Ktl-icon-tai-lieu

Biện luận CTCT, chuỗi Phản ứng

Được đăng lên bởi Thành Trí TK
Số trang: 11 trang   |   Lượt xem: 656 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Hóa học 12
Sao băng lnh giá – Vũ Khc Ngc http://www.facebook.com/vukhacngoc
vukhacngoc@gmail.com http://my.opera.com/saobanglanhgia
Liên h hc trc tiếp: 0985052510
BÀI TP TRNG TÂM THI ĐẠI HC NĂM 2013
Chuyên đề 20: Tng hp các kiến thc ca chương trình Hóa hc Hu cơ
(Phn 1: Bin lun CTCT – Chui phn ng – Đồng phân)
Câu 1: Hp cht hu cơ X có công thc là C
2
H
2
O
n
. X tác dng vi NaHCO
3
và vi dung dch AgNO
3
/NH
3
,
đun nóng thu được Ag. Giá tr ca n là
A. n = 4 B. n = 5 C. n = 3 D. n = 2
Câu 2: Cho sơ đồ phn ng: X C
6
H
6
Y anilin. Vi mi mũi tên là mt phn ng và các sn phm là
sn phm chính thì X và Y tương ng là
A. axetilen và toluen B. xiclohexan và nitrobenzen.
C. hexan và toluen. D. metan và nitrobenzen
Câu 3: Axit salixylic (axit o-hiđroxibenzoic) tác dng vi cht X có xúc tác H
2
SO
4
to ra metyl salixylat dùng
làm thuc xoa bóp, còn tác dng vi cht Y to ra axit axetyl salixylic (aspirin) dùng làm thuc cm. Các cht
X và Y lân lượt là
A. Metan và anhiđrit axetic B. metan và axit axetic.
C. Metanol và anhiđrit axetic D. metanol và axit axetic
Câu 4: Cht X (C
8
H
14
O
4
) thoã mãn sơ đồ các phn ng sau
A. C
8
H
14
O
4
+ 2NaOH X
1
+ X
2
+ H
2
O. B. X
1
+ H
2
SO
4
X
3
+ Na
2
SO
4
C. nX
3
+ nX
4
Nilon-6,6 + nH
2
O D. 2X
2
+ X
3
X
5
+ 2H
2
O
Công thc cu to ca X (C
8
H
14
O
4
) là
A. HCOO(CH
2
)
6
OOCH B. CH
3
OOC(CH
2
)
4
COOCH
3
C. CH
3
OOC(CH
2
)
5
COOH D. CH
3
CH
2
OOC(CH
2
)
4
COOH.
Câu 5: Để thc hin biến hóa: toluen X Y p-crezol, ta phi dùng thêm nhng hóa cht thuc nhóm nào
sau đây (k c cht làm xúc tác)?
A. HNO
3
đặc, H
2
SO
4
đặc, NaOH. B. Fe, CO
2
, dung dch KOH đặc, Br
2
.
C. Cl
2
, HCl, NH
3
, dung dch NaOH. D. Fe, HCl, NaOH, HNO
3
đặc.
Câu 6: Cht hu cơ X có công thc phân t là C
7
H
8
O
2
. X tác dng vi Na thu được s mol khí đúng bng s
mol X đã phn ng. Mt khác, X tác dng vi NaOH theo t l mol 1 : 1. Khi cho X tác dng vi dung dch Br
2
thu được kết ta Y có công thc phân t là C
7
H
5
O
2
Br
3
. Công thc cu to ca X là
A. o-HO-CH
2
-C
6
H
4
-OH B. m-HO-CH
2
-C
6
H
4
-OH
C. p-HO-CH
2
-C
6
H
4
-OH D. p-CH
3
-O-C
6
H
4
-OH
Câu 7: Hn hp X gm axit axetic, ancol B và este E to t axit axetic và ancol B. Đun nóng 0,1 mol hn hp
X vi NaOH, tách ly lượng ancol sau phn ng cho tác dng vi CuO nung nóng thu được anđehit B
1
.Cho
toàn b B
1
tác dng vi dung dch AgNO
3
dư trong NH
3
thu được 32,4 gam Ag. Công thc ca B là?
A. CH
3
OH B. C
2
H
5
OH C. C
2
H
4
(OH)
2
D. C A và C
Câu 8: Cho X là hp cht thơm; a mol X phn ng va hết vi a lít dung dch NaOH 1M. Mt khác nếu cho a
mol X phn ng vi Na (dư) thì sau phn ng thu được 22,4a lít khí H
2
( đktc). Công thc cu to thu gn ca
X là
A. CH
3
-C
6
H
3
(OH)
2
. B. HO-C
6
H
4
-COOCH
3
. C. HO-CH
2
-C
6
H
4
-OH. D. HO-C
6
H
4
-COOH.
Câu 9: Cho sơ đồ chuyn hoá trc tiếp: C
2
H
5
OH X C
2
H
5
OH.
Trong các cht sau: C
4
H
6
(đivinyl), CH
3
CHO, CH
3
COOH, C
2
H
4
, C
2
H
5
ONa, (C
2
H
5
)
2
O, C
2
H
5
Cl, CH
3
COOC
2
H
5
,
s cht có th là cht X là
A. 4 cht B. 7 cht C. 8 cht D. 6 cht
Câu 10: Có sơ đồ: C
3
H
6
O
2
;Hxt+
⎯⎯
A
0
24
;170HSOd C+
⎯⎯⎯⎯
B
2
;Hxt+
⎯⎯
C
3
H
8
Bao nhiêu cht có công thc C
3
H
6
O tho mãn sơ đồ trên
A. 1 cht B. 2 cht C. 3 cht D. 4 cht
Câu 11: X là hp cht hu cơ mch h cha mt loi nhóm chc, có công thc C
x
H
y
O
2
, trong X có 1 liên kết π
gia cacbon vi cacbon. Giá tr nh nht ca y tính theo x là
A. y = 2x B. y = 2x 6 C. y = 2x – 4 D. y = 2x - 2
→→
Biện luận CTCT, chuỗi Phản ứng - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Biện luận CTCT, chuỗi Phản ứng - Người đăng: Thành Trí TK
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
11 Vietnamese
Biện luận CTCT, chuỗi Phản ứng 9 10 428