Ktl-icon-tai-lieu

bí kíp toán học

Được đăng lên bởi supercat99
Số trang: 28 trang   |   Lượt xem: 470 lần   |   Lượt tải: 0 lần
LÝ THUYẾT TOÁN LTĐH

Cao Hoàng Nam

KHẢO SÁT HÀM SỐ
Vấn đề 1: ÔN TẬP – CÔNG THỨC
I. Tam thức bậc hai:

 a  b  0

c  0
2
  x   , ax  bx  c  0  
 a  0

   0
 a  b  0

c  0
2
  x   , ax  bx  c  0  
 a  0

   0
 Cho phương trình : ax2 + bx + c = 0
Giả sử phương trình có 2 nghiệm x1 ; x 2 thì:

b
c
S  x1  x 2   ; P  x1.x 2 
a
a
a  0
 Pt có 2 nghiệm phân biệt  
  0

a  0
 Pt có nghiệm kép  
  0

a  0

 Pt vô nghiệm  b  0
c  0


a  0
 
  0

 Pt có 2 nghiệm trái dấu  P  0
  0
 Pt có 2 nghiệm cùng dấu  
P  0
 Pt có 2 nghiệm phân biệt cùng dương
  0

 P  0
S  0

 Pt có 2 nghiệm phân biệt cùng âm
  0

 P  0
S  0

II. Đa thức bậc ba:
 Cho phương trình : ax3 + bx2 + cx + d = 0
Giả sử phương trình có 3 nghiệm x1; x 2 ; x 3 thì:

b
c
S  x1  x 2  x 3   ; x1.x 2  x 2 .x 3  x 3 .x1   ;
a
a
d
P  x1.x 2 .x 3 
a
III. Đạo hàm:

BẢNG ĐẠO HÀM
(kx) '  k

(ku) '  k.u '

(x  ) '  .x 1

(u  ) '  .u '.u

1

( x)' 

1

.

u'

( u)' 

2 x



2 u

'

'

1
1
   2
x
x

u'
1
   2
u
u

(sin x) '  cos x

(sin u) '  u '.cos u

(cos x) '   sin x

(cos u) '  u '.sin u

(tan x) ' 

(cot x) ' 

1
cos 2 x

1
sin 2 x

(ex ) '  ex
(ln x) ' 

(cot u) ' 

u'
cos 2 u

u '
sin 2 u

(eu ) '  u '.eu

1
x

 log a x  ' 

(tan u) ' 

(ln u) ' 
1
x ln a

(a x ) '  a x .ln a

u'
u

 loga u  ' 

u'
u ln a

(a u ) '  u '.a u .ln a

Quy tắc tính đạo hàm
(u  v) = u  v

(uv) = uv + vu

 u  uv  vu
(v  0)
  
v2
v

yx  yu.ux

Đạo hàm của một số hàm thông dụng
1. y 

ax  b
ad  bc
 y' 
2
cx  d
 cx  d 

2. y 

ax 2  bx  c
adx 2  2aex  be  cd
 y' 
2
dx  e
 dx  e 

Trang 1

LÝ THUYẾT TOÁN LTĐH

Cao Hoàng Nam

Vấn đề 2: CÁC BƢỚC KHẢO SÁT
HÀM SỐ.
1. Các bƣớc khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị
của hàm số
 Tìm tập xác định của hàm số.
 Xét sự biến thiên của hàm số:
o Tính y.
o Tìm các điểm tại đó đạo hàm y bằng 0
hoặc không xác định.
o Tìm các giới hạn tại vô cực, giới hạn
vô cực và tìm tiệm cận (nếu có).
o Lập bảng biến thiên ghi rõ dấu của đạo
hàm, chiều biến thiên, cực trị của hàm số.
 Vẽ đồ thị của hàm số:
o Tìm điểm uốn của đồ thị (đối với hàm
số bậc ba và hàm số trùng phương).
– Tính y.
– Tìm các điểm tại đó y = 0 và xét dấu y.
o Vẽ các đường tiệm cận (nếu có) của đồ
thị.
o Xác định một số điểm đặc biệt của đồ
thị như giao điểm của đồ thị với các trục toạ độ
(trong trường hợp...
LÝ THUY Cao Hoàng Nam
Trang 1
KHO SÁT HÀM S
Vấn đề 1: ÔN TP CÔNG THC
I. Tam thc bc hai:
x
,
2
ax bx c 0
a b 0
c0
a0
0

x
,
2
ax bx c 0
a b 0
c0
a0
0


2
+ bx + c = 0
Gi s g trình có 2 nghim
thì:
12
b
S x x ;
a
12
c
P x .x
a

Pt có 2 nghim phân bit
a0
0

Pt có nghim kép
a0
0

Pt vô nghim
a0
a0
b0
0
c0


Pt có 2 nghim trái du
P0
Pt có 2 nghim cùng du
0
P0

Pt có 2 nghim phân bi
0
P0
S0


Pt có 2 nghim phân bit cùng âm
0
P0
S0


II. Đa thức bc ba:

3
+ bx
2
+ cx + d = 0
Gi s m
1 2 3
x ;x ;x
thì:
1 2 3
b
S x x x ;
a
1 2 2 3 3 1
c
x .x x .x x .x ;
a
1 2 3
d
P x .x .x
a

III. Đạo hàm:
BẢNG ĐẠO HÀM
(kx)' k
(ku)' k.u'
1
(x )' .x

1
(u )' .u'.u .


1
( x)'
2x
u'
( u)'
2u
'
2
11
xx




'
2
1 u'
uu




(sin x)' cosx
(sinu)' u'.cosu
(cosx)' sinx
(cosu)' u'.sinu
2
1
(tan x)'
cos x
2
u'
(tan u)'
cos u
2
1
(cot x)'
sin x
2
u'
(cot u)'
sin u
xx
(e )' e
uu
(e )' u'.e
1
(ln x)'
x
u'
(ln u)'
u
a
1
log x '
xlna
a
u'
log u '
ulna
xx
(a )' a .lna
uu
(a )' u'.a .lna
Quy tắc tính đạo hàm
(u v) = u v
(uv) = uv + vu
2
u u v v u
vv



(v 0)
x u x
y y .u
Đạo hàm ca mt s hàm thông dng
1.
2
ax b ad bc
y y'
cx d
cx d

2.
22
2
ax bx c adx 2aex be cd
y y'
dx e
dx e
bí kíp toán học - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
bí kíp toán học - Người đăng: supercat99
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
28 Vietnamese
bí kíp toán học 9 10 289