Ktl-icon-tai-lieu

bồi dưỡng học sinh giỏi hóa đại cương

Được đăng lên bởi kunchan712
Số trang: 37 trang   |   Lượt xem: 725 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Baøi taäp Hoùa Hoïc naâng cao chuyeân ñeà Voâ Cô – Ñaïi Cöông

Trang: 1

*****************************************************************************************************************************************************


Phaàn 1: CAÁU TAÏO NGUYEÂN TÖÛ
BAØI TAÄP PHAÂN RAÕ PHOÙNG XAÏ – PHAÛN ÖÙNG HAÏT NHAÂN

Caâu 1: Chaát phoùng xaï 210Po coù chu kì baùn raõ T = 138 ngaøy. Tính khối löôïng Po coù ñoä phoùng xaï laø 1 Ci
(ÑS: 0,222 mg)
Caâu 2: Tính tuoåi cuûa moät pho töôïng coå baèng goã bieát raèng ñoä phoùng xaï β− cuûa noù baèng 0,77 laàn ñoä phoùng
xaï cuûa moät khuùc goã coù cuøng khoái löôïng vöøa môùi chaët. Bieát TC14 = 5600 naêm. (ÑS: 2100 naêm)
Caâu 3: Xeùt phaûn öùng haït nhaân xaûy ra khi baén phaù nhoâm baèng caùc haït α :

27
13

Al + α → 30
15 P + n . Cho bieát:

mAl = 26,974u ; mP = 29,970u ; m α = 4,0015u ; mn = 1,0087u ; mp = 1,0073u. Haõy tính naêng löôïng toái
thieåu cuûa haït α caàn thieát ñeå phaûn öùng xaûy ra. (ÑS: 3MeV)
Caâu 4: Moät chaát phoùng xaï coù chu kì baùn raõ T = 10s. Luùc ñaàu coù ñoä phoùng xaï Ho = 2.107 Bq. Tính haèng soá
phaân raõ phoùng xaï, soá nguyeân töû ban ñaàu, soá nguyeân töû coøn laïi vaø ñoä phoùng xaï cuûa chaát phoùng xaï ñoù sau
30s. (ÑS: k = 0,0693s-1, No = 2,9.108 nguyeân töû, N = No/8 nguyeân töû, H = Ho/8 Bq)
Caâu 5: Naêng löôïng lieân keát rieâng laø naêng löôïng tính cho moät nucleâon
a. Haõy tính naêng löôïng lieân keát rieâng cuûa haït α . Cho bieát caùc khoái löôïng haït nhaân sau:
m α = 4,0015u ; mp = 1,0073u ; mn = 1,0087u
b. Tính naêng löôïng toûa ra khi taïo thaønh 1 gam Heli. Laáy NA = 6,022.1023 mol-1, He = 4,003 u
(ÑS: a. 7,1MeV ; b. 6,8.1010 J)
Caâu 6: Moät maãu Poloni nguyeân chaát coù khoái löôïng 2 (g), caùc haït nhaân Poloni 210
84 Po phoùng xaï phaùt ra

(

haït α vaø chuyeån thaønh moät haït X beàn.
A
Z

)

a. Vieát phöông trình phaûn öùng vaø goïi teân AZ X .

b. Xaùc ñònh chu kì baùn raõ cuûa Poloni phoùng xaï, bieát trong 365 ngaøy noù taïo ra theå tích V = 179 cm3 khí
He (ñktc)
c. Tìm tuoåi cuûa maãu chaát treân bieát raèng taïi thôøi ñieåm khaûo saùt tæ soá giöõa khoái löôïng AZ X vaø khoái löôïng

chaát ñoù laø 2:1. (ÑS: a. 82Pb207 Chì b. 138 ngaøy )
-------------------------------------------------------------------------BAØI TAÄP HOÙA LÖÔÏNG TÖÛ – MOMEN LÖÔÕNG CÖÏC – NAÊNG LÖÔÏNG LIEÂN KEÁT

Câu 1: Thực nghịêm xác định được momen lưỡng cực của phân tử H2O là 1,85D, góc liên kết HOH là
104,5o, độ dài liên kết O–H là 0,0957 nm. Tính độ ion của liên kết O–H trong phân tử ox...
Baøi taäp Hoùa Hoïc naâng cao chuyeân ñeà Voâ Cô – Ñaïi Cöông Trang: 1
*****************************************************************************************************************************************************

Phaàn 1: CAÁU TAÏO NGUYEÂN TÖÛ
BAØI TAÄP PHAÂN RAÕ PHOÙNG XAÏ – PHAÛN ÖÙNG HAÏT NHAÂN
Caâu 1: Chaát phoùng xaï
210
Po coù chu kì baùn raõ T = 138 ngaøy. Tính khi löôïng Po coù ñoä phoùng xaï laø 1 Ci
(ÑS: 0,222 mg)
Caâu 2: Tính tuoåi cuûa moät pho töôïng coå baèng goã bieát raèng ñoä phoùng xaï
β
cuûa noù baèng 0,77 laàn ñoä phoùng
xaï cuûa moät khuùc goã coù cuøng khoái löôïng vöøa môùi chaët. Bieát
14
C
T5600=
naêm. (
ÑS: 2100 naêm)
Caâu 3: Xeùt phaûn öùng haït nhaân xaûy ra khi baén phaù nhoâm baèng caùc haït α :
27 30
13 15
Al P n + . Cho bieát:
m
Al
= 26,974u ; m
P
= 29,970u ; m
α
= 4,0015u ; m
n
= 1,0087u ; m
p
= 1,0073u. Haõy tính naêng löôïng toái
thieåu cuûa haït
α caàn thieát ñeå phaûn öùng xaûy ra. (ÑS: 3MeV)
Caâu 4: Moät chaát phoùng xaï coù chu kì baùn raõ T = 10s. Luùc ñaàu coù ñoä phoùng xaï H
o
= 2.10
7
Bq. Tính haèng soá
phaân raõ phoùng xaï, soá nguyeân töû ban ñaàu, soá nguyeân töû coøn laïi vaø ñoä phoùng xaï cuûa chaát phoùng xaï ñoù sau
30s. (
ÑS: k = 0,0693s
-1
, N
o
= 2,9.10
8
nguyeân töû, N = N
o
/8 nguyeân töû, H = H
o
/8 Bq)
Caâu 5: Naêng löôïng lieân keát rieâng laø naêng löôïng tính cho moät nucleâon
a.
Haõy tính naêng löôïng lieân keát rieâng cuûa haït
α
. Cho bieát caùc khoái löôïng haït nhaân sau:
m
α
= 4,0015u ; m
p
= 1,0073u ; m
n
= 1,0087u
b.
Tính naêng löôïng toûa ra khi taïo thaønh 1 gam Heli. Laáy N
A
= 6,022.10
23
mol
-1
, He = 4,003 u
(
ÑS: a. 7,1MeV ; b. 6,8.10
10
J)
Caâu 6: Moät maãu Poloni nguyeân chaát coù khoái löôïng 2 (g), caùc haït nhaân Poloni
()
210
84
Po phoùng xaï phaùt ra
haït
α
vaø chuyeån thaønh moät haït
A
Z
X
beàn.
a.
Vieát phöông trình phaûn öùng vaø goïi teân
A
Z
X.
b.
Xaùc ñònh chu kì baùn raõ cuûa Poloni phoùng xaï, bieát trong 365 ngaøy noù taïo ra theå tích V = 179 cm
3
khí
He (ñktc)
c.
Tìm tuoåi cuûa maãu chaát treân bieát raèng taïi thôøi ñieåm khaûo saùt tæ soá giöõa khoái löôïng
A
Z
X
vaø khoái löôïng
chaát ñoù laø 2:1. (
ÑS: a.
82
Pb
207
Chì b. 138 ngaøy )
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
BAØI TAÄP HOÙA LÖÔÏNG TÖÛ – MOMEN LÖÔÕNG CÖÏC – NAÊNG LÖÔÏNG LIEÂN KEÁT
Câu 1: Thc nghêm xác định đưc momen lưỡng cc ca phân t H
2
O là 1,85D, góc liên kết
HOH
104,5
o
, độ dài liên kết O–H là 0,0957 nm. Tính độ ion ca liên kết O–H trong phân t oxy (b qua momen
to ra do các cp electron hóa tr không tham gia liên kết ca oxy). 1D = 3,33.10
-30
C.m. Đin tích ca
electron là -1,6.10
-19
C ; 1nm = 10
-9
m.
Höôùng daãn giaûi:
Gi thiết độ ion ca liên kết O – H là 100%
ta có:
-9 -19
-30
0,0957.10 .1,6.10
= =4,600D
3,33.10
μ
. => độ ion ca liên kết O – H là 32,8%
Câu 2: Ánh sáng nhìn thy có phân hy được Br
2(k)
thành các nguyên t không. Biết rng năng lượng phá v
liên kết gia hai nguyên t là 190kJ.mol
-1
. Ti sao hơi Br
2
có màu? Biết h = 6,63.10
-34
J.s ; c = 3.10
8
m.s
-1
;
N
A
= 6,022.10
23
mol
-1
.
Hướng dn gii
-7
A
c
E = h .N = 6,3.10 m λ
λ
.
Do
λ
nm trong vùng các tia sáng nhìn thy nên phân hy được và có màu.
bồi dưỡng học sinh giỏi hóa đại cương - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
bồi dưỡng học sinh giỏi hóa đại cương - Người đăng: kunchan712
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
37 Vietnamese
bồi dưỡng học sinh giỏi hóa đại cương 9 10 230