Ktl-icon-tai-lieu

Bộ hình vẽ trong SGK môn Hình học lớp 8

Được đăng lên bởi Nguyen Nguyen
Số trang: 46 trang   |   Lượt xem: 1363 lần   |   Lượt tải: 1 lần
BỘ HÌNH VẼ TRONG SGK HÌNH 8

TẬP 1 SGK
B
B

A

B
C

C

A

A
a)

b)

D

D

C

D

A

c)

B

B
A
N

P
Q

B

D

C
B
800

120 0

C
A

M

D

D

C

C
E

A 110 0

B

F

I
x

600

D

K

x

H

x

a)

G

b)

650
A

D

c)

P
x
650

Q

M

S

x

B

4x

2x

950
a)

N
3x

x

Q

R

b)

1

C
120 0

C

B

1

1

1
1

1

A

750

a)

1

D

A

b)

1

D

P

E

N

105 0

x
d)

M

B

A
A

C

B

caï n h ñaù y

caï nh
beâ n

D

D

caï n h
beâ n

H

C

caï n h ñaù y

E
B

F

C

600

600

G

A

B

D

C

x

y

B

B

A

C

a)

C

D

400

800

B

y

500

x
b)

N
750

120 0

115 0

H

M

b)

a)

A

D

750

105 0

D

A

A

I

K

c)

B

A

C

D
C
A

x

650

D

700

D

y

B

C

c)

BT 9/ 71
A

B

A
A

C

B

800

B

F

800

100 0

D

D

C

D

a)

C

G

E
110 0

800

800
b)

H

O

0
I 70

N

Q

P

1

700

M

T

S

d)

c)

B

D

C

2 B
1

A 2

0
K 110

A

C

D

A

A

A
800

D

400

400

600

B

B

600

800

C

D

C

BT 12/ 74

B

C

D

BT 13/ 74

A

A

B

B
E

D

E

C

F

C

D

B
F

C
A

BT 16/ 75
A

BT 15/ 75
A
D

G

E

D

H

E

B

E

D

C

B

C

BT 18/ 75

BT 17/ 75
A

B

A

B

D
A

C

D

E

C

D

K

A
A

D

E

1

D

1

B

A

E

D

1

F

C

E

F
1

B

C

B

C

A

B

A

I

E

F

C

C

5 00

B

H

BT 24/80

I

5dm

P

A

x

K

Q

8cm

C

x

H

N

A

y

E

y

H

F
K
C

D

A

BT 28/ 80

E

B

B

I

K

F

C
a)

D

C

O

A
D

D
I
b)

F
C

D

B

A

B

K

B

A

F

C

M

BT 25/ 80

BT 27/ 80

D

G

B

E

M

16cm

E

C

A

B

x

I

E

B

C
N

K

D

K
8cm
5 00

10cm

E

M

8cm

I

3 2m

D

1

C
A

x
x

F

D

A

A
2 4m

1

2

D

C

B

B

E

F

E

D

A

B

C

A

y
C

B

B
A

C

C

B

D

O

A

x

D

a)

c)

b)

2cm
3cm
4cm

A

A
B

d

3

B

x

2
700

D

c)

700
4

C

A'

A
A
A

d

B

C

B

B'

d

B

C

H
A'

A'

B'

A

B

H

C

C'

C'

d

BT 36/ 87
y

C
H

A

B

A
500
x

O
D

C

K

B

BT 39/ 88
B

A
E

d
D

C

Hình bình hành , hình chữ nhật ,đường thẳng song song , hình thoi
A

B

700

110 0

700

D

A

A

C

B

C

D

A

B

1

1

O

D

GT
KL

C

D

1

1

C

B

F
E

S

I

N

750

B

U

V

P

A
C
D

H

a)

K

b)

A

110 0

M

c)

X

100 0

800

Y

e)

d)

E

G

C

BT 45/ 92

BT 44/92

H
N

A

M

P

E

C

D

A

D

BT 49/ 93

B

E

C

F

A

K

B

B
K

F

H

N
M

O

H
D

D

C

G

D

C

A

A

O

B

F

BT 48/ 93
A

A

B

E

Q

A

R

Q

700

F

B

D

G

C

B

B

O

A'
O

B'

C

I

C'

O
A'

C

A

B

A

O
B'

B

A'

O
C

D

C'

y

BT 51/ 96

3
H

2

-3

O

A
B

x

3

-2

K

C

BT 54/ 96
x
BT 52/96

E

B

A

A

B

A

E

I

D

C

F

B

y

O

D

C

C

M

BT 55/ 96
A

M

B

O
D

C

N

A

A

A

B

B
D

D
...
BỘ HÌNH VẼ TRONG SGK HÌNH 8
TẬP 1 SGK
A
B
C
A
B
C
D
A
B
C
D
D
c)
b)
a)
C
B
D
A
D
A
B
C
Q
P
M
N
B
C
H
G
F
C
B
D
A
E
x
b)
a)
x
110
0
80
0
120
0
N
M
K
I
D
A
E
B
65
0
x
x
d)
c)
105
0
60
0
Q
P
N
M
Q
R
S
P
b)
a)
x
x
x
0
0
D
A
D
A
b)
a)
1
1
1
1
1
1
1
1
75
0
120
0
Bộ hình vẽ trong SGK môn Hình học lớp 8 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bộ hình vẽ trong SGK môn Hình học lớp 8 - Người đăng: Nguyen Nguyen
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
46 Vietnamese
Bộ hình vẽ trong SGK môn Hình học lớp 8 9 10 206