Ktl-icon-tai-lieu

BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU

Được đăng lên bởi dausan1969
Số trang: 34 trang   |   Lượt xem: 956 lần   |   Lượt tải: 0 lần
2. NHỮNG BIỂU HIỆN CỦA BIẾN ĐỔI
KHÍ HẬU
• SỰ NÓNG LÊN CỦA TRÁI ĐẤT
• SỰ THAY ĐỔI THÀNH PHẦN VÀ CHẤT
LƯỢNG KHÍ QUYỂN
• SỰ DÂNG CAO CỦA MỰC NƯỚC BIỂN
• THAY ĐỔI CƯỜNG ĐỘ HOẠT ĐỘNG
CỦA QUÁ TRÌNH HOÀN LƯU KHÍ
QUYỂN, CHU TRÌNH TUẦN HOÀN
NƯỚCTRONG TỰ NHIÊN

H¹n h¸n

KhÝ th¶i

Biểu hiện của biến đổi
khí hậu

B¨ng tan

Nuùi löûa

Ñoäng ñaát

Baêng tan

Haïn haùn

Luõ queùt

Möa ñaù

Voøi roàng

Soùng thaàn

3. Đặc điểm của BĐKH
 BĐKH diễn ra chậm, từ từ, khó ngăn chặn và

đảo ngược.
 BĐKH diễn ra trên phạm vi toàn cầu có ảnh
hưởng đến đời sống và hoạt động của con
người.
 BĐKH diễn ra với cường độ ngày một tăng và
hậu quả khó lường.
 BĐKH là nguy cơ lớn nhất mà con người phải
đối mặt với tự nhiên trong suốt lịch sử phát
triển của mình.

4. NGUYÊN NHÂN CỦA
BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU

4.1. Sự gia tăng nồng độ của khí nhà kính
trong bầu khí quyển.
Hiệu ứng nhà kính

Hiệu ứng nhà kính
là khả năng giữ
nhiệt của bầu khí
quyển ngay phía
trên bề mặt trái
đất, do các khí nhà
kính có khả năng
giữ lại nhiệt tỏa ra
từ bề mặt trái đất
và mây và phát
nhiệt đã giữ trở lại
bầu khí quyển.

Các chất khí nhà kính bao
gồm: Hơi nước (H2O),
Cacbon
đioxit
(CO2),
Metan (CH4), đinitơ oxit
(N2O), Ozon (O3) và các
hợp
chất
halocacbon
(CFC,HCFC,HFC).

4.2. DO AÛNH HÖÔÛNG HOAÏT
ÑOÄNG CUÛA CON NGÖÔØI

Chặt phá
rừng làm
nương rẫy
thu hẹp bể
hấp thụ
CO2 tới
17,4%

Rừng ngập
mặn hạn
chế nước
biển dâng
và là bể hấp
thụ cacbon
cũng bị tàn
phá nặng
nề

Hoạt
động
công
nghiệp:
19,4%

Nhà máy
nhiệt điện
cung cấp
năng
lượng:
25,9%

Xây
dựng:
7,9%

w
w
w
.t
h
e
m
e
g
a
ll
e
r
y
.
c
o
m

Cánh đồng lúa phát thải lượng lớn khí nhà kính (Khí
Metan) 13,5%

Sự phân hủy yếm khí xác hữu cơ sản sinh CH4 và CO2

Chất
thải:
2,8%

5. TAÙC ÑOÄNG CUÛA
BIEÁN ÑOÅI KHÍ HAÄU
TÔÙI CAÙC NGAØNH

TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
– Ngập những vùng đất thấp ven biển, đặc
biệt là hai vùng đồng bằng lớn;
– Đa dạng sinh học và các hệ sinh thái bị
tác động nghiêm trọng ;
– Tài nguyên nước ngọt có khả năng suy
giảm, cạn kiệt và trở nên ngày càng khan
hiếm.
– Suy thoái chất lượng tài nguyên khoáng
sản (nhiễm mặn vùng ven biển; lũ quét,
sạt lở đất vùng núi);

26

NÔNG NGHIỆP
– Ảnh hưởng đến cơ cấu mùa vụ, gia tăng
dịch bệnh, giảm năng suất cây trồng
– Nước biển dâng -> mất diện tích đất canh
tác, xâm nhập mặn, tiêu thoát nước khó
khăn
– Nhu cầu dùng nước trong nông nghiệp có
thể tăng gấp 2 - 3 lần vào năm 2100 ->
Nguy cơ hạn hán và tình trạng thiếu nước
cho sản xuất
– Thay đổi ranh giới phân bố cây ...




SỰ NÓNG LÊN CỦA TRÁI ĐẤT
SỰ THAY ĐỔI THÀNH PHẦN CHẤT
LƯỢNG KHÍ QUYỂN
SỰ DÂNG CAO CỦA MỰC NƯỚC BIỂN
THAY ĐỔI CƯỜNG ĐỘ HOẠT ĐỘNG
CỦA QUÁ TRÌNH HOÀN LƯU KHÍ
QUYỂN, CHU TRÌNH TUẦN HOÀN
NƯỚCTRONG TỰ NHIÊN
BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU - Người đăng: dausan1969
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
34 Vietnamese
BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU 9 10 87