Ktl-icon-tai-lieu

Biến đổi gen

Được đăng lên bởi tungzin9779
Số trang: 6 trang   |   Lượt xem: 1360 lần   |   Lượt tải: 0 lần
u 1: Trong kĩ thuật chuyển gen, người ta thường
A. chuyển nhân từ tế bào cho sang tế bào nhận.
B. chuyển một đoạn ADN bất kì từ loài này sang loài khác bằng lai tế bào xôma.
C. chuyển một gen từ loài này sang loài khác bằng thể truyền.
D. chuyển plasmit từ tế bào cho sang tế bào nhận.
Câu 2: Trong kĩ thuật chuyển gen bằng plasmit làm thể truyền, phân tử ADN tái tổ hợp được tạo ra
theo quy trình nào?
A. Chuyển ADN ra khỏi tế bào cho -->tách plasmit ra khỏi tế bào nhậnvi khuẩn
--> cắt ADN vừa tách những đoạn (gen) cần thiết và cắt plasmit.
B. Cắt ADN từ tế bào thể cho thành những đoạn (gen) cần thiết --> tách gen vừa cắt và plasmit
ra khỏi tế bào cho và tế bào vi khuẩn --> nối gen vừa tách vào plasmit.
C. Cắt ADN từ tế bào thể cho thành những đoạn (gen) cần thiết và cắt mở vòng plasmit
--> chuyển gen và plasmit vừa cắt vào tế bào nhận -->trong tế bào nhận, gen vừa cắt được nối vào
plasmit mở vòng nhờ enzim nối.
D. Tách ADN của tế bào thể cho và tách plasmit khỏi tế bào chất của vi khuẩn
--> cắt mở vòng plasmit và ADN thể cho ở những đoạn (gen) cần thiết --> nối gen vừa cắt vào ADN
của plasmit đã mở vòng.
Câu 3: Các đoạn ADN được cắt ra từ hai phân tử ADN (cho và nhận) được nối với nhau theo nguyên
tắc bổ sung nhờ enzim
A. ADN – pôlimeraza.

B. ADN – restrictaza.

C. ADN – ligaza.

D. ARN – pôlimeraza.

Câu 4: Trong kỹ thuật ADN tái tổ hợp, enzim cắt được sử dụng để cắt phân tử ADN dài thành các đoạn
ngắn là
A. ADN – pôlimeraza.

B. ADN – restrictaza.

C. ADN – ligaza.

D. ARN – pôlimeraza.

Câu 5: Enzim giới hạn (restrictaza) dùng trong kĩ thuật chuyển gen có tác dụng gì?
A. Chuyển ADN tái tổ hợp vào tế bào nhận.
B. Cắt và nối ADN của plasmit ở những điểm xác định.

C. Mở vòng plasmit và cắt phân tử ADN tại những điểm xác định.
D. Nối đoạn gen cho vào plasmit.
Câu 6: Hai enzim dùng để cắt ADN của tế bào cho và plasmit (restrictaza) phải là hai enzim
A. đồng vị.

B. cùng loại.

C. khác loại.

D. cùng chức năng.

Câu 7: Mục đích của việc sử dụng cùng một loại enzim giới hạn để cắt plasmit và ADN tế bào cho là
A. tiết kiệm enzim.
C. dễ tiến hành thí nghiệm.

B. tạo ra các đầu dính bổ sung.
D. thao tác kĩ thuật nhanh.

Câu 8: Tại sao nói enzim giới hạn là những “con dao cắt phân tử” cực kì hữu hiệu?
A. Vì chúng có kích thước nhỏ.
B. Vì chúng có khả năng cắt đặc hiệu trên ADN.
C. Vì chúng có khả năng phân giải ADN.
D. Vì chúng có khả năng cắt và nối đặc hiệu trên ADN.
Câu 9: Trong kĩ thuật chuyển gen người ta thường dùng thể truyền là
A. thực khuẩn thể và vi khu...
u 1: Trong kĩ thuật chuyển gen, người ta thường
A. chuyển nhân từ tế bào cho sang tế bào nhận.
B. chuyển một đoạn ADN bất kì từ loài này sang loài khác bằng lai tế bào xôma.
C. chuyển một gen từ loài này sang loài khác bằng thể truyền.
D. chuyển plasmit từ tế bào cho sang tế bào nhận.
Câu 2: Trong thuật chuyển gen bằng plasmit làm thể truyền, phân tử ADN tái tổ hợp được tạo ra
theo quy trình nào?
A. Chuyển ADN ra khỏi tế bào cho -->tách plasmit ra khỏi tế bào nhậnvi khuẩn
--> cắt ADN vừa tách những đoạn (gen) cần thiết và cắt plasmit.
B. Cắt ADN từ tế bào thể cho thành những đoạn (gen) cần thiết --> tách gen vừa cắt và plasmit
ra khỏi tế bào cho và tế bào vi khuẩn --> nối gen vừa tách vào plasmit.
C. Cắt ADN từ tế bào thể cho thành những đoạn (gen) cần thiết cắt mở vòng plasmit
--> chuyển gen plasmit vừa cắt vào tế bào nhận -->trong tế bào nhận, gen vừa cắt được nối vào
plasmit mở vòng nhờ enzim nối.
D. Tách ADN của tế bào thể cho và tách plasmit khỏi tế bào chất của vi khuẩn
--> cắt mở vòng plasmit ADN thể cho những đoạn (gen) cần thiết --> nối gen vừa cắt vào ADN
của plasmit đã mở vòng.
Câu 3: Các đoạn ADN được cắt ra từ hai phân tử ADN (cho nhận) được nối với nhau theo nguyên
tắc bổ sung nhờ enzim
A. ADN – pôlimeraza. B. ADN – restrictaza.
C. ADN – ligaza. D. ARN – pôlimeraza.
Câu 4: Trong kỹ thuật ADN tái tổ hợp, enzim cắt được sử dụng để cắt phân tử ADN dài thành các đoạn
ngắn là
A. ADN – pôlimeraza. B. ADN – restrictaza.
C. ADN – ligaza. D. ARN – pôlimeraza.
Câu 5: Enzim giới hạn (restrictaza) dùng trong kĩ thuật chuyển gen có tác dụng gì?
A. Chuyển ADN tái tổ hợp vào tế bào nhận.
B. Cắt và nối ADN của plasmit ở những điểm xác định.
Biến đổi gen - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Biến đổi gen - Người đăng: tungzin9779
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
6 Vietnamese
Biến đổi gen 9 10 347