Ktl-icon-tai-lieu

Bồi dưỡng HSG Hóa Học 8

Được đăng lên bởi Rin Khờ
Số trang: 41 trang   |   Lượt xem: 258 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Bồi dưỡng HSG Hóa Học 8

Tuần :

C¸c d¹ng bµi tËp hãa häc ch¬ng tr×nh líp 8-THCS

Chuyªn ®Ò 1.

Bµi tËp vÒ nguyªn tö, nguyªn tè hãa häc

1/ Nguyªn tö (NT):
- H¹t v« cïng nhá , trung hßa vÒ ®iÖn, t¹o nªn c¸c chÊt.
CÊu t¹o: + H¹t nh©n mang ®iÖn tÝch (+)(Gåm: Proton(p) mang ®iÖn tÝch (+) vµ n¬tron
kh«ng mang ®iÖn ). Khèi lîng h¹t nh©n ®îc coi lµ khèi lîng nguyªn tö.
+ Vá nguyªn tö chøa 1 hay nhiÒu electron (e) mang ®iÖn tÝch (-). Electron
chuyÓn ®éng rÊt nhanh quanh h¹t nh©n vµ s¾p xÕp theo líp (thø tù s¾p xÕp (e) tèi ®a
trong tõng líp tõ trong ra ngoµi:
STT của lớp :
1
2
3
…
Số e tối đa :
2e
8e
18e …
Trong nguyªn tö:
- Số p = số e = số điện tích hạt nhân = sè thø tù cña nguyªn tè trong b¶ng hÖ thèng tuÇn
hoµn c¸c nguyªn tè hãa häc
- Quan hệ giữa số p và số n : p  n  1,5p ( đúng với 83 nguyên tố )
- Khối lượng tương đối của 1 nguyên tử ( nguyên tử khối )
NTK = số n + số p
- Khối lượng tuyệt đối của một nguyên tử ( tính theo gam )
+ mTĐ = m e + mp + mn
+ mP  mn  1§VC  1.67.10- 24 g,
+ me  9.11.10 -28 g
Nguyªn tö cã thÓ lªn kÕt ®îc víi nhau nhê e líp ngoµi cïng.
2/ Nguyªn tè hãa häc (NTHH): lµ tËp hîp nh÷ng nguyªn tö cïng lo¹i cã cïng sè p trong
h¹t nh©n.
- Sè p lµ sè ®Æc trng cña mét NTHH.
- Mçi NTHH ®îc biÓu diÔn b»ng mét hay hai ch÷ c¸i. Ch÷ c¸i ®Çu viÕt díi d¹ng in hoa
ch÷ c¸i thø hai lµ ch÷ thêng. §ã lµ KHHH
- Nguyªn tö khèi lµ khèi lîng cña nguyªn tö tÝnh b»ng §VC. Mçi nguyªn tè cã mét NTK
riªng.
Khèi lîng 1 nguyªn tö = khèi lîng 1®vc.NTK
NTK =

khoiluongmotnguyentu
khoiluong1dvc

(1§VC =

m a Nguyªn tö = a.m 1®vc .NTK

1
1
KL cña NT(C) (MC = 1.9926.10- 23 g) =
1.9926.10- 23 g= 1.66.10- 24 g)
12
12

* Bài tập vận dụng:
1. BiÕt nguyªn tö C cã khèi lîng b»ng 1.9926.10- 23 g. TÝnh khèi lîng b»ng gam cña
nguyªn tö Natri. BiÕt NTK Na = 23.
(§¸p sè: 38.2.10- 24 g)
2.NTK cña nguyªn tö C b»ng 3/4 NTK cña nguyªn tö O, NTK cña nguyªn tö O b»ng 1/2
NTK S. TÝnh khèi lîng cña nguyªn tö O.
(§¸p sè:O= 32,S=16)
3. BiÕt r»ng 4 nguyªn tö Mage nÆng b»ng 3 nguyªn tö nguyªn tè X. X¸c ®Þnh tªn,KHHH
cña nguyªn tè X.
(§¸p sè:O= 32)
4.Nguyªn tö X nÆng gÊp hai lÇn nguyªn tö oxi .
b)nguyªn tö Y nhÑ h¬n nguyªn tö Magie 0,5 lÇn .
c) nguyªn tö Z nÆng h¬n nguyªn tö Natri lµ 17 ®vc .
H·y tÝnh nguyªn tö khèi cña X,Y, Z .tªn nguyªn tè, kÝ hiÖu ho¸ häc cña nguyªn tè ®ã ?
5.Nguyªn tö M cã sè n nhiÒu h¬n sè p lµ 1 vµ sè h¹t mang ®iÖn nhiÒu h¬n sè h¹t kh«ng
mang ®iÖn lµ 10. H·y x¸c ®Þnh M lµ nguyªn tè nµo?
6.Tæng sè h¹t p, e, n trong nguyªn tö lµ 28, trong ®ã sè h¹t kh«ng mang ®iÖn chiÕ...
Bồi dưỡng HSG Hóa Học 8
Tuần :
C¸c d¹ng bµi tËp hãa häc ch¬ng tr×nh líp 8-THCS
Chuyªn ®Ò 1. Bµi tËp vÒ nguyªn tö, nguyªn tè hãa häc
1/ Nguyªn tö (NT):
- H¹t v« cïng nhá , trung hßa vÒ ®iÖn, t¹o nªn c¸c chÊt.
CÊu t¹o: + H¹t nh©n mang ®iÖn tÝch (+)(Gåm: Proton(p) mang ®iÖn tÝch (+) n¬tron
kh«ng mang ®iÖn ). Khèi lîng h¹t nh©n ®îc coi lµ khèi lîng nguyªn tö.
+ Vá nguyªn chøa 1 hay nhiÒu electron (e) mang ®iÖn tÝch (-). Electron
chuyÓn ®éng rÊt nhanh quanh h¹t nh©n vµ s¾p xÕp theo líp (thø tù s¾p xÕp (e) tèi ®a
trong tõng líp tõ trong ra ngoµi: STT ca lp : 1 2 3
S e ti đa : 2e 8e 18e
Trong nguyªn tö:
- Số p = số e = số điện tích hạt nhân = thø cña nguyªn trong b¶ng thèng tuÇn
hoµn c¸c nguyªn tè hãa häc
- Quan hệ giữa số p và số n : p n 1,5p ( đúng với 83 nguyên tố )
- Khối lượng tương đối của 1 nguyên tử ( nguyên tử khối )
NTK = số n + số p
- Khối lượng tuyệt đối của một nguyên tử ( tính theo gam )
+ m
= m
e
+ m
p
+ m
n
+ m
P
m
n
1§VC
1.67.10
- 24
g,
+ m
e
9.11.10
-28
g
Nguyªn tö cã thÓ lªn kÕt ®îc víi nhau nhê e líp ngoµi cïng.
2/ Nguyªn tè hãa häc (NTHH): lµ tËp hîp nh÷ng nguyªn tö cïng lo¹i cã cïng sè p trong
h¹t nh©n.
- Sè p lµ sè ®Æc trng cña mét NTHH.
- Mçi NTHH ®îc biÓu diÔn b»ng mét hay hai ch÷ c¸i. C c¸i ®Çu viÕt díi d¹ng in hoa
ch÷ c¸i thø hai lµ ch÷ thêng. §ã lµ KHHH
- Nguyªn tö khèi lµ khèi lîng cña nguyªn tö tÝnh b»ng §VC. Mçi nguyªn tè cã mét NTK
riªng. Khèi lîng 1 nguyªn tö = khèi lîng 1®vc.NTK
NTK =
1
khoiluongmotnguyentu
khoiluong dvc
m
a Nguyªn tö
= a.m
1®vc
.NTK
(1§VC =
1
12
KL cña NT(C) (M
C
= 1.9926.10
- 23
g) =
1
12
1.9926.10
- 23
g= 1.66.10
- 24
g)
* Bài tập vận dụng:
1. BiÕt nguyªn C khèi lîng b»ng 1.9926.10
- 23
g. TÝnh khèi lîng b»ng gam cña
nguyªn tö Natri. BiÕt NTK Na = 23. (§¸p sè: 38.2.10
- 24
g)
2.NTK cña nguyªn tö C b»ng 3/4 NTK cña nguyªn tö O, NTK cña nguyªn tö O b»ng 1/2
NTK S. TÝnh khèi lîng cña nguyªn tö O. (§¸p sè:O= 32,S=16)
3. BiÕtng 4 nguyªn Mage nÆng b»ng 3 nguyªn nguyªn X. X¸c ®Þnh tªn,KHHH
cña nguyªn tè X. (§¸p sè:O= 32)
4.Nguyªn tö X nÆng gÊp hai lÇn nguyªn tö oxi .
b)nguyªn tö Y nhÑ h¬n nguyªn tö Magie 0,5 lÇn .
c) nguyªn tö Z nÆng h¬n nguyªn tö Natri lµ 17 ®vc .
H·y tÝnh nguyªn tö khèi cña X,Y, Z .tªn nguyªn tè, kÝ hiÖu ho¸ häc cña nguyªn tè ®ã ?
5.Nguyªn M n nhiÒu h¬n p 1 sè h¹t mang ®iÖn nhiÒu h¬n h¹t kh«ng
mang ®iÖn lµ 10. H·y x¸c ®Þnh M lµ nguyªn tè nµo?
6.Tæng h¹t p, e, n trong nguyªn 28, trong ®ã h¹t kh«ng mang ®iÖn chiÕm
xÊp xØ 35% .TÝnh sè h¹t mçi loaÞ .VÏ s¬ ®å cÊu t¹o nguyªn tö .
7.Nguyªn tö s¾t cã 26p, 30n, 26e
- 1 -
Bồi dưỡng HSG Hóa Học 8 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bồi dưỡng HSG Hóa Học 8 - Người đăng: Rin Khờ
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
41 Vietnamese
Bồi dưỡng HSG Hóa Học 8 9 10 449