Ktl-icon-tai-lieu

BỒI DƯỠNG HSG – NĂM HỌC 2011-2012 TOÁN - LỚP 4A

Được đăng lên bởi Hoàng Francesc Leo
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 1137 lần   |   Lượt tải: 0 lần
BÀI TẬP CUỐI TUẦN 1
Hồng Quang
Hồng

Điểm

BỒI DƯỠNG HSG – NĂM HỌC 2011-2012
MễN TOÁN - LỚP 4A

.............

****************
Họ và tờn : ………………………………………………………
ỨNG HềA – HÀ NỘI

Bài 1. Khoanh vào chữ cái trớc câu trả lời đúng nhất (2 đ)
a) Số “Chín mơi nghìn không trăm linh năm” viết là :
A. 90 005 005
B. 90 005
C. 90 905
D. 90 050
b) Số lớn nhất trong các số : 17 248 ; 17 824 ; 18 247 ; 14 827 là :
A. 17 248 ;
B. 17 824
C. 18 247
D. 14 827
c) Chu vi của hình bên là :
A. 13 cm

C. 19 cm

3cm

2cm
B. 21 cm
D. 23 cm
8cm
d) Giá trị của biểu thức 32 050 + 32 050 : 2 là :
A. 32 050
B. 64 100
C. 48 045
D. 48 075
Bài 2. Tìm x (1đ)
a) x : 5 = 13 447 (d 4)
b) 3 724 : x = 3 (d 1)
..............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
Bài 3. Tính giá trị của biểu thức (2đ)
1 534 + m x 792 ;
Với m = 5 ; m= 8
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
............................................... .............................................................................................

Bài 4. Tìm (2đ)

a) Số tự nhiên bé nhất có năm chữ số đợc viết từ ba chữ số khác nhau là : ......................
b) Số tự nhiên lớn nhất có năm chữ số đợc viết từ ba chữ số khác nhau là :......................
Bài 5. (3đ) Tìm một số, biết rằng nếu cộng số đó với 333 rồi nhân với 3 thì đợc số lớn
nhất có số 5 chữ số.
Bài giải
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………......................................................................
................................................................
Hång
Hång
Quang
Hång
Hång
Quang
Hång
HångHång
Quang
BÀI TẬP CUỐI TUẦN 1
BỒI DƯỠNG HSG – NĂM HỌC 2011-2012
MÔN TOÁN - LỚP 4A
****************
Điểm
.............
Họ và tên : ………………………………………………………
Bµi 1. Khoanh vµo ch÷ c¸i tríc c©u tr¶ lêi ®óng nhÊt (2 ®)
a) Sè ChÝn m ¬i ngh×n kh«ng tr¨m linh n¨m viÕt lµ :
A. 90 005 005 B. 90 005 C. 90 905 D. 90 050
b) Sè lín nhÊt trong c¸c sè : 17 248 ; 17 824 ; 18 247 ; 14 827 lµ :
A. 17 248 ; B. 17 824 C. 18 247 D. 14 827
c) Chu vi cña h×nh bªn lµ :
A. 13 cm C. 19 cm
B. 21 cm D. 23 cm
d) Gi¸ trÞ cña biÓu thøc 32 050 + 32 050 : 2 lµ :
A. 32 050 B. 64 100 C. 48 045 D. 48 075
Bµi 2. T×m x (1®)
a) x : 5 = 13 447 (d 4) b) 3 724 : x = 3 (d 1)
..............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
Bµi 3. TÝnh gi¸ trÞ cña biÓu thøc (2®)
1 534 + m x 792 ; Víi m = 5 ; m= 8
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
............................................... .............................................................................................
Bµi 4. T×m (2®)
a) Sè tù nhiªn bÐ nhÊt cã n¨m ch÷ sè ®îc viÕt tõ ba ch÷ sè kh¸c nhau l : ......................à
b) Sè tù nhiªn lín nhÊt cã n¨m ch÷ sè ®îc viÕt tõ ba ch÷ sè kh¸c nhau l :......................à
Bµi 5. (3®) T×m mét sè, biÕt r»ng nÕu céng sè ®ã víi 333 råi nh©n víi 3 th× ®îc sè lín
nhÊt cã sè 5 ch÷ sè.
Bµi gi¶i
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………......................................................................
.................................................................................
8cm
3cm
2cm
ỨNG HÒA – HÀ NỘI
BỒI DƯỠNG HSG – NĂM HỌC 2011-2012 TOÁN - LỚP 4A - Trang 2
BỒI DƯỠNG HSG – NĂM HỌC 2011-2012 TOÁN - LỚP 4A - Người đăng: Hoàng Francesc Leo
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
BỒI DƯỠNG HSG – NĂM HỌC 2011-2012 TOÁN - LỚP 4A 9 10 204