Ktl-icon-tai-lieu

Bùn đỏ

Được đăng lên bởi to-nhu-nguyen
Số trang: 16 trang   |   Lượt xem: 3385 lần   |   Lượt tải: 12 lần
1.1 TỔNG QUAN VỀ BÙN ĐỎ

Bùn đỏ là chất thải rắn được hình thành từ quá trình sản xuất nhôm oxit từ
quặng bôxit theo quy trình Bayer. Quặng bôxit là hỗn hợp các khoáng giàu
nhôm oxit, ngoài ra còn chứa các khoáng sắt, silic, titan… Theo quy trình
Bayer, quặng được rửa, nghiền và hòa tan trong dung dịch natri hidroxit dưới
nhiệt độ và áp suất. Sản sinh ra một lượng lớn chất thải rắn không tan. Bả thải
này có màu đỏ của sắt nên gọi là bùn đỏ. Lượng bùn đỏ và thành phần bùn đỏ
thải ra tùy thuộc và từng loại quặng, chất lượng quặng và một phần vào quy
trình sản xuất. Tính trung bình để sản xuất 1 tấn nhôm đi kèm với việc phát
sinh khoảng 0.3-2.5 tấn bùn đỏ.
1.1.1 Tính chất lý hóa của bùn đỏ
Thành phần hóa học chính của bùn đỏ bào gồm Fe2O3 (30-60%), Al2O3
(10-20%), SiO2 (3-50%), Na2O (2-10%), CaO (2-8%), TiO2 (0-25%) và một
lượng nhỏ K, Cr, V, Ni, Cu, Mn, Zn,… Thành phần hóa học của bùn đỏ khác
nhau tùy thuộc vào thành phần quặng nguyên liệu nhưng chủ yếu vẫn là oxit
sắt kế tiếp là nhôm và silic oxit.
Thành phần khoáng vật của bùn đỏ bao gồm hêmatite, goethite
(FeOOH), gibbsite (Al(OH)3), boehmite (AlO(OH)), díapore (AlO(OH)),
calcite (CaCO3), quatz (SiO2), rutile (TiO2), anatase (TiO2), kaolinite
(Al2Si2O5(OH4), cancrinite (3NaAlSiO4.NaOH) và một số chất khác.
Bảng 1.1 Thành phần các oxit kim loại
Oxit
Fe2O3
Al2O3
SiO2
TiO2
CaO
Na2O
K2 O
Thành
46.4316.774.165.990.461.520.10phần % 52.80
23.8
5.20
7.25
0.86
2.38
0.15
Bảng 1.2 Thành phần hóa lý
Độ ẩm
Tỷ khối
MKN
Tỷ lệ R/L
Cấp hạt
Sbề mặt
3.053.3211.6613.5270%
28.364.99%
3.48%
15.85%
28.96%
<20μm
29.03(m2/g)
Bảng 1.3 Thành phần pha
Khoáng
Gibbsite
Goethite
Hematite
Ilmenite
%
4.41-13.34
46.34-57.16
18.47-29.04
3.27-9.28
Bùn đỏ là chất thải rắn có kềm tính cao, pH của nó dao động từ 10 đến
12. Bùn đỏ có kích thước hạt rất mịn với kích thước hạt trung bình dưới 10
micromet. Diện tích bề mặt riêng của bùn đỏ khoảng 20-30 m2/g.
Diện tích bề mặt của bùn đỏ có thể tăng lên khi sử dụng một số phương
pháp xử lý (bảng 1.1). Trong những năm qua đã có một vài phương pháp đưa
ra như xử lý nhiệt, xử lý bằng axit và kết hợp các phương pháp trên. Trong đó
phương pháp trung hòa bằng axit được sử dụng phổ biến để xử lý bùn đỏ,
phương pháp này có thể loại bỏ được các kim loại kềm và một số tạp chất vô
cơ khác. Phương pháp xử lý axit có thể làm tăng diện tích bề mặt và thể tích lỗ
xốp và vì thế tăng khả năng hấp phụ của bùn đỏ. Xử lý nhiệt có thể phân hủy
được các hợp chất không bền và các chất hữu cơ, tuy nhiên có thể gây ra sự kế...
1.1 TỔNG QUAN VỀ BÙN ĐỎ
Bùn đỏ là chất thải rắn được hình thành từ quá trình sản xuất nhôm oxit từ
quặng bôxit theo quy trình Bayer. Quặng bôxit là hỗn hợp các khoáng giàu
nhôm oxit, ngoài ra còn chứa các khoáng sắt, silic, titan… Theo quy trình
Bayer, quặng được rửa, nghiền và hòa tan trong dung dịch natri hidroxit dưới
nhiệt độ và áp suất. Sản sinh ra một lượng lớn chất thải rắn không tan. Bả thải
này có màu đỏ của sắt nên gọi là bùn đỏ. Lượng bùn đỏ và thành phần bùn đỏ
thải ra tùy thuộc và từng loại quặng, chất lượng quặng và một phần vào quy
trình sản xuất. Tính trung bình để sản xuất 1 tấn nhôm đi kèm với việc phát
sinh khoảng 0.3-2.5 tấn bùn đỏ.
1.1.1 Tính chất lý hóa của bùn đỏ
Thành phần hóa học chính của bùn đỏ bào gồm Fe
2
O
3
(30-60%), Al
2
O
3
(10-20%), SiO
2
(3-50%), Na
2
O (2-10%), CaO (2-8%), TiO
2
(0-25%) và một
lượng nhỏ K, Cr, V, Ni, Cu, Mn, Zn,… Thành phần hóa học của bùn đỏ khác
nhau tùy thuộc vào thành phần quặng nguyên liệu nhưng chủ yếu vẫn là oxit
sắt kế tiếp là nhôm và silic oxit.
Thành phần khoáng vật của bùn đỏ bao gồm hêmatite, goethite
(FeOOH), gibbsite (Al(OH)
3
), boehmite (AlO(OH)), díapore (AlO(OH)),
calcite (CaCO
3
), quatz (SiO
2
), rutile (TiO
2
), anatase (TiO
2
), kaolinite
(Al
2
Si
2
O
5
(OH
4
), cancrinite (3NaAlSiO
4
.NaOH) và một số chất khác.
Bảng 1.1 Thành phần các oxit kim loại
Oxit Fe
2
O
3
Al
2
O
3
SiO
2
TiO
2
CaO Na
2
O K
2
O
Thành
phần %
46.43-
52.80
16.77-
23.8
4.16-
5.20
5.99-
7.25
0.46-
0.86
1.52-
2.38
0.10-
0.15
Bảng 1.2 Thành phần hóa lý
Độ ẩm Tỷ khối MKN Tỷ lệ R/L Cấp hạt S
bề mặt
3.05-
4.99%
3.32-
3.48%
11.66-
15.85%
13.52-
28.96%
70%
<20μm
28.36-
29.03(m
2
/g)
Bảng 1.3 Thành phần pha
Khoáng Gibbsite Goethite Hematite Ilmenite
% 4.41-13.34 46.34-57.16 18.47-29.04 3.27-9.28
Bùn đỏ là chất thải rắn có kềm tính cao, pH của nó dao động từ 10 đến
12. Bùn đỏ có kích thước hạt rất mịn với kích thước hạt trung bình dưới 10
micromet. Diện tích bề mặt riêng của bùn đỏ khoảng 20-30 m
2
/g.
Diện tích bề mặt của bùn đỏ có thể tăng lên khi sử dụng một số phương
pháp xử lý (bảng 1.1). Trong những năm qua đã có một vài phương pháp đưa
ra như xử lý nhiệt, xử lý bằng axit và kết hợp các phương pháp trên. Trong đó
phương pháp trung hòa bằng axit được sử dụng phổ biến để xử lý bùn đỏ,
phương pháp này có thể loại bỏ được các kim loại kềm và một số tạp chất vô
cơ khác. Phương pháp xử lý axit có thể làm tăng diện tích bề mặt và thể tích lỗ
xốp và vì thế tăng khả năng hấp phụ của bùn đỏ. Xử lý nhiệt có thể phân hủy
được các hợp chất không bền và các chất hữu cơ, tuy nhiên có thể gây ra sự kết
khối.
Bùn đỏ - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bùn đỏ - Người đăng: to-nhu-nguyen
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
16 Vietnamese
Bùn đỏ 9 10 313