Ktl-icon-tai-lieu

BT hóa hay

Được đăng lên bởi Nguoidacbiet Ngo
Số trang: 17 trang   |   Lượt xem: 1456 lần   |   Lượt tải: 1 lần
1
235
139
94
1
Câu 1. Biết U235 có thể bị phân hạch theo phản ứng sau 0 n + 92 U  53 I + 39Y + k 0 n Khối lượng của các hạt
tham gia phản ứng mU = 234,99322u; mn = 1,0087u; mI = 138,8970u; mY = 93,89014u; Nếu có một lượng hạt
nhân U235 đủ nhiều, giả sử ban đầu ta kích thích cho 10 15 hạt U235 phân hạch để phản ứng dây chuyền xảy ra với
hệ số nhân nơtrôn là 2. Năng lượng toả ra sau 19 phân hạch dây chuyền đầu tiên gần giá trị nào sau đây:
A. 175,66MeV
B. 1,5.1010 J
C. 1,76.1017MeV
D. 9,21.1023MeV
1
235
139
94
1
139
94
1
Giải: Từ ptpư 0 n + 92 U  53 I + 39Y + k 0 n -----> k =3: ----> 01 n 235
92 U  53 I  39Y 3 0 n
Năng lượng tỏa ra sau mỗi phân hạch:
E = ( mU + mn - mI - mY - 3mn )c2 = 0,18878 uc2 = 175,84857 MeV = 175,85 MeV
Khi 1 phân hạch kích thích ban đầu sau 19 phân hach dây chuyền số phân hạch xảy ra là

20 + 2 + 22 + ... + 218 =

1  219
= 524287
1 2

Do đó số phân hạ ch sau 19 phân hạch dây chuyền từ 1015 phân hạch ban đầu: N = 524287.1015  5,24,1020
Năng lượng tỏa ra sau 19 phân hạch là:
E = N E = 5,24.1020x175,85 = 921.1020 MeV = 9,21.1022 MeV.  1,5.1010J Chọn đáp án B
Câu 2. Ba vật nhỏ trong 3 con lắc lò xo theo thứ tự (1),(2),(3)dao động theo phương thẳng đứng trong ba trục

tọa độ song song với nhau, phương trình dao động của vật (1) và vật (2) lần lượt là x1 = 4cos(5t ) (cm),
2

và x2 = 2cos(5t +


6

) (cm), Biết rằng vị trí cân bằng của 3 vật cùng nằm trên một đường thẳng nằm ngang.

Ngoài ra còn thấy rằng trong quá trình dao động vật 2 luôn cách đều vật 1 và vật 3, ba vật luôn nằm trên cùng
một đường thẳng. Phương trình dao động của vật 3 là :
2

A. x3 = 4 3 cos(20t ) (cm),
B. x3 = 4cos(20t + ) (cm),
3

C. x3 = 4

3 cos(20t

+


3

3
2
D. x3 = 4cos(20t ) (cm),
3

) (cm),

Giải: Chọn trục tọa độ thẳng đứng, chiều dương hướng xuống dưới (hình vẽ)
Giả sử : x3 = A3cos(5t + )
Đề tại thời điểm ban đầu 3 vật nằm trên một đường thẳng


x10 = 4cos(- ) = 0; x20 = 2cos
= 3 cm
2

6

0

và x30 = 2x20 = 2 3 cm
x30 = A3cos = 2 3 (cm) (*)
Khi x1 = A1 = 4cm ----> cos(5t ------> 5t -


2

m1

2

= 2 ------>5t = 5

)=1



m2



2
2
. Khi đó x2 = 2cos(5t +
) = 2cos(
) = -1 (cm)
6
3



2

m3

Đề tại thời điểm này 3 vật nằm trên một đường thẳng
Suy ra x3 = - 6cm

- 6 = A3cos(5 + ) -------> - 6 = - A3sin (**)
2

Từ (*) và (**) ---> tan =

3

----->  =


3

2 3

và A3 =

cos

 = 4 3 (cm)

Đo đó: x3= 4

x
-6cm

m3

m2

-1cm

m3

3
3

cos(5t +


3

) cm. Chọn đáp án C

m1

m2 4cm

Câu 3. Trong thí nghiệm giao thoa án...
Câu 1. Biết U
235
thể bị phân hạch theo phảnng sau
1 235 139 94 1
0 92 53 39 0
n + U I + Y + k n
Khối lượng của các hạt
tham gia phản ứng m
U
= 234,99322u; m
n
= 1,0087u; m
I
= 138,8970u; m
Y
= 93,89014u; Nếu một lượng hạt
nhân U
235
đnhiều, giả sử ban đầu ta kích thích cho 10
15
hạt U
235
phân hạch để phản ứng dây chuyền xảy ra với
hệ số nhân nơtrôn là 2. Năng lượng toả ra sau 19 phân hạch dây chuyền đầu tiên gần giá trị nào sau đây:
A. 175,66MeV B. 1,5.10
10
J C. 1,76.10
17
MeV D. 9,21.10
23
MeV
Giải: Từ ptpư
1 235 139 94 1
0 92 53 39 0
n + U I + Y + k n
-----> k =3: ---->
nYIUn
1
0
94
39
139
53
235
92
1
0
3
Năng lượng tỏa ra sau mỗi phân hạch:
E = ( m
U
+ m
n
- m
I
- m
Y
- 3m
n
)c
2
= 0,18878 uc
2
= 175,84857 MeV
= 175,85 MeV
Khi 1 phân hạch kích thích ban đầu sau 19 phân hach dây chuyền số phân hạch xảy ra là
2
0
+ 2 + 2
2
+ ... + 2
18
=
21
21
19
= 524287
Do đó số phân hạ ch sau 19 phân hạch dây chuyền từ 10
15
phân hạch ban đầu: N = 524287.10
15
5,24,10
20
Năng lượng tỏa ra sau 19 phân hạch là:
E = N E = 5,24.10
20
x175,85 = 921.10
20
MeV = 9,21.10
22
MeV. 1,5.10
10
J Chọn đáp án B
Câu 2. Ba vật nhỏ trong 3 con lắc lò xo theo thứ tự (1),(2),(3)dao động theo phương thẳng đứng trong ba trục
tọa độ song song với nhau, phương trình dao động của vật (1) và vật (2) lần lượt là x
1
= 4cos(5t -
2
) (cm),
và x
2
= 2cos(5t +
6
) (cm), Biết rằng vị trí cân bằng của 3 vật cùng nằm trên một đường thẳng nằm ngang.
Ngoài ra còn thấy rằng trong quá trình dao động vật 2 luôn cách đều vật 1 và vật 3, ba vật luôn nằm trên cùng
một đường thẳng. Phương trình dao động của vật 3 là :
A. x
3
= 4
3
cos(20t -
3
2
) (cm), B. x
3
= 4cos(20t +
3
) (cm),
C. x
3
= 4
3
cos(20t +
3
) (cm), D. x
3
= 4cos(20t -
3
2
) (cm),
Giải: Chọn trục tọa độ thẳng đứng, chiều dương hướng xuống dưới (hình vẽ)
Giả sử : x
3
= A
3
cos(5t + )
Đề tại thời điểm ban đầu 3 vật nằm trên một đường thẳng
x
10
= 4cos(-
2
) = 0; x
20
= 2cos
6
=
3
cm
và x
30
= 2x
20
= 2
3
cm
x
30
= A
3
cos = 2
3
(cm) (*)
Khi x
1
= A
1
= 4cm ----> cos(5t -
2
) = 1
------> 5t -
2
= 2 ------>5t = 5
2
. Khi đó x
2
= 2cos(5t +
6
) = 2cos(
3
2
) = -1 (cm)
Đề tại thời điểm này 3 vật nằm trên một đường thẳng
Suy ra x
3
= - 6cm
- 6 = A
3
cos(5
2
+ ) -------> - 6 = - A
3
sin (**)
Từ (*) và (**) ---> tan =
3
-----> =
3
và A
3
=
3
cos
32
= 4
3
(cm)
Đo đó: x
3
= 4
3
cos(5t +
3
) cm. Chọn đáp án C
Câu 3. Trong t nghim giao thoa áng sáng dùng khe I-âng, khoảng cách 2 khe a = 2 mm, khong cách hai khe tới
n D = 1,8 m. Chiếu bng sáng trắng có bướcng tha mãn 0,38 µm £ l £ 0,75 µm. Khong cách gần nht t
i hai vạch màu đơn sc khác nhau trùng nhau đến vân ng trung tâm tn n là
A. 1,026 mm. B. 1,359 mm. C. 2,34 mm. D. 3,24 mm.
x
O
m
3
m
2
m
1
2
0
x
m
1
m
2
m
3
-6cm
-1cm
4cm
m
1
m
2
m
3
BT hóa hay - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
BT hóa hay - Người đăng: Nguoidacbiet Ngo
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
17 Vietnamese
BT hóa hay 9 10 738