Ktl-icon-tai-lieu

Bồi dưỡng HSG 12 – Phần Cân bằng hóa học và tốc độ phản ứng

Được đăng lên bởi Thân Việt Dũng
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 1179 lần   |   Lượt tải: 2 lần
Bồi dưỡng HSG 12 – Phần Cân bằng hóa học và tốc độ phản ứng

BÀI TẬP CÂN BẰNG HÓA HỌC VÀ TỐC ĐỘ PHẢN ỨNG
1. ë 6000K ®èi víi ph¶n øng: H2 + CO2 ⇌ H2O(k) + CO cã nång ®é c©n b»ng cña H2, CO2, H2O vµ CO
lÇn lît b»ng 0,600; 0,459; 0,500 vµ 0,425 mol./1.
a) T×m Kc, Kp cña ph¶n øng.
b) NÕu lîng ban ®Çu cña H2 vµ CO2 b»ng nhau vµ b»ng 1 mol ®îc ®Æt vµo b×nh 5 lÝt th× nång ®é c©n
b»ng c¸c chÊt lµ bao nhiªu?
 H 2O  . CO  0,5  0, 425
 a) Kc =
=
= 0,7716 ; Kp = Kc(RT)∆n = 0,7716 (do ∆n = 0)
 H 2  . CO2  0, 6  0, 459
b) T¹i CBHH: [H2O] = a ; [CO] = a ; [H2] = [CO2] = 0,2 – a
a2
Ta cã :
= 0,7716  a = 0,094 vµ 0,2 – a = 0,106
(0, 2  a) 2
§¸p sè: Kc = Kp = 0,772; [H2] = [CO2] = 0,106 M vµ [H2O] = [CO] = 0,094 M.
2. ë 1000K h»ng sè c©n b»ng Kp cña ph¶n øng 2SO2 + O2 ⇌ 2SO3 b»ng 3,50 atm1.
TÝnh ¸p suÊt riªng lóc c©n b»ng cña SO2 vµ SO3 nÕu ¸p suÊt chung cña hÖ b»ng 1atm vµ ¸p suÊt c©n
b»ng cña O2 b»ng 0,1atm.
 Gäi x lµ ¸p suÊt riªng cña SO2 th× ¸p suÊt riªng cña SO3 = 1 – 0,1 – x = 0,9 – x
(0,9  x) 2
Kp =
= 3,50  x = 0,57 atm vµ PSO3 = 0,33 atm
0,1 x 2
3. a) TÝnh h»ng sè c©n b»ng Kp ®èi víi ph¶n øng: N2 + 3H2 ⇌ 2NH3. ë 250C
0
BiÕt ∆G ht cña NH3 =  16,64 kJ/mol
1
3
b) Kp sÏ thay ®æi thÕ nµo khi ph¶n øng ®· cho ®îc viÕt díi d¹ng: N2 + H2 ⇌ NH3.
2
2
 33, 28 
 ∆G = – 2. 16,64 = – 33,28 kJ/mol  ∆G0 = – RTlnKp  lnKp = – 
 = 13,43
 8,314  298
VËy Kp = 6,8. 105.
2
PNH3
PNH
1
3
3
1
3 =
Kp =
nªn
®èi
víi
ph¶n
øng
N
+
H
⇌
NH
.
cã
K’p
=
K P = 825
2
2
3
PN2 .PH32
2
2
PN22 .PH22
4. C©n b»ng cña ph¶n øng: NH4HS (r) ⇌ NH3 (k) + H2S (k) ®îc thiÕt lËp ë 2000C trong mét thÓ tÝch V.
Ph¶n øng ®· cho lµ thu nhiÖt. Cho biÕt ¸p suÊt riªng cña NH3 sÏ thay ®æi thÕ nµo khi c©n b»ng ®îc t¸i lËp
sau khi: a) Thªm NH3 ; b) Thªm H2S ; c) Thªm NH4HS ; d) T¨ng nhiÖt ®é ;
e) ¸p suÊt toµn phÇn sÏ t¨ng do thªm Ar vµo hÖ ; f) ThÓ tÝch b×nh t¨ng tíi 2V.
 a) t¨ng ;
b) gi¶m ;
c) kh«ng ®æi ;
d) t¨ng ;
e) kh«ng ®æi ;
f) t¨ng.
5. C©n b»ng cña ph¶n øng khö CO2 b»ng C : C + CO2 ⇌ 2CO x¶y ra ë 1090K víi h»ng sè c©n b»ng Kp
= 10.
a) T×m hµm lîng khÝ CO trong hçn hîp c©n b»ng, biÕt ¸p suÊt chung cña hÖ lµ 1,5atm.
b) §Ó cã hµm lîng CO b»ng 50% vÒ thÓ tÝch th× ¸p suÊt chung lµ bao nhiªu?
n
 a)
C
+
CO2 ⇌
2CO
[]
(1 - x)
2x
1 + x (mol)
1 x
2x
PhÇn mol
1 x
1 x
2

 2x 
P


Ta cã : Kp =
=  1  x
. 1,5 = 10  x = 0,79
PCO
1 x
1 x
VËy hçn hîp lóc c©n b»ng chøa 2. 0,79 = 1,58 mol CO (88%)vµ 1 – 0,79 = 0,21 mol CO2(12%)
2
CO2

b) Suy ra Kp =

 0,5 

2

. P = 10  P = 20 atm.
0,5
6. ë 500C...
Bồi dưỡng HSG 12 – Phần Cân bằng hóa học và tốc độ phản ứng
BÀI TẬP CÂN BẰNG HÓA HỌC VÀ TỐC ĐỘ PHẢN ỨNG
1. ë 600
0
K ®èi víi ph¶n øng: H
2
+ CO
2
H
2
O(k) + CO cã nång ®é c©n b»ng cña H
2
, CO
2
, H
2
O vµ CO
lÇn lît b»ng 0,600; 0,459; 0,500 vµ 0,425 mol./1.
a) T×m Kc, Kp cña ph¶n øng.
b) NÕu lîng ban ®Çu cña H
2
vµ CO
2
b»ng nhau vµ b»ng 1 mol ®îc ®Æt vµo b×nh 5 lÝt th× nång ®é c©n
b»ng c¸c chÊt lµ bao nhiªu?
a) Kc =
2
2 2
.
.
H O CO
H CO
=
0,5 0,425
0,6 0,459
= 0,7716 ; Kp = Kc(RT)
n
= 0,7716 (do n = 0)
b) T¹i CBHH: [H
2
O] = a ; [CO] = a ; [H
2
] = [CO
2
] = 0,2 – a
Ta cã :
2
2
(0,2 )
a
a
= 0,7716 a = 0,094 vµ 0,2 – a = 0,106
§¸p sè: Kc = Kp = 0,772; [H
2
] = [CO
2
] = 0,106 M vµ [H
2
O] = [CO] = 0,094 M.
2. ë 1000K h»ng sè c©n b»ng Kp cña ph¶n øng 2SO
2
+ O
2
2SO
3
b»ng 3,50 atm
1
.
TÝnh ¸p suÊt riªng lóc c©n b»ng cña SO
2
vµ SO
3
nÕu ¸p suÊt chung cña hÖ b»ng 1atm vµ ¸p suÊt c©n
b»ng cña O
2
b»ng 0,1atm.
Gäi x lµ ¸p suÊt riªng cña SO
2
th× ¸p suÊt riªng cña SO
3
= 1 – 0,1 – x = 0,9 – x
Kp =
2
2
(0,9 )
0,1
x
x
= 3,50 x = 0,57 atm vµ
3
P
SO
= 0,33 atm
3. a) TÝnh h»ng sè c©n b»ng Kp ®èi víi ph¶n øng: N
2
+ 3H
2
2NH
3
. ë 25
0
C
BiÕt G
0
ht
cña NH
3
= 16,64 kJ/mol
b) Kp sÏ thay ®æi thÕ nµo khi ph¶n øng ®· cho ®îc viÕt díi d¹ng:
1
2
N
2
+
3
2
H
2
NH
3
.
G = – 2. 16,64 = – 33,28 kJ/mol G
0
= – RTlnKp lnKp = –
33,28
8,314 298
= 13,43
VËy Kp = 6,8. 10
5
.
Kp =
3
2 2
2
3
.
NH
N H
P
P P
nªn ®èi víi ph¶n øng
1
2
N
2
+
3
2
H
2
NH
3
. cã K’p =
3
2 2
1 3
2 2
.
NH
N H
P
P P
=
= 825
4. C©n b»ng cña ph¶n øng: NH
4
HS (r) NH
3
(k) + H
2
S (k) ®îc thiÕt lËp ë 200
0
C trong mét thÓ tÝch V.
Ph¶n øng ®· cho lµ thu nhiÖt. Cho biÕt ¸p suÊt riªng cña NH
3
sÏ thay ®æi thÕ nµo khi c©n b»ng ®îc t¸i lËp
sau khi: a) Thªm NH
3
; b) Thªm H
2
S ; c) Thªm NH
4
HS ; d) T¨ng nhiÖt ®é ;
e) ¸p suÊt toµn phÇn sÏ t¨ng do thªm Ar vµo hÖ ; f) ThÓ tÝch b×nh t¨ng tíi 2V.
a) t¨ng ; b) gi¶m ; c) kh«ng ®æi ; d) t¨ng ; e) kh«ng ®æi ; f) t¨ng.
5. C©n b»ng cña ph¶n øng khö CO
2
b»ng C : C + CO
2
2CO x¶y ra ë 1090K víi h»ng sè c©n b»ng Kp
= 10.
a) T×m hµm lîng khÝ CO trong hçn hîp c©n b»ng, biÕt ¸p suÊt chung cña hÖ lµ 1,5atm.
b) §Ó cã hµm lîng CO b»ng 50% vÒ thÓ tÝch th× ¸p suÊt chung lµ bao nhiªu?
a) C + CO
2
2CO
n
[ ] (1 - x) 2x 1 + x (mol)
PhÇn mol
1
1
x
x
2
1
x
x
Ta cã : Kp =
2
2
CO
CO
P
P
=
2
2
1
1
1
x
x
x
x
. 1,5 = 10 x = 0,79
VËy hçn hîp lóc c©n b»ng chøa 2. 0,79 = 1,58 mol CO (88%)vµ 1 – 0,79 = 0,21 mol CO
2
(12%)
b) Suy ra Kp =
2
0,5
0,5
. P = 10 P = 20 atm.
6. ë 50
0
C vµ díi ¸p suÊt 0,344 atm ®é ph©n ly cña N
2
O
4
(k) thµnh NO
2
(k) b»ng 63%. X¸c ®Þnh Kp; Kc;
Kx.
http://kinhhoa.violet.vn Sưu tầm
1
Bồi dưỡng HSG 12 – Phần Cân bằng hóa học và tốc độ phản ứng - Trang 2
Bồi dưỡng HSG 12 – Phần Cân bằng hóa học và tốc độ phản ứng - Người đăng: Thân Việt Dũng
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
Bồi dưỡng HSG 12 – Phần Cân bằng hóa học và tốc độ phản ứng 9 10 729