Ktl-icon-tai-lieu

BIỂU HIỆN GEN MÃ HÓA IL2CỦA NGƯỜI VỚI CHAPERONE GROESL VÀ THIOREDOXIN TRONG TẾBÀO Escherichia coliBL21 (DE3)

Được đăng lên bởi quocvietsh-ntu
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 598 lần   |   Lượt tải: 0 lần
J. Sci. & Devel., Vol. 11, No. 6: 777-783

Tạp chí Khoa học và Phát triển 2013, tập 11, số 6: 777-783


BIỂU HIỆN GEN MÃ HÓA IL-2 CỦA NGƯỜI VỚI CHAPERONE GROESL
VÀ THIOREDOXIN TRONG TẾ BÀO Escherichia coli BL21 (DE3)
Lê Thị Lan Anh1*, Lê Phương Hoàng Anh1, Đào Trọng Khoa1, Lê Thị Thu Hồng1,
Phùng Thu Nguyệt1, Nguyễn Hữu Đức2, Nguyễn Thị Hằng2, Trương Nam Hải1
1

Viện Công nghệ sinh học, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam;
2
Khoa Công nghệ sinh học, Trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội
Email*: leanhbio@gmail.com

Ngày gửi bài: 26.04.2013

Ngày chấp nhận: 25.09.2013
TÓM TẮT

Interleukin-2 (IL-2) là một trong các cytokine đóng vai trò quan trọng trong hệ miễn dịch. IL-2 thúc đẩy sự hoạt
hóa của các tế bào T, vì vậy thường được sử dụng trong điều trị ung thư bằng các liệu pháp miễn dịch như ung thư
biểu mô thận ác tính và ung thư hắc tố. Gen mã hóa il-2 cải biến thay thế Cys125 bằng Ser đã được đưa vào vector
biểu hiện pET22b(+) có gắn trình tự tiết pelB (pelB signal sequence) để biểu hiện trong E. coli BL21 (DE3). Để tăng
hiệu quả biểu hiện protein đúng cấu trúc và tính tan của protein, IL-2 được biểu hiện cùng với chaperone GroESL và
thioredoxin (Trx). Kết quả cho thấy các protein IL-2 biểu hiện cùng GroESL và Trx có kích thước khoảng 20 kDa vẫn
tồn tại ở dạng không tan trong tế bào chất và gắn với tín hiệu tiết pelB.
Từ khóa: Biểu hiện, chaperone, interleukin-2, thioredoxin, tín hiệu tiết pelB.

Co-expression of Human Interleukin-2 Gene with Chaperone GroESL
and Thioredoxin in Escherichia coli BL21 (DE3)
ABSTRACT
Interleukin 2 (IL-2), one of the cytokines plays an important role for the immune response. IL-2 promotes the
activation of T cells and so often used in immunotherapy such as kidney epithelial malignant and melanoma cancer.
Gene encoding il-2 modified Cys125 to Ser was inserted into pET22b(+) harboring pelB secrete signal for expression
in E. coli BL21(DE3) cells. To enhance the correct protein folding and solubility, IL-2 was simultaneously expressed
with chaperone GroESL and thioredoxin (Trx). The results indicated that IL-2 proteins co-expressed with GroESL and
Trx of 20 kDa were still existed in insoluble form and consisted of the pelB secret signal.
Keywords: Chaperone, expression, interleukin-2, thioredoxin, pelB secret signal.

1. ĐẶT VẤN ĐỀ
Gen mã hóa il-2 người lần đầu tiên được
tách dòng vào năm 1983 và cấu trúc của protein
này đã được mô phỏng vào năm 1992. Cho đến
nay, gen il-2 của người đã được biểu hiện trong
nhiều...
J. Sci. & Devel., Vol. 11, No. 6: 777-783
Tp chí Khoa hc và Phát trin 2013, tp 11, s 6: 777-783
www.hua.edu.vn
777
BIU HIN GEN MÃ HÓA
IL-2
CA NGƯỜI VI CHAPERONE GROESL
VÀ THIOREDOXIN TRONG T BÀO
Escherichia coli
BL21 (DE3)
Lê Th Lan Anh
1*
, Lê Phương Hoàng Anh
1
, Đào Trng Khoa
1
, Lê Th Thu Hng
1
,
Phùng Thu Nguyt
1
, Nguyn Hu Đức
2
, Nguyn Th Hng
2
, Trương Nam Hi
1
1
Vin Công ngh sinh hc, Vin Hàn lâm Khoa hc và Công ngh Vit Nam;
2
Khoa Công ngh sinh hc, Trường Đại hc Nông nghip Hà Ni
Email*: leanhbio@gmail.com
Ngày gi bài: 26.04.2013 Ngày chp nhn: 25.09.2013
TÓM TT
Interleukin-2 (IL-2) là mt trong các cytokine đóng vai trò quan trng trong h min dch. IL-2 thúc đẩy s hot
hóa ca các tế bào T, vì vy thường được s dng trong điu tr ung thư bng các liu pháp min dch như ung thư
biu mô thn ác tính và ung thư hc t. Gen mã hóa il-2 ci biến thay thế Cys125 bng Ser đã được đưa vào vector
biu hin pET22b(+) có gn trình t tiết pelB (pelB signal sequence) để biu hin trong E. coli BL21 (DE3). Để
tăng
hiu qu biu hin protein đúng cu trúc và tính tan ca protein, IL-2 được biu hin cùng vi chaperone GroESL và
thioredoxin (Trx). Kết qu cho thy các protein IL-2 biu hin cùng GroESL và Trx có kích thước khong 20 kDa vn
tn ti dng không tan trong tế bào cht và gn vi tín hiu tiết pelB.
T khóa: Biu hin, chaperone, interleukin-2, thioredoxin, tín hiu tiết pelB.
Co-expression of Human Interleukin-2 Gene with Chaperone GroESL
and Thioredoxin in Escherichia coli BL21 (DE3)
ABSTRACT
Interleukin 2 (IL-2), one of the cytokines plays an important role for the immune response. IL-2 promotes the
activation of T cells and so often used in immunotherapy such as kidney epithelial malignant and melanoma cancer.
Gene encoding il-2 modified Cys125 to Ser was inserted into pET22b(+) harboring pelB secrete signal for expression
in E. coli BL21(DE3) cells. To enhance the correct protein folding and solubility, IL-2 was simultaneously expressed
with chaperone GroESL and thioredoxin (Trx). The results indicated that IL-2 proteins co-expressed with GroESL and
Trx of 20 kDa were still existed in insoluble form and consisted of the pelB secret signal.
Keywords: Chaperone, expression, interleukin-2, thioredoxin, pelB secret signal.
1. ĐẶT VN ĐỀ
Gen mã hóa il-2 người ln đầu tiên được
tách dòng vào năm 1983 và cu trúc ca protein
này đã được mô phng vào năm 1992. Cho đến
nay, gen il-2 ca người đã được biu hin trong
nhiu sinh vt ch khác nhau như Escherichia
coli (E. coli), Pichia pastoris trong tế bào
động vt (Hyung et al., 2005). Tuy nhiên kết
qu biu hin IL-2 cao nht là trong tế bào E.
coli sn phm IL-2 tái t hp có hot tính
sinh hc tương đương vi IL-2 t nhiên (Liang
et al., 2005). Các sn phm IL-2 tái t hp
thương mi hin nay được FDA cp phép s
dng h tr điu tr ung thư ch yếu sn xut
trong E. coliđã được s dng trong nhiu
thp k qua.
IL-2 ca người có trng lượng phân t
khong 15 kDa gm 133 axit amin. Trong trình
t này cha 3 gc Cys ti các v trí 58, 105, 125,
trong đó hai gc Cys58 và Cys105 to cu
disulfide. Vi
c hình thành chính xác cu
disulfide này s quyết định đến hot tính sinh
hc ca IL-2. Để ngăn cn s to thành cu
BIỂU HIỆN GEN MÃ HÓA IL2CỦA NGƯỜI VỚI CHAPERONE GROESL VÀ THIOREDOXIN TRONG TẾBÀO Escherichia coliBL21 (DE3) - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
BIỂU HIỆN GEN MÃ HÓA IL2CỦA NGƯỜI VỚI CHAPERONE GROESL VÀ THIOREDOXIN TRONG TẾBÀO Escherichia coliBL21 (DE3) - Người đăng: quocvietsh-ntu
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
BIỂU HIỆN GEN MÃ HÓA IL2CỦA NGƯỜI VỚI CHAPERONE GROESL VÀ THIOREDOXIN TRONG TẾBÀO Escherichia coliBL21 (DE3) 9 10 870