Ktl-icon-tai-lieu

Bộ sưu tập thanh toán quốc tế ULB UCB ISBP

Được đăng lên bởi Hong Ngoc Pham
Số trang: 78 trang   |   Lượt xem: 2870 lần   |   Lượt tải: 5 lần
TÀI LIỆU
THANH TOÁN QUỐC TẾ

1. LUẬT CÁC CÔNG CỤ CHUYỂN NHƯỢNG
2. LUẬT THỐNG NHẤT GENEVA VỀ HỐI PHIẾU VÀ KỲ PHIẾU
1930 (ULB 1930)
3. QUY TẮC THỐNG NHẤT VỀ NHỜ THU (URC 522)
4. TẬP QUÁN NGÂN HÀNG TIÊU CHUẨN QUỐC TẾ ĐỂ KIỂM
TRA CHỨNG TỪ THEO THƯ TÍN DỤNG PHÁT HÀNH SỐ 681
(ISBP 681-2007 ICC)
5. CÁC QUY TẮC VÀ THỰC HÀNH THỐNG NHẤT VỀ TÍN DỤNG
CHỨNG TỪ (UCP 600-2006-ICC)

®-GOOD LUCKY-®

MỤC LỤC
LUẬT CÁC CÔNG CỤ CHUYỂN NHƯỢNG....................................................................................................................1
Chương I: NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG..........................................................................................................................3
Chương II: HỐI PHIẾU ĐÒI NỢ........................................................................................................................................6
Chương III: HỐI PHIẾU NHẬN NỢ.................................................................................................................................14
Chương IV: SÉC..................................................................................................................................................................15
Chương V: KHỞI KIỆN, THANH TRA VÀ XỬ LÝ VI PHẠM....................................................................................18
Chương VI: ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH...........................................................................................................................20
LUẬT THỐNG NHẤT GENEVA VỀ HỐI PHIẾU VÀ KỲ PHIẾU 1930 (ULB 1930)................................................21
PHẦN I: HỐI PHIẾU..........................................................................................................................................................22
Chương I: PHÁT HÀNH VÀ HÌNH THỨC CỦA HỐI PHIẾU.....................................................................................22
Chương II: KÝ HẬU...........................................................................................................................................................23
Chương III: CHẤP NHẬN..................................................................................................................................................24
Chương IV: BẢO LÃNH.....................................................................................................................................................26
Chương V: THỜI HẠN THANH TOÁN............................................


 
    !" 
#$%&'#$%(
$ )*&+,(
-  ./ 0 1!2
+3456 789
&7' 89:%%;(
, )<56
34& 8%%:%%8:(
=:6!:=
Bộ sưu tập thanh toán quốc tế ULB UCB ISBP - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bộ sưu tập thanh toán quốc tế ULB UCB ISBP - Người đăng: Hong Ngoc Pham
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
78 Vietnamese
Bộ sưu tập thanh toán quốc tế ULB UCB ISBP 9 10 336