Ktl-icon-tai-lieu

Biến đổi Fourier, Laplace

Được đăng lên bởi tuan-anh-bui1
Số trang: 22 trang   |   Lượt xem: 918 lần   |   Lượt tải: 2 lần
Ch−¬ng 5

BiÕn ®æi fourier vµ BiÕn ®æi laplace

§1. TÝch ph©n suy réng
• Trong ch−¬ng nµy chóng ta kÝ hiÖu
F(3, ∀) = { f : 3 → ∀} lµ ®¹i sè c¸c hµm biÕn thùc, trÞ phøc
|| f ||∞ = SupR| f(t) | vµ || f ||1 =

+∞

∫ | f (t) | dt lµ c¸c chuÈn trªn F(3, ∀)

−∞

L∞ = { f ∈ F(3, ∀) : || f ||∞ ≤ +∞ } lµ ®¹i sè c¸c hµm cã module bÞ chÆn
C0 = { f ∈ C(3, ∀) : lim f(t) = 0 } lµ ®¹i sè c¸c hµm liªn tôc, dÇn vÒ kh«ng t¹i ∞
t →∞

n
.v

L = { f ∈ F(3, ∀) : || f ||1 ≤ +∞ } lµ ®¹i sè c¸c hµm kh¶ tÝch tuyÖt ®èi trªn 3
Chóng ta ® biÕt r»ng hµm kh¶ tÝch tuyÖt ®èi lµ liªn tôc tõng khóc, dÇn vÒ kh«ng t¹i v«
cïng vµ bÞ chÆn trªn toµn 3. Tøc lµ
L1 ⊂ CM0 ⊂ L∞
1

h
4
2
c
o

• Cho kho¶ng I ⊂ 3 vµ hµm F : I × 3 → ∀, (x, t) α F(x, t) kh¶ tÝch trªn 3 víi mçi x ∈ I
cè ®Þnh. TÝch ph©n suy réng

h
i
u
V
+∞

f(f) =

∫ F(x, t )dt

víi x ∈ I

−∞

(5.1.1)

gäi lµ bÞ chÆn ®Òu trªn kho¶ng I nÕu cã hµm ϕ ∈ L1 sao cho

∀ (x, t) ∈ I × 3,  F(x, t)  ≤ | ϕ(t) |
§Þnh lý TÝch ph©n suy réng bÞ chÆn ®Òu cã c¸c tÝnh chÊt sau ®©y
1. NÕu hµm F(x, t) liªn tôc trªn miÒn I × 3 th× hµm f(x) liªn tôc trªn kho¶ng I
2. NÕu c¸c hµm F(x, t),

∂F
liªn tôc trªn miÒn I × 3 vµ tÝch ph©n
∂x

+∞

∂F

∫ ∂x (x, t )dt

còng bÞ

−∞

chÆn ®Òu trªn kho¶ng I th× hµm f(x) cã ®¹o hµm trªn kho¶ng I

∀ x ∈ I,

+∞

d
F(x, t )dt =
dx −∫∞

+∞

∂F

∫ ∂x (x, t )dt

−∞

3. NÕu hµm F(x, t) liªn tôc trªn I × 3 th× hµm f(x) kh¶ tÝch ®Þa ph−¬ng trªn kho¶ng I

∀ [a, b] ⊂ I,

b

+∞ b





a

−∞ a





∫ f (x)dx =

∫  ∫ F(x, t )dx dt

• KÝ hiÖu

Gi¸o Tr×nh To¸n Chuyªn §Ò

Trang 79

Ch−¬ng 5. BiÕn §æi Fourier Vµ BiÕn §æi Laplace
t ≥ 0 gäi lµ hµm nh¶y ®¬n vÞ
t <0

η(t) = 1
0
δ(t, h) =

 1
h
 0

1
[η(t) - η(t - h)] =
h

0<t ≤h
t ≤ 0, t > h

gäi lµ hµm xung

δ(t) = lim δ(t, h) = + ∞ t = 0 gäi lµ hµm xung Dirac
t≠0
h →0
0

(5.1.2)

§Þnh lý Hµm xung Dirac cã c¸c tÝnh chÊt sau ®©y.
+∞

1.

∫ δ(t)dt

=1

−∞

+∞

∫ f (t )δ(t )dt

2. Víi mäi hµm f liªn tôc t¹i 0

= f(0)

−∞
+∞

t

3. ∀ t ∈ 3, η(t) =

∫ δ(τ)dτ

=

−∞

∫ δ(t − τ)dτ vµ δ(t) = η’(t)

n
.v

0

Chøng minh
+∞

1.

∫ δ(t)dt

+∞

=

−∞

∫ lim δ(t, h)dt

−∞

h →0

+∞

2.

h

h
4
2
c
o

= lim ∫ δ(t, h )dt = 1
h →0

0

+∞

h

1
δ(t, h )dt = lim ∫ f (t )dt = f(0)
∫−∞f (t )δ(t )dt = −∫∞f (t ) lim
h →0
h →0 h
0

0
 t
η(t, h) = ∫ δ(τ, h )dτ = 
−∞
 1h


h
i
u
V
t

3. XÐt tÝch ph©n

ChuyÓn qua giíi h¹n

t≤0

0<t<h
t≥h

η(t) = lim η(t, h)
h →0

Tõ ®ã suy ra c¸c hÖ thøc kh¸c.

• Cho c¸c hµm f, g ∈ F(3, ∀). TÝch ph©n
∀ t ∈ 3, (f∗g)(t) =

+∞

∫ f (τ)g(t − τ)dτ

−∞

gäi lµ tÝch chËp cñ...
Gi¸o Tr×nh To¸n Chuyªn §Ò Trang 79
Ch−¬ng 5
BiÕn ®æi fourier vµ BiÕn ®æi laplace
§1. TÝch ph©n suy réng
Trong ch−¬ng nµy chóng ta kÝ hiÖu
F(3, ) = { f : 3 } lµ ®¹i sè c¸c hµm biÕn thùc, trÞ phøc
|| f ||
= Sup
R
| f(t) ||| f ||
1
=
+∞
dt|)t(f| lµ c¸c chuÈn trªn F(3, )
L
= { f F(3, ) : || f ||
+ } lµ ®¹i sè c¸c hµm cã module bÞ chÆn
C
0
= { f C(3, ) :
t
lim f(t) = 0 } lµ ®¹i sè c¸c hµm liªn tôc, dÇn vÒ kh«ng t¹i
L
1
= { f
F(
3
,
) :
||
f
||
1
+
} lµ ®¹i sè c¸c hµm kh¶ tÝch tuyÖt ®èi trªn
3
Chóng ta ® biÕt r»ng hµm kh¶ tÝch tuyÖt ®èi liªn tôc tõng khóc, dÇn kh«ng t¹i
cïng vµ bÞ chÆn trªn toµn
3
. Tøc lµ
L
1
CM
0
L
Cho kho¶ng I
3
vµ hµm F : I
×
3
, (x, t)
α
F(x, t) kh¶ tÝch trªn
3
víi mçi x
I
cè ®Þnh. TÝch ph©n suy réng
f(f) =
+∞
dt)t,x(F víi x
I (5.1.1)
gäi lµ
bÞ chÆn ®Òu
trªn kho¶ng I nÕu cã hµm
ϕ
L
1
sao cho
(x, t)
I
×
3
,  F(x, t) 
|
ϕ
(t)
|
§Þnh lý
TÝch ph©n suy réng bÞ chÆn ®Òu cã c¸c tÝnh chÊt sau ®©y
1. NÕu hµm F(x, t) liªn tôc trªn miÒn I
×
3
th× hµm f(x) liªn tôc trªn kho¶ng I
2. NÕu c¸c hµm F(x, t),
x
F
liªn tôc trªn miÒn I × 3 tÝch ph©n
+∞
dt)t,x(
x
F
còng
chÆn ®Òu trªn kho¶ng I th× hµm f(x) cã ®¹o hµm trªn kho¶ng I
x
I,
+∞
dt)t,x(F
dx
d
=
+∞
dt)t,x(
x
F
3. NÕu hµm F(x, t) liªn tôc trªn I
×
3
th× hµm f(x) kh¶ tÝch ®Þa ph−¬ng trªn kho¶ng I
[a, b]
I,
b
a
dx)x(f =
+∞
dtdx)t,x(F
b
a
KÝ hiÖu
Vuihoc24h.vn
Biến đổi Fourier, Laplace - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Biến đổi Fourier, Laplace - Người đăng: tuan-anh-bui1
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
22 Vietnamese
Biến đổi Fourier, Laplace 9 10 883