Ktl-icon-tai-lieu

Bí quyết giải phương trình lượng giác

Được đăng lên bởi phamhuuhoang99
Số trang: 50 trang   |   Lượt xem: 1924 lần   |   Lượt tải: 10 lần
THAÏC SÓ. TRAÀN MAÏNH HAÂN

BÍ QUYEÁT

GIAÛI PHÖÔNG TRÌNH

LÖÔÏNG GIAÙC
- CÁC KĨ THUẬT GIẢI PHƯƠNG TRÌNH ĐẶC SẮC
- CÁC MẸO LOẠI NGHIỆM NHANH, CHÍNH XÁC
- CÁCH BẤM MÁY TÍNH TÌM HƯỚNG GIẢI.

HÀ NAM 8-2014

ThS. Trần Mạnh Hân (0974514498)FB: thayHanSP1

CÔNG THỨC LƯỢNG GIÁC CẦN NẮM VỮNG
I. CÁC HỆ THỨC LƯỢNG GIÁC CƠ BẢN

sin2 x  1  cos2 x

 sin x  cos x  1  
cos2 x  1  sin2 x

1
1
2
2

1

tan
x

tan
x

1

cos2 x
cos2 x
1
1
 1  cot2 x  cot2 x 
1

2
sin x
sin2 x
1
 tan x .cot x  1  cot x 
tan x
4
4
2

sin x  cos x  1  2 sin x cos2 x ;

 6
sin x  cos6 x  1  3 sin2 x cos2 x



sin3 x  cos 3 x  (sin x  cos x )(1  sin x cos x )

 3
sin x  cos3 x  (sin x  cos x )(1  sin x cos x )


2

2

II. DẤU CỦA CÁC HÀM SỐ LƯỢNG GIÁC
Góc I

sin x
cos x
tan x
cotx






Góc II

Góc III











Góc IV






III. MỐI QUAN HỆ CỦA CÁC CUNG LƯỢNG GIÁC ĐẶC BIỆT
 Hai cung đối nhau

cos(x )  cos x
tan(x )   tan x

sin(x )   sin x
cot(x )   cot x

 Hai cung bù nhau

sin(  x )  sin x
tan(  x )   tan x

cos(  x )   cos x
cot(  x )   cot x

 Hai cung phụ nhau


sin(  x )  cos x
2

tan(  x )  cot x
2


cos(  x )  sin x
2

cot(  x )  tan x
2

sin(  x )   sin x
tan(  x )  tan x

cos(  x )   cos x
cot(  x )  cot x

 Hai cung hơn nhau 

 Hai cung hơn nhau


2

Trường THPT Nguyễn Hữu Tiến - Duy Tiên - Hà Nam1

ThS. Trần Mạnh Hân (0974514498)


sin(  x )  cos x
2

tan(  x )   cot x
2
 Với k là số nguyên thì ta có:
sin(x  k 2)  sin x
tan(x  k )  tan x



cos(  x )   sin x
2

cot(  x )   cot x
2

FB: thayHanSP1

cos(x  k 2)  cos x
cot(x  k )  cot x

IV. CÔNG THỨC CỘNG

sin(x  y )  sin x cos y  cos x sin y

sin(x  y )  sin x cos y  cos x sin y

cos(x  y )  cos x cos y  sin x sin y
tan x  tan y
tan(x  y ) 
1  tan x tan y

cos(x  y )  cos x cos y  sin x sin y
tan x  tan y
tan(x  y ) 
1  tan x tan y

Đặc biệt:




sin 2x  2 sin x cos x

2
2
2
2
TH1: Công thức góc nhân đôi: 
cos 2x  cos x  sin x  2 cos x  1  1  2 sin x

2 tan x

tan 2x 


1  tan2 x

1  cos 2x
1  cos 2x
2
;cos2 x 
Hệ quả: Công thức hạ bậc 2: sin x 
2
2
3
sin 3x  3 sin x  4 sin x

TH2: Công thức góc nhân ba: 
3
cos 3x  4 cos x  3 cos x
V. CÔNG THỨC BIẾN ĐỔI TỔNG SANG TÍCH VÀ TÍCH SANG TỔNG

x y
x y
cos
2
2
x y
x y
cos x  cos y  2 sin
cos
2
2
x y
x ...
HÀ NAM 8-2014
GIAÛI PHÖÔNG TRÌNH
BÍ QUYEÁT
LÖÔÏNG
GIAÙC
THAÏC SÓ. TRAÀN MAÏNH HAÂN
- CÁC KĨ THUẬT GIẢI PHƯƠNG TRÌNH ĐẶC SẮC
- CÁC MẸO LOẠI NGHIỆM NHANH, CHÍNH XÁC
- CÁCH BẤM MÁY TÍNH TÌM HƯỚNG GIẢI.
Bí quyết giải phương trình lượng giác - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bí quyết giải phương trình lượng giác - Người đăng: phamhuuhoang99
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
50 Vietnamese
Bí quyết giải phương trình lượng giác 9 10 383