Ktl-icon-tai-lieu

Bơm

Được đăng lên bởi anhnta02
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 80 lần   |   Lượt tải: 0 lần
3, Công suất bơm
Phương trình Bernoulli của bơm tại 2 mặt cắt nằm ngang của bơm tại 2 ống hút và
đẩy:
Mặt cắt 1-1
P
2
P1
2
 1  h  h  H h  hmh
 .g 2.g  .g 2.g
2
2
Pr
P
 d  2  d  H d  hmd
 .g 2.g  .g 2.g
Trong đó:
P1: áp suất bề mặt hút. P1 = 9,81.104 N.m-2
P2: áp suất không gian đẩy (Áp suất làm việc) P2 = 5atm = 5,065.105 N.m-2
g = 9,8 m.s-2
 là khối lượng riêng dung môi kg.m-3
Pv: áp suất trong ống hút lúc bơm vào.
Pr: áp suất trong ống đẩy lúc ra khỏi bơm.
Hh: chiều cao ống hút. Tra bảng II.34 – Trang 441 – Tập 1, ta chọn Hh= 2,5 m
Hd chiều cao ống đẩy. Chon Hd = 12 m.
1 vận tốc tại bể chứa
h vận tốc khi bơm vào tại ống hút
d vận tốc ra tại ống đẩy
2 vận tốc khi ra khỏi bơm
Thực tế: r  2 và 1 = 0
hmh, hmd: tổn thất áp suất do trở lực gây ra trong ống hút và ống đẩy.
hmh  hmd 

P
 .g

P : áp suất toàn phần cần để khắc phục trở lực trong bơm.

 Áp suất toàn phần của bơm là hiệu suất của giữa gia đoạn hút và đẩy:
H  H o  hm 

P2  P1 v

 .g
2.g

 Tổn thất áp suất do trở lực gây ra trên ống hút của bơm:
hmh 

Trong đó:

Ph
 .g

Ph  Pd  Pm  Pc

Pd : áp suất động lực học cần thiết để tạo dòng chảy ra khỏi ống

 .h2
2
Công thức II.54 – Trang 377 – Tập 1
Pd 

Pm áp suất để khắc phục trở lực ma sát sau khi dòng chảy ổn định trong ống
L
 .h2
Pm   ong .
dh
2

Công thức II.55 – Trang 377 – Tập 1
Pc áp suất cẩn thiết để khắc phục trở lực cục bộ

h2 .
2
Công thức II.56 – Trang 377 – Tập 1
Pc   .

 : Hệ số trở lực cục bộ
Long: chiều dài ống dẫn
2
 .h
L
(1     h )
 Ph 
2
dh

Với

 Đường kính ống hút: d h 

Lh
0, 785  h

Trong đó: L = là lưu lượng thể tích chất lỏng đi qua ống hút m3.s-1
1200
 9  40
3 -1
80
 6,183.103 m .s
1213  3600
Tra bảng II.2-370. Tài liệu 1 thì h nằm trong khoảng 0,8 – 2 m/s.
Chọn h = 2 m/s
G .M
L  tt dm 
 dm .3600

1200  18 

L
6,183.103

 0, 0628 m
 dh = d h 
0, 785  h
0, 785  2

Chuẩn số Re của chất lỏng trong ống khí:
 .d .
2.0, 0628.1213
Re  h h dm 
 254,77
 dm
0,598
Trong đó: dm hệ số lưu lượng của dung môi tại nhiệt độ 30oC, đường kính ống
0,0628 m và chiều cao tại điểm hút H = 2,5 m.
Tra bảng II.4 – Trang 372 – Tài liệu , nội suy ta có: dm = 0,598 Ns.m-2
 Dòng ở chế độ chảy tầng nên hệ số ma sát  = 0,262 N.m-1
(Tra bảng II.11 – Trang 378 – Tài liệu 1 và nội suy).
 Hệ số trở lực cục bộ:
Dung môi chảy vào ống thẳng và đầu có lưới đan bằng kim loại
  1   c   van
 c   . o

Tra bảng II.16 – Trang 382 – Tài liệu1. Chọn

Fo
...
3, Công suất bơm
Phương trình Bernoulli của bơm tại 2 mặt cắt nằm ngang của bơm tại 2 ống hút và
đẩy:
Mặt cắt 1-1
2
2
1 1
. 2. . 2.
h h
h mh
P
P
H h
g g g g
2 2
2
. 2. . 2.
d d
r
d md
P P
H h
g g g g
Trong đó:
P
1
: áp suất bề mặt hút. P
1
= 9,81.10
4
N.m
-2
P
2
: áp suất không gian đẩy (Áp suất làm việc) P
2
= 5atm = 5,065.10
5
N.m
-2
g = 9,8 m.s
-2
là khối lượng riêng dung môi kg.m
-3
P
v
: áp suất trong ống hút lúc bơm vào.
P
r
: áp suất trong ống đẩy lúc ra khỏi bơm.
H
h
: chiều cao ống hút. Tra bảng II.34 – Trang 441 – Tập 1, ta chọn H
h
= 2,5 m
H
d
chiều cao ống đẩy. Chon H
d
= 12 m.
1
vận tốc tại bể chứa
h
vận tốc khi bơm vào tại ống hút
d
vận tốc ra tại ống đẩy
2
vận tốc khi ra khỏi bơm
Thực tế:
2r
1
= 0
h
mh
, h
md
: tổn thất áp suất do trở lực gây ra trong ống hút và ống đẩy.
.
mh md
P
h h
g
: áp suất toàn phần cần để khắc phục trở lực trong bơm.
Áp suất toàn phần của bơm là hiệu suất của giữa gia đoạn hút và đẩy:
2 1
. 2.
v
o m
P P
H H h
g g
Tổn thất áp suất do trở lực gây ra trên ống hút của bơm:
.
h
mh
P
h
g
Trong đó:
h d m c
P P P P  
d
P
: áp suất động lực học cần thiết để tạo dòng chảy ra khỏi ống
2
.
2
h
d
P
Công thức II.54 – Trang 377 – Tập 1
Bơm - Trang 2
Bơm - Người đăng: anhnta02
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
4 Vietnamese
Bơm 9 10 890