Ktl-icon-tai-lieu

Bức xạ nhiệt

Được đăng lên bởi Đàm Dương
Số trang: 11 trang   |   Lượt xem: 1440 lần   |   Lượt tải: 2 lần
Bài 1 (10.14)
Daàu maùy bieán aùp chaûy trong oáng d = 10 mm, t
f
’= 80
o
C, t
f
’’= 40
o
C, vôùi löu
löôïng G = 120 kg/h. Nhieät ñoä beà maët oáng t
w
= 30
o
C,
- Tính chieàu daøi oáng L.
- Tính Q cuûa 5 oáng (song song).
Nhieät ñoä trung bình cuûa daàu:
t
f
= 0,5 (t
f
’+ t
f
’’) = 0,5 (80 + 40) = 60
o
C
Tra thoâng soá vaät lyù cuûa daàu maùy bieán aùp ôû 60
o
C (PL Baûng 24):
3
856 m/kg=ρ
c
p
= 1, 905 kJ/kgK
mKW,10720=λ
sm ,
2
6
10765
×=ν
β = 7,1.10
-4
1/K
887,Pr
f
=
202=
w
Pr
Giaûi:
Toác ñoä daàu chaûy trong oáng
=
ρπ
==
2
4
d
G
F
V
w
s/m,
,
4960
0108563600
1204
2
=
π
;
;
;
;;
Bức xạ nhiệt - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bức xạ nhiệt - Người đăng: Đàm Dương
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
11 Vietnamese
Bức xạ nhiệt 9 10 65