Ktl-icon-tai-lieu

Bộ Ôn tập hóa 8 Học kì 1

Được đăng lên bởi Nghiêm Tuấn Nghĩa
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 583 lần   |   Lượt tải: 0 lần
ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ II
MÔN: HOÁ HỌC – LỚP 8

I. ma trận đề kiểm tra.

Tên Chủ đề

Nhận biết

Oxi- Không khí

Phương pháp
điều chế oxi
trong phòng
thí nghiệm.

Số câu
Số điểm ;
Tỉ lệ %
Hiđro- nước

1 câu
2,0 điểm

Thông hiểu

Vận dụng

Cộng

Lập PTHH,
phân loại.
1 câu
1,5 điểm

2 câu
3,5 điểm
35%

Phân loại, gọi
tên của axitbazơ- muối.
1 câu
2 điểm

Số câu
Số điểm ;
Tỉ lệ %
Dung dịch

1 câu
2 điểm
20%

Tính được nồng
độ phần trăm,
nồng độ mol của
dung dịch.
1 câu
2 điểm

Viết được pthh

Tính toán hóa
học

Số câu
Số điểm ;
Tỉ lệ %
Tổng số câu
Tổng số điểm
Tỉ lệ %

Vận
dụng ở
mức
cao
hơn

1/3 câu
0.5 điểm
1 câu
2,0 điểm
20 %

7/3 câu
4.0 điểm
40 %

1 câu
2điểm
20%

Tính được thể
tích chất khí ở
đktc.
Tính khối lượng
muối thu được
sau phản ứng.
2/3 câu
2.0 điểm
5/3 câu
4.0 điểm
40 %

1 câu
2điểm
25%
5 câu
10điểm

100 %

II. Đề bài.
Câu 1: ( 2,0 điểm)
Trình bày phương pháp điều chế khí oxi trong phòng thí nghiệm? Viết phương
trình phản ứng minh họa?
Câu 2: (1,5 điểm)
Hãy lập các phương trình hóa học sau, cho biết nó thuộc loại phản ứng hoá học
nào?
a. P + O2
P2O5
b. Fe + CuCl2
FeCl2 + Cu
c. Al(OH)3
Al2O3 + H2O
Câu 3: ( 2,0 điểm)
Cho các chất: P2O5, HNO3, Fe(OH)3, CaCl2. Hãy phân loại và gọi tên các
chất.
Câu 4: (2,0 điểm)
a) Có 15 g NaCl trong 500 g dung dịch.Tính nồng độ phần trăm của dung dịch
NaCl
b) Hòa tan 0,5 mol CuSO4 vào nước thu được 250 ml dung dịch.Tính nồng độ
mol của dung dịch CuSO4
Câu 5: ( 2,5 điểm).
Cho 2,7 gam nhôm (Al) phản ứng hoàn toàn với dung dịch axit clohiđric
(HCl) sản phẩm thu được là nhôm clorua (AlCl3 ) và khí hiđro.
a/ Viết phương trình phản ứng xảy ra?
b/ Tính thể tích khí hiđro thoát ra ( ở đktc )
c/ Tính khối lượng muối thu được sau phản ứng.
( Cho biết: Al = 27; H= 1; Cl= 35.5)
III. Hướng dẫn chấm và biểu điểm.
Câu
1
2
3

a.

Nội dung – yêu cầu đối với HS
Hs trình bày phương pháp điều chế oxi trong phòng thí nghiêm.
Viết đúng phương trình hóa học .

Điểm
1,0
1.0

Lập PTHH, phân loại phản ứng

1,5

Phân loại, đọc đúng tên mỗi chất 0.5

2.0

1 câu x 2 =
2đ

a) C%= 3%
b) CM= 2M
a.
Viết đúng phương trình
b.
Số mol của nhôm = 0.1 mol
Số mol của hidro = 0.15 mol
5
Thể tích khí hidro = 3,36 lit
Số mol của AlCl 3 = 0,1 mol
Khối lượng của AlCl 3 = 13,35 gam
( Học sinh giải cách khác đúng vẫn được điểm tối đa)
4

Duyệt của chuyên môn

Giáo viên ra đề

Duyệt của tổ trưởng

1.0
1.0
0.5
0.5
0.25
0.5
0.25
0.5

...
Đ KIỂM TRA HC K II
MÔN: HO HC – LP 8
I. ma trận đề kiểm tra.
Tên Chủ đề Nhận biết Thông hiểu
Vận dụng
Vận
dụng ở
mức
cao
hơn
Cộng
Oxi- Không khí
Phương pháp
điều chế oxi
trong phòng
thí nghiệm.
Lập PTHH,
phân loại.
Số câu
Số điểm ;
Tỉ lệ %
1 câu
2,0 điểm
1 câu
1,5 điểm
2 câu
3,5 điểm
35%
Hiđro- nước
Phân loại, gọi
tên của axit-
bazơ- muối.
Số câu
Số điểm ;
Tỉ lệ %
1 câu
2 điểm
1 câu
2 điểm
20%
Dung dịch
Tính được nồng
độ phần trăm,
nồng độ mol của
dung dịch.
1 câu
2 điểm
1 câu
2điểm
20%
Tính toán hóa
học
Viết được pthh Tính được thể
tích chất khí ở
đktc.
Tính khối lượng
muối thu được
sau phản ứng.
Số câu
Số điểm ;
Tỉ lệ %
1/3 câu
0.5 điểm
2/3 câu
2.0 điểm
1 câu
2điểm
25%
Tổng số câu
Tổng số điểm
Tỉ lệ %
1 câu
2,0 điểm
20 %
7/3 câu
4.0 điểm
40 %
5/3 câu
4.0 điểm
40 %
5 câu
10điểm
100 %
Bộ Ôn tập hóa 8 Học kì 1 - Trang 2
Bộ Ôn tập hóa 8 Học kì 1 - Người đăng: Nghiêm Tuấn Nghĩa
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
Bộ Ôn tập hóa 8 Học kì 1 9 10 646