Ktl-icon-tai-lieu

Bộ đề kiểm tra toán 7

Được đăng lên bởi haihuonghotel
Số trang: 15 trang   |   Lượt xem: 825 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Lớp Đại Học Toán Khóa 2006
ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT CHƯƠNG I ĐẠI SỐ 7 (tiết 22)
I/ PHẦN TRẮC NGHIỆM: (3đ) Khoanh tròn vào câu trả lời đúng:
1/ Nếu x  4 thì x = ?
A. x = -2
B. x = 2
C. x = -16
D. x = 16
2/ Tìm các số tự nhiên n, biết: 8 < 2n  2 × 32
A. 1 ; 2 ; 3
B. 3 ; 4 ; 5
C. 2 ; 3 ; 4
D. 4 ; 5 ; 6
3/ 33.32 = ?
A. 36
B. 95
C. 35
D. 96
4/ Từ tỉ lệ thức: 1,2 : x = 2 : 5. Suy ra x = ?
A. x = 3
B. x = 3,2
C. x = 0,48
D. x = 2,08
5/ Tính giá trị (làm tròn đến số thập phân thứ hai) của phép tính sau:
M = 4,2374 + 5,1295 – 6,1048
A. M  3,26
B. M  3,25 C. M  3,24
D. M  3,23
6/ Cách viết nào đúng:
A/ 55  55
B/ 55  55
C/  55  55
D/  55  55
II/ PHẦN TỰ LUẬN: (7đ)
Bài 1: Thực hiện phép tính:

3
1

1/   0,8  7 
5
2


32.35
2/
34

Bài 2: Tìm x biết:
1/ 

2
5
:x  
3
6

Bài 3: Tìm các số a, b, c biết:

2/

3 
1
4
 x   
4 
2
5

a b c
  và a + b – c = 10
3 5 7

Lớp Đại Học Toán Khóa 2006
ĐÁP ÁN VÀ BIỂU ĐIỂM
I/ TRẮC NGHIỆM: (3đ) Mỗi câu đúng 0,5 điểm:
1D ; 2D ; 3C ; 4A ; 5A; 6B
II/ TỰ LUẬN: (7đ)
Bài 1: (2,5đ) Thực hiện phép tính

3
1
3

5
2
5

2 5
7
3 .3
3
2/
= 4  33 = 27
4
3
3

1/   0,8  7  =  

4  15
3
3
   =   6  6
5  2
5
5

(1,5đ)
(1đ)

Bài 2: (2,5đ) Tìm x

2  5
2
4
2
5
4
 6
(1đ)
: x    x =  :      .    . Vậy x =
3  6
3
5
3
6
5
 5
3 
1
4
3
1 4
3 1 4 15 10 16
11


 .
2/   x      x    x =   =
4 
2
5
4
2 5
4 2 5 20 20 20
20
11
Vậy x = 
(1,5đ)
20
a b c a  b  c 10

 10
Bài 3: (2đ) Ta có:   =
(1đ)
3 5 7 357 1
a
 10  a  10.3  30
3
b
 10  b  10.5  50
5
c
 10  c  10.7  70
(1đ)
7
1/ 

Vậy: a = 30 ; b = 50 và c = 70

Lớp Đại Học Toán Khóa 2006
ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT CHƯƠNG I ĐẠI SỐ 7 (tiết 22)
I. TRẮC NGHIỆM: ( 3điểm) Khoanh tròn vào câu em chọn:
1/ Câu nào sau đây đúng?
2
5
Q
A/ -1,5  Z
B/ 2  N
C/ N  Q
D/
3
8
2 1 7
2/ Kết quả phép tính:  
là:
3 3 15
8
11
4
A/
B/
C/
D/ Đáp số khác
21
15
5
1
3/ Biết 4  x  . Giá trị của x là:
2
7
7
1
A/
B/
C/
D/ 2
2
2
8
4/ Cho x= 6,67254. Giá trị của x khi làm tròn đến 3 chữ số thập phân là:
A/ 6,673
B/ 6,672
C/ 6,67
D/ 6,6735
2
3
5/ Kết quả phép tính (-5) .(-5) là:
A/ (-5)5
B/ (-5)6
C/(25)6
D/ (25)5
6/ Cho x  x . Khi đó x là:
A/ Số hữu tỉ bất kì.
B/ Số hữu tỉ dương.
C/ Số hữu tỉ âm.
D/ Số hữu tỉ không âm.
II. TỰ LUẬN: (7 điểm)
1/ Tìm ba số a, b, c biết a : b : c = 2 : 4 : 5 và a + b + c = 22.
2/ Tính nhanh:
3
1 3
1
33
a/ 4,8 + 3,2 + ( - 4,2 ) + ( - 4,8 ) + 4,2
b/ 19  
7
3 7
3
c/ (1000 – 13) . (1000 – 23) . (1000 – 33) ...
Lớp Đại Học Toán Khóa 2006
ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT CHƯƠNG I ĐẠI SỐ 7 (tiết 22)
I/ PHẦN TRẮC NGHIỆM: (3đ) Khoanh tròn vào câu trả lời đúng:
1/ Nếu
x 4
thì x = ?
A. x = -2 B. x = 2 C. x = -16 D. x = 16
2/ Tìm các số tự nhiên n, biết: 8 < 2
n
2 × 32
A. 1 ; 2 ; 3 B. 3 ; 4 ; 5 C. 2 ; 3 ; 4 D. 4 ; 5 ; 6
3/ 3
3
.3
2
= ?
A. 3
6
B. 9
5
C. 3
5
D. 9
6
4/ Từ tỉ lệ thức: 1,2 : x = 2 : 5. Suy ra x = ?
A. x = 3 B. x = 3,2 C. x = 0,48 D. x = 2,08
5/ Tính giá trị (làm tròn đến số thập phân thứ hai) của phép tính sau:
M = 4,2374 + 5,1295 – 6,1048
A. M
3,26 B. M
3,25 C. M
3,24 D. M
3,23
6/ Cách viết nào đúng:
A/
55 55  
B/
55 55
C/
55 55
D/
55 55
II/ PHẦN TỰ LUẬN: (7đ)
Bài 1: Thực hiện phép tính:
1/
3 1
0,8 7
5 2
2/
2 5
4
3 .3
3
Bài 2: Tìm x biết:
1/
2/
3 1 4
x
4 2 5
Bài 3: Tìm các số a, b, c biết:
a b c
3 5 7
và a + b – c = 10
Bộ đề kiểm tra toán 7 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bộ đề kiểm tra toán 7 - Người đăng: haihuonghotel
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
15 Vietnamese
Bộ đề kiểm tra toán 7 9 10 658