Ktl-icon-tai-lieu

Bộ đề Kinh tế lượng

Được đăng lên bởi Trần Thúy Quỳnh
Số trang: 12 trang   |   Lượt xem: 1114 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Lấy 4 chữ số thập phân khi tính toán
Bài 1: Cho Y: mức cung về loại hàng A (1000 tấn/tháng); X: đơn giá (triệu đồng/tấn). Quan sát mẫu
ta có bảng số liệu sau
Y

10

10

11

12

13

13

14

15

16

16

X

13

15

16

16

17

19

21

23

25

25

Câu 1:
Viết hàm hồi quy mẫu biểu diễn sự phụ thuộc của mức cung vào đơn giá. Nêu ý nghĩa của
các hệ số có trong mô hình?
a)

b)

Kiểm định sự phù hợp của mô hình, với mức ý nghĩa 1%?

c)

Xác định khoảng tin cậy của σ2 với độ tin cậy 95%?

d) Đánh giá nhận định cho rằng khi sản lượng tiêu thụ tăng 1(kg/năm) thì doanh thu cũng tăng
0.512 (triệu đồng/năm), với mức ý nghĩa 5%?
e)

Dự báo mức cung trung bình khi đơn giá là 20 (kg/năm)? Với mức ý nghĩa 5%?

f)

Tìm khoảng tin cậy của β1 với độ tin cậy 95%?

g)

Tính hệ số co giãn tại X , Y . Nêu ý nghĩa của hệ số co giãn đó?

h)

Viết hàm hồi quy khi đơn vị tính của Y là tấn/năm và đơn vị tính của X là tỷ đồng/kg?

(

)

Đề 1:
Tổng giá trị nhập khẩu Y (10 tỉ đồng/năm) phụ thuộc vào tổng sản phẩm quốc dân X2 (100ngàn
đồng/tháng), tiêu dùng X3(tỉ đồng/năm) và các nước (Z=0: nước Việt Nam, Z=1: Thái Lan). Ta có
bảng số liệu như sau:
Y

8

9

10

13

16

18

20

29

30

36

X2

200

245

400

500

558

600

764

875

900

1202

X3

9

11

15

23

27

30

35

40

43

49

Z

0

1

1

0

1

0

0

1

0

1

Câu 1:
a)

Viết hàm hồi quy mẫu biểu diễn sự phụ thuộc của tổng giá trị nhập khẩu vào tiêu dùng?

Biến giải thích tiêu dùng (X3) giải thích bao nhiêu % cho sự thay đổi của tổng giá trị nhập
khẩu? Mô hình có phù hợp không, với mức ý nghĩa 5%?
b)

Đánh giá nhận định cho rằng khi tiêu dùng tăng 1 tỉ đồng/năm thì tổng giá trị nhập khẩu
cũng tăng 1.045 (10 tỉ đồng/năm), với mức ý nghĩa 2%?
c)

d)

Dự báo tổng giá trị nhập khẩu trung bình khi tiêu dùng là 45 tỉ đồng/năm, với mức ý nghĩa

5%?
Câu 2:
Mô hình hồi quy có dạng ln Y =β1 +β2 ln X2 +β3 X3
Với bảng số liệu trên ta có kết quả hồi quy như sau
Variable
C
lnX2
X3
R-squared

Coefficient t-Statistic

Prob.

2.34124 3.283414 0.013423
-0.117495 -0.851067
0.42288
0.0430804 7.479208 0.0001399
0.992126

a)

Viết hàm hồi quy mẫu của mô hình trên? Nêu ý nghĩa của các hệ số hồi quy riêng?

b)

Có ý kiến cho rằng hệ số co giãn tại X3, Y là 1.752, hãy đánh giá nhậ định trên, với mức

(

)

ý nghĩa 1%?
c)

Kiểm định sự phù hợp của mô hình với mức ý nghĩa 5%?

Câu 3: Mô hình hồi quy có dạng Y =β1 +β2 X2 +β3 X3 + β4 Z + β5 X 2 Z
Với số liệu trên ta ước lượng được mô hình sau

Variable

Coefficient

Std. Error

t-Statistic

Prob.

C

0.6024291 ...
L y 4 ch s th p phân khi tính toán
i 1: Cho Y: m c cung v lo i hàng A (1000 t n/tháng); X: đ n giá (tri u đ ng/t n). Quan sát m u ơ
ta có b ng s li u sau
Y 10 10 11 12 13 13 14 15 16 16
X 13 15 16 16 17 19 21 23 25 25
u 1:
a) Vi t hàm h i quy m u bi u di n s ph thu c c a ế m c cung vào đ n g. Nêu ý nghĩa c a ơ
các h s trong mô nh?ệ ố
b) Ki m đ nh s phù h p c a mô hình, v i m c ý nghĩa 1%?
c) Xác đ nh kho ng tin c y c a
2
σ
v i đ tin c y 95%?
d) Đánh giá nh n đ nh cho r ng khi s n l ng tiêu th tăng 1(kg/năm) thì doanh thu cũng tăng ượ
0.512 (tri u đ ng/năm), v i m c ý nghĩa 5%?
e) D báo m c cung trung nh khi đ n giá là 20 (kg/năm)? V i m c ý nghĩa 5%? ơ
f) m kho ng tin c y c a
1
β
v i đ tin c y 95%?
g) nh h s co gn t i ệ ố
( )
X , Y
. Nêu ý nghĩa c a h s co gn đó? ệ ố
h) Vi t hàm h i quy khi đ n v tính c a Y là t n/năm đ n v nh c a Xt đ ng/kg?ế ơ ơ
Đ 1:
T ng giá tr nh p kh u Y (10 t đ ng/năm) ph thu c vào t ng s n ph m qu cn X2 (100nn
đ ng/tháng), tiêu dùng X3(t đ ng/năm) vàc n c (Z=0: n c Vi t Nam, Z=1: Ti Lan). Ta ướ ướ
b ng s li u nh sau: ư
Y 8 9 10 13 16 18 20 29 30 36
X2 200 245 400 500 558 600 764 875 900 1202
X3 9 11 15 23 27 30 35 40 43 49
Z 0 1 1 0 1 0 0 1 0 1
u 1:
a) Vi t hàm h i quy m u bi u di n s ph thu c c a t ng giá tr nh p kh u vào tiêu dùng?ế
b) Bi n gi i thích tiêu ng (X3) gi i thích bao nhiêu % cho s thay đ i c a t ng giá tr nh pế
kh u? Mô hình có p h p không, v i m c ý nghĩa 5%?
Bộ đề Kinh tế lượng - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bộ đề Kinh tế lượng - Người đăng: Trần Thúy Quỳnh
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
12 Vietnamese
Bộ đề Kinh tế lượng 9 10 356