Ktl-icon-tai-lieu

BIẾN ĐỔI FOURIER RỜI RẠC (DFT)

Được đăng lên bởi Thân Đình Lâm
Số trang: 27 trang   |   Lượt xem: 8923 lần   |   Lượt tải: 8 lần
Bài giảng: Xử lý số tín hiệu
Chương 7

BIẾN ĐỔI FOURIER RỜI RẠC (DFT)

VÀ GIẢI THUẬT BIẾN ĐỔI FOURIER NHANH (FFT)
Nội dung:
7.1 Biến đổi Fourier rời rạc DFT
7.1.1 Định nghĩa
7.1.2 Các tính chất của DFT
7.1.3 Lọc tuyến tính dựa trên DFT
7.1.4 Phân tích phổ tín hiệu dùng DFT
7.2 Giải thuật biến đổi Fourier nhanh FFT
7.2.1 FFT cơ số 2 phân chia theo thời gian
7.2.2 FFT cơ số 2 phân chia theo tần số
Bài tập
5/22/2010

1

Bài giảng: Xử lý số tín hiệu
Chương 7

BIẾN ĐỔI DFT VÀ GIẢI THUẬT FFT

7.1 Biến đổi Fourier rời rạc DFT (Discrete Fourier Transform):
7.1.1 Định nghĩa:
DTFT được sử dụng rộng rãi khi nghiên cứu tín hiệu ở dạng giải tích.
Tuy nhiên, nó có 2 hạn chế:
Độ dài tín hiệu là vô cùng >< thực tế là hữu hạn.

Giải pháp
đưa ra: DFT

Biến Ω là liên tục >< yêu cầu xử lý (trên máy tính,..) là rời rạc.
Giả sử x(n) là tín hiệu rời rạc có chiều dài hữu hạn L. Công thức biến đổi DFT N
điểm (N≥L) của x(n) là:
N −1

X ( k ) = ∑ x ( n )e − j 2π kn / N ; k = 0,..., N − 1

(DFT)

n=0

1
x(n) =
N

N −1

∑

X (k )e

j 2π kn / N

;

n = 0 , ..., N − 1

(IDFT)

k =0

DFT đóng vai trò quan trọng trong xử lý số tín hiệu (ví dụ: phân tích phổ, lọc tín
hiệu,..) do tồn tại các cách tính DFT hiệu quả (chẳng hạn như giải thuật FFT).
5/22/2010

2

Bài giảng: Xử lý số tín hiệu
Chương 7

BIẾN ĐỔI DFT VÀ GIẢI THUẬT FFT(tt)

⎧1 , 0 ≤ n ≤ L − 1
x ( n) = ⎨
0 , n : elsewhere
Xác định và vẽ phổ tín hiệu X(Ω). ⎩

Ví dụ 1: Cho tín hiệu:

a.
b. Xác định và vẽ DFT N điểm (N≥L).
Lời giải:
a. Dùng biến đổi DTFT:

X (Ω ) =

∞

∑

n = −∞

x ( n )e

− jΩn

= ∑ 1.e

sin Ω L / 2
⇒ | X ( Ω ) |=
;
sin Ω / 2

5/22/2010

L −1

n=0

− jΩn

1 − e − jnΩL sin Ω L / 2 − jΩ ( L −1)/ 2
=
=
e
− jΩn
1− e
sin Ω / 2

∠ X ( Ω ) = −Ω ( L − 1) / 2

3

Bài giảng: Xử lý số tín hiệu
Chương 7

BIẾN ĐỔI DFT VÀ GIẢI THUẬT FFT(tt)

b. Dùng công thức DFT N điểm:
N −1

X ( k ) = ∑ x ( n )e
n=0

5/22/2010

− j 2 π kn / N

L −1

= ∑e
n=0

− j 2π kn / N

1 − e − j 2π kL / N sin π kL / N − jπ k ( L −1)/ N
=
=
e
− j 2π k / N
1− e
sin π k / N

4

Bài giảng: Xử lý số tín hiệu
Chương 7

BIẾN ĐỔI DFT VÀ GIẢI THUẬT FFT(tt)

Biểu diễn dạng ma trận:
Đặt : WN =

e-j2π/N,

X (k ) =

lúc đó:

N −1

∑ x ( n )W
n=0

1
x(n) =
N

;

N −1

kn
N

∑ X ( k )W
k =0

; k = 0, ..., N − 1

− kn
N

;

n = 0,..., N − 1

;

Công thức DFT và IDFT được viết lại như sau:

X N = WN xN
xN

1
=
W N* X
N

Cho X(k) tìm x(n) dùng DFT ????
5/22/2010

(DFT)

N

(IDFT)
5

Bài giảng: Xử lý số tín hiệu
Chương 7

BIẾN ĐỔI DFT VÀ GIẢI THUẬT FFT(tt)

Ví dụ 2: Cho t...
Bài ging: X lý s tín hiu
5/22/2010
1
Chương 7 BIN ĐỔI FOURIER RI RC (DFT)
VÀ GII THUT BIN ĐỔI FOURIER NHANH (FFT)
Ni dung:
7.1 Biến đổi Fourier ri rc DFT
7.1.1 Định nghĩa
7.1.2 Các tính cht ca DFT
7.1.3 Lc tuyến tính da trên DFT
7.1.4 Phân tích ph tín hiu dùng DFT
7.2 Gii thut biến đổi Fourier nhanh FFT
7.2.1 FFT cơ s 2 phân chia theo thi gian
7.2.2 FFT cơ s 2 phân chia theo tn s
Bài tp
BIẾN ĐỔI FOURIER RỜI RẠC (DFT) - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
BIẾN ĐỔI FOURIER RỜI RẠC (DFT) - Người đăng: Thân Đình Lâm
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
27 Vietnamese
BIẾN ĐỔI FOURIER RỜI RẠC (DFT) 9 10 45