Keïo
ûc khaïc theïp chëu keïo vaì neïn âãöu täút nãn coï thãø âàût theïp vaìo caí vuìng chëu neïn âãø tàng khaí nàng
chëu læûc cuía vuìng neïn , giaím kêch thæåïc tiãút diãûn hoàûc âãø chëu caïc læûc keïo xuáút hiãûn ngáùu nhiãn.
ûy thæûc cháút bã täng cäút theïp laìüt váût liãûu xáy dæûng häùn håüp maì trong âoï bã täng vaìút
theïp âaî liãn kãút håüp lyï våïi nhau âãø cuìng laìm viãûc trong mäüt kãút cáúu.
í dé bã täng vaìút theïp coï thãø cuìng laìm viãûc âæåüc laì do:
- ûc dênh baïm giæîa BT vaìút theïp: Bã täng khi ninh kãút thç dênh chàût våïi cäút theïp nãn
æïng læûc coï thãø truyãön tæì BT sang cäút theïp vaì ngæåüc laûi. Læûc dênh coï yï nghéa haìng âáöu, nhåì âoï coï thãø
khai thaïc hãút khaí nàng chëu læûc cuía cäút theïp, haûn chãú bãöüng khe næït...
- Giæîa bã täng vaì theïp khäng xaíy ra phaín æïng hoïa hoüc coï haûi. Bã täng coï âäü âàûc chàõc,
bao boüc baío vãûút theïp khäng bë han rè vaì ngàn ngæìa taï
c duûng coï haûi cuía mäi træåìng âäúi våïi theïp.
- Bã täng vaì theïp coïûú giaín nåí nhiãût gáön bàòng nhau (α
ct
= 1,2.10
-5
; α
b
=10
-5
1,5.10
-5
).
Nãn khi nhiãût âäü thay âäøi trong phaûm vi thäng thæåìng dæåïi 100
0
C thç æïng suáút ( ban âáöu ) xaíy ra
trong váût liãûu khäng âaïng kãø.
KHOA XÁY DÆÛNG DÁN DUÛNG & CÄNG NGHIÃÛP
1
bê tông cốt thép - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
bê tông cốt thép - Người đăng: ngochuyxd-284
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
89 Vietnamese
bê tông cốt thép 9 10 218