Ktl-icon-tai-lieu

Biến động số lượng quần thể

Được đăng lên bởi doquochuy1
Số trang: 12 trang   |   Lượt xem: 520 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Cá thể

Quần thể

Quần
xã

Hệ sinh thái

SINH VẬT
QUYẾT
ĐỊNH

TÁC
ĐỘNG
TRỞ LẠI

MÔI TRƯỜNG

Sinh quyển

1.Kích thước quần thể là gì ? Cho VD ?
2.Kích thước quần thể phụ thuộc vào các yếu tố
nào ?
3.Kích thước về số lượng của quần thể sinh vật có
phải là một hằng số theo thời gian không ?
Số lượng

0
Thời gian (năm)

Kích thước quần thể có phải là một hằng
số theo thời gian không ? Vì sao ?
Vì sao nông dân thường trồng 2 vụ lúa
xen 1 vụ màu ? Cơ sở sinh thái học là
gì ?

I.KHÁI NIỆM
1.VD:
-Số lượng cây dương xỉ giảm
mạnh do cháy rừng.
-Số lượng muỗi tăng vào mùa
hè.
Nêu
một
vítăng
dụ về biến động số lượng
-Số lượng
thỏ,
mèosố
rừng
giảm theo
kỳ trong
9-10 năm.
cáchu
thể
quần thể mà em biết ?
2.Định nghĩa:
Là sự tăng hoặc giảm số lượng
cá thể trong quần thể.
3.Phân loại:

Có các dạng biến động số lượng nào ?
Hoàn thành PHIẾU HỌC TẬP SỐ 1 ?

PHIẾU HỌC TẬP SỐ 3
CƠ CHẾ ĐIỀU CHỈNH SỐ LƯỢNG CÁ THỂ CỦA QUẦN THỂ
(Thời gian: 3 phút)

Điền vào chỗ các dấu chấm (…) bỏ lửng đã được đánh số:
Quần thể
ban đầu với
số lượng cá
thể nhất
định

Số lượng cá
thể quần thể
tăng quá cao

Môi trường thuận lợi
(Thức ăn, kẻ thù, …)

-Sinh sản …..(1)
-Tử vong …...(2)
-Nhập cư …...(3)

-Cạnh tranh (cùng loài) → ….(5)
-Nguồn thức ăn (có hạn)
-Kẻ thù …(6)

… (4)

… (7)

III.CƠ CHẾ
Biến động cá thể của quần thể theo chu kỳ
-Cơ chế điều chỉnh tăng:
Quần thể
ban đầu với
số lượng cá
thể nhất
định

Môi trường thuận lợi
(Thức ăn, kẻ thù, …)

Tăng
-Sinh sản …..(1)
Giảm
-Tử vong …...(2)
Tăng
-Nhập cư …...(3)

Số lượng cá
(4) thể
thể quần
tăng

…

-Cơ chế điều chỉnh
giảm: -Cạnh tranh (cùng loài) → ….(5)
xuất cư, tử vong
-Nguồn thức ăn (có hạn)

Số lượng cá
-Kẻ thù …(6)
nhiều
thể quần thể
tăng quá
caođịnh tên cơ chế
Xác

cho mỗi sơ

Số lượng cá
thể(7)
của
đồ ?quần thể
giảm

…

Tóm lại: Cơ chế điều chỉnh số lượng cá thể của quần thể
là sự thống nhất giữa tỉ lệ sinh sản, nhập cư với tỉ lệ tử vong và phát tán của
các cá thể trong quần thể.

Nghiên cứu IV.KẾT
sơ đồ 39.3QUẢ
cho biết, việc điều
chỉnh số lượng cá thể ở n giai đoạn khác
-Quần thể đạt trạng thái cân bằng động
nhau
của
quần
thể thể
hiện
Tức số lượng
cá thể
biến
động quanh
một mức
cânđiều
bằng. gì ?
n

Si + Ni
T i + Xi

1

i=1

Tại sao số V.
lượng
cá thể không tăng mãi
Ý NGHĨA
lên ?
Số lượng cá thể luôn biến biến động phù hợp với
nguồn sống trong quần thể
→Đảm bảo sự phát triển tồn tại của quần thể.

Kích thước quần thể có phải là một hằng
số theo thời gian không ? Vì sao ?
Vì sao nông dân thường trồng 2 vụ lúa
xen 1 vụ màu ? Cơ sở sin...
Cá thể Quần thể Quần
Hệ sinh thái Sinh quyển
SINH VẬT
MÔI TRƯỜNG
QUYẾT
ĐỊNH
TÁC
ĐỘNG
TRỞ LẠI
Biến động số lượng quần thể - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Biến động số lượng quần thể - Người đăng: doquochuy1
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
12 Vietnamese
Biến động số lượng quần thể 9 10 943