Ktl-icon-tai-lieu

BT dẫn xuất halogenphenolancol

Được đăng lên bởi Pham Thi Thuy Nhai
Số trang: 12 trang   |   Lượt xem: 1022 lần   |   Lượt tải: 0 lần
CHUYÊN ĐỀ 5 : DẪN XUẤT HALOGEN - PHENOL - ANCOL
Câu 1 : Số đồng phân của C4H9Br là
A. 4.
B. 2.
C. 3.
D. 5.
Câu 2: Số đồng phân dẫn xuất halogen bậc I có CTPT C4H9Cl là
A. 2.
B. 3.
C. 4.
D. 5.
Câu 3: Số đồng phân mạch hở (kể cả đồng phân hình học) của chất có CTPT là C 3H5Br là
A. 2.
B. 3.
C. 4.
D. 5.
Câu 4: Một hợp chất hữu cơ Z có % khối lượng của C, H, Cl lần lượt là : 14,28% ; 1,19% ; 84,53%. CTPT của Z là
A. CHCl2.
B. C2H2Cl4.
C. C2H4Cl2.
D. một kết quả khác.
Câu 5: Dẫn xuất halogen không có đồng phân cis-trans là
A. CHCl=CHCl.
B. CH2=CH-CH2F.
C. CH3CH=CBrCH3.D. CH3CH2CH=CHCHClCH3.
Câu 6: Danh pháp IUPAC của dẫn xuất halogen có công thức cấu tạo : ClCH 2CH(CH3)CHClCH3 là
A. 1,3-điclo-2-metylbutan.
B. 2,4-điclo-3-metylbutan.
C. 1,3-điclopentan.
D. 2,4-điclo-2-metylbutan.
Câu 7: Cho các chất sau: C6H5CH2Cl ; CH3CHClCH3 ; Br2CHCH3 ; CH2=CHCH2Cl. Tên gọi của các chất trên lần lượt
là
A. benzyl clorua ; isopropyl clorua ; 1,1-đibrometan ; anlyl clorua.
B. benzyl clorua ; 2-clopropan ; 1,2-đibrometan ;1-cloprop-2-en.
C. phenyl clorua ; isopropylclorua ; 1,1-đibrometan ; 1-cloprop-2-en.
D. benzyl clorua ; n-propyl clorua ; 1,1-đibrometan ; 1-cloprop-2-en.
Câu 8: Cho các dẫn xuất halogen sau : C2H5F (1) ; C2H5Br (2) ; C2H5I (3) ; C2H5Cl (4) thứ tự giảm dần nhiệt độ sôi
là
A. (3)>(2)>(4)>(1).
B. (1)>(4)>(2)>(3).
C. (1)>(2)>(3)>(4).
D. (3)>(2)>(1)>(4).
Câu 9: Nhỏ dung dịch AgNO3 vào ống nghiệm chứa một ít dẫn xuất halogen CH2=CHCH2Cl, lắc nhẹ. Hiện tượng xảy
ra là
A. Thoát ra khí màu vàng lục.
B. xuất hiện kết tủa trắng.
C. không có hiện tượng.
D. xuất hiện kết tủa vàng.
Câu 10: a. Sản phẩm chính của phản ứng tách HBr của CH3CH(CH3)CHBrCH3 là
A. 2-metylbut-2-en.
B. 3-metylbut-2-en.
C. 3-metyl-but-1-en.
D. 2-metylbut-1-en.
b. Sản phẩm chính tạo thành khi cho 2-brombutan tác dụng với dung dịch KOH/ancol, đun nóng
A. metylxiclopropan.
B. but-2-ol.
C. but-1-en.
D. but-2-en.
Câu 11: Đun nóng 13,875 gam một ankyl clorua Y với dung dịch NaOH, tách bỏ lớp hữu cơ, axit hóa phần còn lại
bằng dung dịch HNO3, nhỏ tiếp vào dd AgNO3 thấy tạo thành 21,525 gam kết tủa. CTPT của Y là
A. C2H5Cl.
B. C3H7Cl.
C. C4H9Cl.
D. C5H11Cl.
Câu 12: Sự tách hiđro halogenua của dẫn xuất halogen X có CTPT C 4H9Cl cho 3 olefin đồng phân, X là chất nào
trong những chất sau đây ?
A. n- butyl clorua.
B. sec-butyl clorua.
C. iso-butyl clorua.
D. tert-butyl clorua.
Câu 13: Cho hợp chất thơm : ClC6H4CH2Cl + dung dịch KOH (loãng, dư, to) ta thu được chất nào ?
A. HOC6H4CH2OH.
B. ClC6H4CH2OH.
C. HOC6...
CHUYÊN ĐỀ 5 : DẪN XUẤT HALOGEN - PHENOL - ANCOL
Câu 1 : Số đồng phân của C
4
H
9
Br là
A. 4. B. 2. C. 3. D. 5.
Câu 2: Số đồng phân dẫn xuất halogen bậc I có CTPT C
4
H
9
Cl là
A. 2. B. 3. C. 4. D. 5.
Câu 3: Số đồng phân mạch hở (kể cả đồng phân hình học) của chất có CTPT là C
3
H
5
Br là
A. 2. B. 3. C. 4. D. 5.
Câu 4: Một hợp chất hữu Z % khối lượng của C, H, Cl lần lượt : 14,28% ; 1,19% ; 84,53%. CTPT của Z
A. CHCl
2
. B. C
2
H
2
Cl
4
. C. C
2
H
4
Cl
2
. D. một kết quả khác.
Câu 5: Dẫn xuất halogen không có đồng phân cis-trans là
A. CHCl=CHCl. B. CH
2
=CH-CH
2
F. C. CH
3
CH=CBrCH
3
.D. CH
3
CH
2
CH=CHCHClCH
3
.
Câu 6: Danh pháp IUPAC của dẫn xuất halogen có công thức cấu tạo : ClCH
2
CH(CH
3
)CHClCH
3
A. 1,3-điclo-2-metylbutan. B. 2,4-điclo-3-metylbutan.
C. 1,3-điclopentan. D. 2,4-điclo-2-metylbutan.
Câu 7: Cho các chất sau: C
6
H
5
CH
2
Cl ; CH
3
CHClCH
3
; Br
2
CHCH
3
; CH
2
=CHCH
2
Cl. Tên gọi của các chất trên lần lượt
A. benzyl clorua ; isopropyl clorua ; 1,1-đibrometan ; anlyl clorua.
B. benzyl clorua ; 2-clopropan ; 1,2-đibrometan ;1-cloprop-2-en.
C. phenyl clorua ; isopropylclorua ; 1,1-đibrometan ; 1-cloprop-2-en.
D. benzyl clorua ; n-propyl clorua ; 1,1-đibrometan ; 1-cloprop-2-en.
Câu 8: Cho các dẫn xuất halogen sau : C
2
H
5
F (1) ; C
2
H
5
Br (2) ; C
2
H
5
I (3) ; C
2
H
5
Cl (4) thứ tự giảm dần nhiệt độ sôi
A. (3)>(2)>(4)>(1). B. (1)>(4)>(2)>(3). C. (1)>(2)>(3)>(4). D. (3)>(2)>(1)>(4).
Câu 9: Nhỏ dung dịch AgNO
3
vào ống nghiệm chứa một ít dẫn xuất halogen CH
2
=CHCH
2
Cl, lắc nhẹ. Hiện tượng xảy
ra là
A. Thoát ra khí màu vàng lục. B. xuất hiện kết tủa trắng.
C. không có hiện tượng. D. xuất hiện kết tủa vàng.
Câu 10: a. Sản phẩm chính của phản ứng tách HBr của CH
3
CH(CH
3
)CHBrCH
3
A. 2-metylbut-2-en. B. 3-metylbut-2-en. C. 3-metyl-but-1-en. D. 2-metylbut-1-en.
b. Sản phẩm chính tạo thành khi cho 2-brombutan tác dụng v^i dung dịch KOH/ancol, đun nóng
A. metylxiclopropan. B. but-2-ol. C. but-1-en. D. but-2-en.
Câu 11: Đun nóng 13,875 gam một ankyl clorua Y v^i dung dịch NaOH, tách bỏ l^p hữu cơ, axit hóa phần còn lại
bằng dung dịch HNO
3
, nhỏ tiếp vào dd AgNO
3
thấy tạo thành 21,525 gam kết tủa. CTPT của Y là
A. C
2
H
5
Cl. B. C
3
H
7
Cl. C. C
4
H
9
Cl. D. C
5
H
11
Cl.
Câu 12: Sự tách hiđro halogenua của dẫn xuất halogen X có CTPT C
4
H
9
Cl cho 3 olefin đồng phân, X là chất nào
trong những chất sau đây ?
A. n- butyl clorua. B. sec-butyl clorua. C. iso-butyl clorua. D. tert-butyl clorua.
Câu 13: Cho hợp chất thơm : ClC
6
H
4
CH
2
Cl + dung dịch KOH (loãng, dư, t
o
) ta thu được chất nào ?
A. HOC
6
H
4
CH
2
OH. B. ClC
6
H
4
CH
2
OH. C. HOC
6
H
4
CH
2
Cl. D. KOC
6
H
4
CH
2
OH.
Câu 14: Cho hợp chất thơm : ClC
6
H
4
CH
2
Cl + dung dịch KOH (đặc, dư, t
o
, p) ta thu được chất nào?
A. KOC
6
H
4
CH
2
OK. B. HOC
6
H
4
CH
2
OH. C. ClC
6
H
4
CH
2
OH. D. KOC
6
H
4
CH
2
OH.
Câu 15: Thủy phân dẫn xuất halogen nào sau đây sẽ thu được ancol ?
(1) CH
3
CH
2
Cl. (2) CH
3
CH=CHCl. (3) C
6
H
5
CH
2
Cl. (4) C
6
H
5
Cl.
A. (1), (3). B. (1), (2), (3). C. (1), (2), (4). D.(1), (2), (3), (4).
Câu 16: a. Đun sôi dẫn xuất halogen X v^i nư^c một thời gian, sau đó thêm dung dịch AgNO
3
vào thấy xuất hiện kết
tủa. X là
A. CH
2
=CHCH
2
Cl. B. CH
3
CH
2
CH
2
Cl. C. C
6
H
5
CH
2
Br. D. A hoặc C.
b. Đun sôi dẫn xuất halogen X v^i dung dịch NaOH loãng một thời gian, sau đó thêm dung dịch AgNO
3
vào thấy
xuất hiện kết tủa. X không thể là
A. CH
2
=CHCH
2
Cl. B. CH
3
CH
2
CH
2
Cl. C. C
6
H
5
CH
2
Cl. D. C
6
H
5
Cl.
Câu 17: Khi đun nóng dẫn xuất halogen X v^i dung dịch NaOH tạo thành hợp chất anđehit axetic. Tên của hợp chất X
A. 1,2- đibrometan. B. 1,1- đibrometan. C. etyl clorua. D. A và B đúng.
Câu 18: Hợp chất X có chứa vòng benzen và có CTPT là C
7
H
6
Cl
2
. Thủy phân X trong NaOH đặc
(t
o
cao, p cao) thu được chất Y có CTPT là C
7
H
7
O
2
Na. Hãy cho biết X có bao nhiêu CTCT ?
A. 3. B. 5. C. 4. D. 2.
- 1 -
BT dẫn xuất halogenphenolancol - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
BT dẫn xuất halogenphenolancol - Người đăng: Pham Thi Thuy Nhai
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
12 Vietnamese
BT dẫn xuất halogenphenolancol 9 10 248