Ktl-icon-tai-lieu

Bổ trợ kiến thức thi đại học môn hóa

Được đăng lên bởi phanquan123
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 550 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Bổ trợ kiến thức thi đại học

Tài liệu học tập chia sẻ

BỔ TRỢ KIẾN THỨC THI ĐẠI HỌC
PHẦN 1
Giáo viên: NGUYỄN TẤN TRUNG

Phần 1: Phương pháp tăng giảm khối lượng
Trong chuyên đề này, thầy sẽ hổ trợ cho các em cách tính toán nhanh bằng phương pháp tăng giảm khối
lượng.
 MỘT SỐ GỢI Ý:
 Điều kiện áp dụng: Nên áp dụng cho các bài toán
- Mối liên hệ khối lượng trước (mT) và khối lượng sau (mS)
- Độ tăng giảm khối lượng
 Luật tăng, giảm:
Nếu mT mS
Khối lượng Sau tăng một lượng m = mS - mT
Nếu mT mS
Khối lượng Sau giảm một lượng m = mT - mS
 Công thức chung:
m Sau = m Trước
m
Tăng: + m
Giảm : - m
Tổng quát: aA
bB, có m a MA b MB nPứ
1
mol Chất tương ứng .
Hệ số cân bằng
 CÁC BÀI TẬP ÁP DỤNG
Bài 1: Xà phòng hoá hoàn toàn 17,24 gam chất béo cần vừa đủ 0,06 mol NaOH. Cô cạn dung dịch sau
phản ứng thu được khối lượng xà phòng là
A. 17,80 gam
B. 18,24 gam
C. 16,68 gam
D. 18,38 gam
(ĐHKB-2008)
Gợi ý:
- CTTQ của chất béo là (RCOO)3 C3H5
Với : nPứ

=

tO

- Phản ứng xà phòng hóa chất béo: (RCOO)3 C3H5 + 3 NaOH
3 RCOONa + C3H5(OH)3
- Nhờ phương pháp tăng giảm khối lượng ta có công thức cần nhớ sau:
mxà phòng = mchất béo + 28. nPứ

( Với: n Pứ

=

1n
NaOH pứ )
3

1
0,06) 17,8 (gam) Đáp án: A
3
Bài 2: Trung hòa 5,48 gam hỗn hợp gồm axit axetic, phenol và axit benzoic, cần dùng 600 ml dung dịch
NaOH 0,1M. Cô cạn dung dịch sau phản ứng, thu được hỗn hợp chất rắn khan có khối lượng là
A. 8,64 gam.
B. 6,84 gam.
C. 4,90 gam.
D. 6,80 gam.
(ĐHKA-2008)
Gợi ý:
- Các chất axit axetic, phenol , axit bezoic khi phản ứng với NaOH đ ều sinh muối nước và có tính chất
sau
mMuối = mchất hữu cơ + 22. nPứ
( Với: n Pứ = n NaOH pứ )

Giải: m xà phòng = 17, 24 28.(

Giải: m Muối = 5, 48 22.(0,6 0,1) 6,8 (gam) Đáp án: D
Bài 3: 40,3 gam triete X ( este 3 chức ) của glyxerol với các axit béo tác dụng vừa đủ với 6 gam NaOH.
Số gam muối thu được là:
A. 38,1
B. 41,7
C. 45,6
D.45,9
Hocmai.vn – Ngôi trường chung của học trò Việt

Tổng đài tư vấn: 1900 58-58-12

- Trang | 1 -

Bổ trợ kiến thức thi đại học

Tài liệu học tập chia sẻ

( Trích đề mẫu 2010 )
1 6
) 41, 7 (gam) Đáp án: B
3 40
Bài 4: Khi oxi hoá hoàn toàn 2,2 gam một andehit đơn chức thu được 3 gam axit tương ứng. Công thức
andehyt là
A. C2H5CHO
B. CH3CHO
C. HCHO
D. C2H3CHO
(ĐHKB-2007)
Gợi ý:
- Do đề bài cho khối lượng trước và sau nên ta áp dụng phướng tăng giảm khối lượng sẽ tính được số
mol andehyt
dễ dàng, từ đó sẽ tính được M, có M là tự nhiên biết được phương án trả lời nào là đáp án.
- Trong phản ứng oxi hóa andehyt đơn bằng ox...
Tài liu hc tp chia s
B tr kiến thức thi đại hc
Hocmai.vn Ngôi trường chung ca hc trò Vit
Tổng đài tư vấn: 1900 58-58-12
- Trang | 1 -
Phn 1: Phương pháp tăng gim khi lượng
Trong chuyên đ này, thy s h tr cho các em cách tính toán nhanh bng phương pháp tăng gim khi
lượng.
MT S GI Ý:
Điều kin áp dng: Nên áp dng cho các bài toán
- Mi liên h khi lượng trước (m
T
) và khi lượng sau (m
S
)
- Độ tăng gim khi lượng
Lut tăng, gim:
-
Nếu m
T
m
S
Khi lượng Sau tăng mt lượng m = m
S
- m
T
-
Nếu m
T
m
S
Khi lượng Sau gim mt lượng m = m
T
- m
S
Công thc chung: m
Sau
= m
Trước
m
Tăng: + m
Gim : - m
Tng quát: aA bB, có
AB
m a M b M
n
P
Vi :
n
P = .
CÁC BÀI TP ÁP DNG
Bài 1: phòng hoá hoàn toàn 17,24 gam cht béo cn vừa đủ 0,06 mol NaOH. cn dung dch sau
phn ng thu được khối lượng xà phòng là
A. 17,80 gam B. 18,24 gam C. 16,68 gam D. 18,38 gam
(ĐHKB-2008)
Gi ý:
- CTTQ ca cht béo là
3 3 5
(RCOO) C H
- Phn ng xà phòng hóa cht béo:
3 3 5
(RCOO) C H
+ 3 NaOH
O
t
3
+ C
3
H
5
(OH)
3
- Nh phương pháp tăng giảm khối lượng ta có công thc cn nh sau:
m
xà phòng
= m
cht béo
+ 28. n
P
( Vi:
n
P =
1
3
n
NaOH p
)
Gii: m
xà phòng
=
1
17,24 28.( 0,06) 17,8
3
(gam) Đáp án: A
Bài 2: Trung hòa 5,48 gam hn hp gm axit axetic, phenol axit benzoic, cn dùng 600 ml dung dch
NaOH 0,1M. Cô cn dung dch sau phn ứng, thu được hn hp cht rn khan có khối lượng là
A. 8,64 gam. B. 6,84 gam. C. 4,90 gam. D. 6,80 gam.
(ĐHKA-2008)
Gi ý:
- Các cht axit axetic, phenol , axit bezoic khi phn ng vi NaOH đ u sinh mui nước tính cht
sau
m
Mui
= m
cht hữu cơ
+ 22. n
P
( Vi:
n
P =
n
NaOH p
)
Gii: m
Mui
=
5,48 22.(0,6 0,1) 6,8
(gam) Đáp án: D
Bài 3: 40,3 gam triete X ( este 3 chc ) ca glyxerol vi các axit béo tác dng vừa đủ vi 6 gam NaOH.
S gam mui thu được là:
A. 38,1 B. 41,7 C. 45,6 D.45,9
B TR KIN THỨC THI ĐẠI HC
PHN 1
Giáo viên: NGUYN TN TRUNG
1
H s cân bng
mol Cht tương ng
Bổ trợ kiến thức thi đại học môn hóa - Trang 2
Bổ trợ kiến thức thi đại học môn hóa - Người đăng: phanquan123
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
Bổ trợ kiến thức thi đại học môn hóa 9 10 494