Ktl-icon-tai-lieu

Bồi dưỡng năng lực ứng dụng số phức vào giải toán hình học phẳng và lượng giác

Được đăng lên bởi Cuộc Đời Sóng Gió
Số trang: 116 trang   |   Lượt xem: 6110 lần   |   Lượt tải: 4 lần
ĐẠI HỌC THÁI NGUYấN
TRƢỜNG ĐẠI HỌC SƢ PHẠM
----  ----

PHẠM XUÂN THÁM

BỒI DƢỠNG NĂNG LỰC ỨNG DỤNG SỐ PHỨC VÀO GIẢI
TOÁN HèNH HỌC PHẲNG VÀ LƢỢNG GIÁC CHO HỌC
SINH KHÁ GIỎI TRUNG HỌC PHỔ THễNG

LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC GIÁO DỤC

THÁI NGUYấN - 2008

1

QUY ƯỚC VIẾT TẮT VÀ Kí HIỆU

(?)

Cõu hỏi hoặc bài tập kiểm tra

(!)

Dự đoỏn cõu trả lời hoặc cỏch xử lý của học sinh

GV

Giỏo viờn

HS

Học sinh

NXB

Nhà xuất bản

SGK

Sỏch giỏo khoa

THPT

Trung học phổ thụng

TS

Tiến sĩ

TSKH

Tiến sĩ khoa học

XH

Xó hội

LS

Lịch sử

Số húa bởi Trung tõm Học liệu – Đại học Thỏi Nguyờn2

mục lục
Trang
Mở Đầu

4

Ch-ơng 1 – Cơ sở lý luận và thực tiễn

8

1.1. Lý luận về dạy học giải bài tập toán

8

1.1.1. Mục đích, vị trí, vai trò và ý nghĩa của bài tập toán trong tr-ờng phổ thông

8

1.1.2. Chức năng của bài tập toán

10

1.1.3. Dạy học giải bài tập toán theo t- t-ởng của G.Polya

13

1.2. Lý luận về năng lực giải toán của học sinh

17

1.2.1. Nguồn gốc của năng lực

18

1.2.2. Khái niệm về năng lực, năng lực toán học

18

1.2.3. Khái niệm về năng lực giải toán

20

1.2.4. Năng lực giải toán hình học phẳng và l-ợng giác bằng số phức

22

1.2.5. Bồi d-ỡng năng lực giải toán

41

1.3. Tổng quan về số phức và thực trạng giảng dạy số phức và ứng dụng
của số phức ở tr-ờng phổ thông
1.3.1. Số phức

43

1.3.2. Biểu diễn một số khái niệm của hình học phẳng d-ới dạng ngôn ngữ số
phức
1.3.3. Thực trạng dạy học ứng dụng số phức vào giải toán hình học phẳng và
l-ợng giác ở tr-ờng THPT

Ch-ơng 2 – Xây dựng một số chuyên đề nhằm bồi d-ỡng năng lực
ứng dụng số phức vào giải toán hình học phẳng và l-ợng giác

2.1.1. Định h-ớng về mặt mục tiêu và yêu cầu của việc ứng dụng số phức vào

Số húa bởi Trung tõm Học liệu – Đại học Thỏi Nguyờn

51

56
56

2.1. Những định h-ớng cơ bản

2.1.2. Định h-ớng về mặt nội dung

48

55

1.4. Kết luận ch-ơng 1

giải toán hình học phẳng và l-ợng giác cho học sinh khá giỏi ở tr-ờng THPT

43

56
573

2.1.3. Định h-ớng về mặt ph-ơng pháp

57

2.2. Xây dựng một số chuyên đề vận dụng số phức vào giải toán hình học
phẳng và l-ợng giác

60

2.2.1. Nguyên tắc xây dựng hệ thống bài tập, chuyên đề

60

2.2.2. Chuyên đề 1. ứng dụng số phức vào giải toán hình học phẳng

62

2.2.3. Chuyên đề 2. ứng dụng số phức vào giải toán l-ợng giác

87

2.3. Bài tập tự luyện

108

2.4. Kết luận ch-ơng 2

109

Ch-ơng 3 – Thử nghiệm s- phạm

110

3.1. Mục đích thử nghiệm s- phạm

110

3.2. Tổ chức thử nghiệm

110

3....
ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN
TRƢNG ĐI HC SƢ PHM
---- ----
PHM XUÂN THÁM
BI DƢỠNG NĂNG LỰC ỨNG DỤNG SỐ PHỨC VÀO GIẢI
TOÁN HÌNH HC PHẲNGỢNG GIÁC CHO HC
SINH K GIỎI TRUNG HỌC PHỔ THÔNG
LUN N THC SĨ KHOA HỌC GIÁO DC
THÁI NGUYÊN - 2008
Bồi dưỡng năng lực ứng dụng số phức vào giải toán hình học phẳng và lượng giác - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bồi dưỡng năng lực ứng dụng số phức vào giải toán hình học phẳng và lượng giác - Người đăng: Cuộc Đời Sóng Gió
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
116 Vietnamese
Bồi dưỡng năng lực ứng dụng số phức vào giải toán hình học phẳng và lượng giác 9 10 353