Ktl-icon-tai-lieu

Bộ môn Toán Ứng dụng: 10 Đề tài matlab. Đại số tuyến tính.

Được đăng lên bởi vietvb
Số trang: 10 trang   |   Lượt xem: 7674 lần   |   Lượt tải: 2 lần
Trường ĐH Bách Khoa Tp HCM
Bộ môn Toán Ứng dụng.
Đề tài matlab. Đại số tuyến tính.
Người lập đề tài: TS Đặng Văn Vinh.
Đề tài số 1.
Đề tài gồm 5 câu cho một nhóm 5-10 sinh viên.
Thang điểm: mỗi câu 2 điểm.
Các câu 1-3 là các câu cơ bản. Được phép sử dụng tất cả các hàm có trong matlab.
Hai câu 4, 5. Yêu cầu lập trình. Chỉ cho phép sử dụng một số hàm đã ghi ra.

STT
1
2

3

4

5

Câu hỏi
Tìm hạng của ma trận A tùy ý.
Tạo ra ma trận thưa, lưu trữ ma
trận thưa.
Ma trận thưa là ma trận có một vài
phần tử khác không, đa số các
phần tử bằng 0.
Tìm ma trận nghịch đảo bằng biền
đổi sơ cấp.
Cho A là ma trận của ánh xạ tuyến
tính f trong cơ sở E. Tìm ma trận
của f trong cơ sở B.
Tìm trị riêng, vécto riêng của ma
trận vuông.

Yêu cầu, hướng dẫn
Cho phép sử dụng các hàm của matlab
để tính rank(A)
Sử dụng các hàm: S = sparse(A)
S = sparse(i,j,s,m,n,nzmax)
S = sparse(i,j,s,m,n)
S = sparse(i,j,s)
S = sparse(m,n)
Cho phép sử dụng các hàm của
matlab: m = size(A); I=eye(m); rref([A
I]).
Được dùng các hàm matlab: giải hệ
phương trình nếu cần, rank() để kiểm
tra tính độc lập tuyến tính.
Lập trình, không được sử dụng các
hàm của matlab để tìm TR, VTR.
Cho phép dùng hàm để tính định thức,
giải hệ pt để tìm VTR.

Đầu vào
Nhập ma trận A tùy ý.
Nhập các vécto i, j , s trong
trường hợp tạo ra ma trận
thưa.
Nhập ma trận A trong trường
hợp muốn lưu ma trận A.
Nhập ma trận vuông A.

Nhập cơ sở E, nhập ma trận A
của ánh xạ tuyến tính f;
Nhập cơ sở B.
Nhập ma trận vuông A.

Đầu ra
r(A).
Ma trận thưa.

Thông báo nếu A không vuông.
Nghịch đảo của A. Thông báo nếu A
không khả nghịch.
Thông báo nếu E, B không là cơ sở.
Xuất ra ma trận của ánh xạ tuyến
tính trong cơ sở B.
Trị riêng và cơ sở của các không
gian con riêng.
Thông báo nếu A không vuông.

Trường ĐH Bách Khoa Tp HCM
Bộ môn Toán Ứng dụng.
Đề tài matlab. Đại số tuyến tính.
Người lập đề tài: TS Đặng Văn Vinh.
Đề tài số 2.
Đề tài gồm 5 câu cho một nhóm 5-10 sinh viên.
Thang điểm: mỗi câu 2 điểm.
Các câu 1-3 là các câu cơ bản. Được phép sử dụng tất cả các hàm có trong matlab.
Hai câu 4, 5. Yêu cầu lập trình. Chỉ cho phép sử dụng một số hàm đã ghi ra.

STT
Câu hỏi
1
Tạo ma trận Hilbert.

1
Ma trận Hilbert: hij =
i + j −1
1

Yêu cầu, hướng dẫn
Sử dụng hàm matlab: hilb(n).
Đọc tài liệu về ma trận Hilbert:
http://en.wikipedia.org/wiki/Hilbert_mat
rix.

Đầu vào
Nhập số tự nhiên n.

Đầu ra

Ma trận Hilbert.

hoặc hij = ∫ x i + j −2 dx
0

2

Tính trị riêng, vécto riêng của
ma trận.

Sử dụng các hàm của matlab:
[V,D] =e ig(A).

Nhập ma trận A ...
Trường ĐH Bách Khoa Tp HCM
B môn Toán ng dng.
Đề tài matlab. Đại s tuyến tính.
Người lp đề tài: TS Đặng Văn Vinh.
Đề tài s 1.
Đề tài gm 5 câu cho mt nhóm 5-10 sinh viên.
Thang đim: mi câu 2 đim.
Các câu 1-3 là các câu cơ bn. Được phép s dng tt c các hàm có trong matlab.
Hai câu 4, 5. Yêu cu lp trình. Ch cho phép s dng mt s hàm đã ghi ra.
STT Câu hi Yêu cu, hướng dn Đầu vào Đầu ra
1 Tìm hng ca ma trn A tùy ý. Cho phép s dng các hàm ca matlab
để tính rank(A)
Nhp ma trn A tùy ý. r(A).
2 To ra ma trn thưa, lưu tr ma
trn thưa.
Ma trn thưa là ma trn có mt vài
phn t khác không, đa s các
phn t bng 0.
S dng các hàm: S = sparse(A)
S = sparse(i,j,s,m,n,nzmax)
S = sparse(i,j,s,m,n)
S = sparse(i,j,s)
S = sparse(m,n)
Nhp các vécto i, j , s trong
trường hp to ra ma trn
thưa.
Nhp ma trn A trong trường
hp mun lưu ma trn A.
Ma trn thưa.
3 Tìm ma trn nghch đảo bng bin
đổi sơ cp.
Cho phép s dng các hàm ca
matlab: m = size(A); I=eye(m); rref([A
I]).
Nhp ma trn vuông A. Thông báo nếu A không vuông.
Nghch đảo ca A. Thông báo nếu A
không kh nghch.
4 Cho A là ma trn ca ánh x tuyến
tính f trong cơ s E. Tìm ma trn
ca f trong cơ s B.
Được dùng các hàm matlab: gii h
phương trình nếu cn, rank() để kim
tra tính độc lp tuyến tính.
Nhp cơ s E, nhp ma trn A
ca ánh x tuyến tính f;
Nhp cơ s B.
Thông báo nếu E, B không là cơ s.
Xut ra ma trn ca ánh x tuyến
tính trong cơ s B.
5 Tìm tr riêng, vécto riêng ca ma
trn vuông.
Lp trình, không được s dng các
hàm ca matlab để tìm TR, VTR.
Cho phép dùng hàm để tính định thc,
gii h pt để tìm VTR.
Nhp ma trn vuông A. Tr riêng và cơ s ca các không
gian con riêng.
Thông báo nếu A không vuông.
Bộ môn Toán Ứng dụng: 10 Đề tài matlab. Đại số tuyến tính. - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bộ môn Toán Ứng dụng: 10 Đề tài matlab. Đại số tuyến tính. - Người đăng: vietvb
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
10 Vietnamese
Bộ môn Toán Ứng dụng: 10 Đề tài matlab. Đại số tuyến tính. 9 10 159