Ktl-icon-tai-lieu

Các bài tập chương 5 hidrocacbon

Được đăng lên bởi tuantc09-gmail-com
Số trang: 8 trang   |   Lượt xem: 1109 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Chương 5: Hidrocacbon No

Phạm Huy Quang

CHƯƠNG 5: HIDROCACBON NO
A. TỰ LUẬN
I. LÍ THUYẾT :
DẠNG 1: Viết đồng phân, đọc tên:
Bài 1:. Số đồng phân ứng với các công thức C5H12, C6H14, C7H16. Gọi tên các đồng phân đó.
Bài 2: . Tên gọi của chất có cấu tạo: 1) CH3 – CH(CH3) – CH2 – CH3
2) CH3-CH2C(CH3)2CH(C2H5)CH3 ?
3) CH3 – CH2 – C(CH3)3
4) CH3 – CHBr – CH2 – CH(C2H5 ) – CH3 5) CH3–CH2–CH(C2H5)–CBr(CH3)–CH(CH3)2
DẠNG 2: Từ tên gọi xác định công thức cấu tạo
Viết CTCT các chất có tên goi sau :
a) 4-etyl-3,3-đimetylhextan
b) 1-brom-2-clo-3-metylpentan c) 1,2-điclo-1-metylxiclohexan
d) 2-metylbutan
e) 2,2,3-trimetylpentan f) 2,2- điclo-3-etylpentan
g) 1_brôm_2_metyl xiclopentan
DẠNG 3 : Hoàn thành phương trình hóa học
Bài 1: Bổ túc phản ứng :
a) Al  Al4C3  metan  metylclorua  metylenclorua  clorofom  tetraclometan.

 natraxetat  metan  metylclorua  etan 
c) butan  etan  etylclorua  butan  propen  propan.
b) Axit axetic

etilen.

Bài 2 : Đốt cháy hoàn toàn một thể tích ankan mạch không phân nhánh A thu được 4 thể tích CO 2 đo cùng điều kiện.
a. Viết công thức cấu tạo của A.
b. Viết các phương trình phản ứng xảy ra khi :
- Cho A tác dụng với Clo theo tỉ lệ mol 1:1.
- Tách một phân tử hydro khỏi A.
- Phản ứng đốt cháy của A
Bài 3 : Cho isopentan tác dụng với Cl2 tỉ lệ 1:1 trong điều kiện chiếu sáng tạo được bao nhiêu dẫn xuất monoclo. Viết PTPƯ và
gọi tên sản phẩm.
II. BÀI TẬP :
DẠNG 1 : XÁC ĐỊNH CÔNG THỨC TỪ PHẢN ỨNG THẾ :
Bài 1: Viết tất cả các đồng phân của hợp chất có CTPT là C5H12. Cho biết 2 chất A, B là 2 trong số các đồng phân đó. A, B tác
dụng với Cl2 thì A chỉ tạo ra 1 dẫn xuất monoclo duy nhất, B tạo ra 4 dẫn xuất monoclo. Cho biết cấu tạo của A, B và các dẫn xuất
Clo của chúng. Gọi tên?
Bài 2: Xác định CTCT của C6H14, biết rằng khi tác dụng với Cl2 theo tỉ lệ 1:1 ta chỉ thu được 2 đồng phân monoclo. Gọi tên 2 đồng
phân đó?
Bài 3: Một ankan A có thành phần phần trăm C là 83,33%. Tìm CTPT và xác định CTCT đúng của A biết rằng khi cho A tác dụng
với Cl2 theo tỉ lệ mol 1: 1 ta chỉ thu được 1 sản phẩm thế monoclo.
Bài 4: Một ankan A tác dụng với hơi Brom cho dẫn xuất brôm B. Biết tỉ khối hơi của B đối với không khí bằng 5,207. Tìm CTPT
của A,B?
Bài 5: Một ankan có sản phẩm thế monoclo trong đó Clo chiếm 33,33% về khối lượng
a. Xác định CTPT và CTCT của ankan
b. Viết CTCT các đồng phân monoclo và gọi tên chúng
Bài 6: Cho 5,6 lít ankan khí (27,3 oC và 2,2 atm) tác dụng với clo ngoài ánh sáng chỉ tạo một dẫn xuất clo duy nhất có khối lượng
là 49...
Chương 5: Hidrocacbon No Phạm Huy Quang
CHƯƠNG 5: HIDROCACBON NO
A. TỰ LUẬN
I. LÍ THUYẾT :
DẠNG 1: Viết đồng phân, đọc tên:
Bài 1:. Số đồng phân ứng với các công thức C
5
H
12
, C
6
H
14
, C
7
H
16
. Gọi tên các đồng phân đó.
Bài 2: . Tên gọi của chất có cấu tạo: 1) CH
3
– CH(CH
3
) – CH
2
– CH
3
2) CH
3
-CH
2
C(CH
3
)
2
CH(C
2
H
5
)CH
3
?
3) CH
3
– CH
2
– C(CH
3
)
3
4) CH
3
– CHBr – CH
2
– CH(C
2
H
5
) – CH
3
5) CH
3
–CH
2
–CH(C
2
H
5
)–CBr(CH
3
)–CH(CH
3
)
2
DẠNG 2: Từ tên gọi xác định công thức cấu tạo
Viết CTCT các chất có tên goi sau :
a) 4-etyl-3,3-đimetylhextan b) 1-brom-2-clo-3-metylpentan c) 1,2-điclo-1-metylxiclohexan
d) 2-metylbutan e) 2,2,3-trimetylpentan f) 2,2- điclo-3-etylpentan g) 1_brôm_2_metyl xiclopentan
DẠNG 3 : Hoàn thành phương trình hóa học
Bài 1: Bổ túc phản ứng :
a) Al
Al
4
C
3
metan
metylclorua
metylenclorua
clorofom
tetraclometan.
b) Axit axetic
natraxetat
metan
metylclorua
etan
etilen.
c) butan
etan
etylclorua
butan
propen
propan.
Bài 2 : Đốt cháy hoàn toàn một thể tích ankan mạch không phân nhánh A thu được 4 thể tích CO
2
đo cùng điều kiện.
a. Viết công thức cấu tạo của A.
b. Viết các phương trình phản ứng xảy ra khi :
- Cho A tác dụng với Clo theo tỉ lệ mol 1:1.
- Tách một phân tử hydro khỏi A.
- Phản ứng đốt cháy của A
Bài 3 : Cho isopentan tác dụng với Cl
2
tỉ lệ 1:1 trong điều kiện chiếu sáng tạo được bao nhiêu dẫn xuất monoclo. Viết PTPƯ và
gọi tên sản phẩm.
II. BÀI TẬP :
DẠNG 1 : XÁC ĐỊNH CÔNG THỨC TỪ PHẢN ỨNG THẾ :
Bài 1: Viết tất cả các đồng phân của hợp chất có CTPT là C
5
H
12
. Cho biết 2 chất A, B là 2 trong số các đồng phân đó. A, B tác
dụng với Cl
2
thì A chỉ tạo ra 1 dẫn xuất monoclo duy nhất, B tạo ra 4 dẫn xuất monoclo. Cho biết cấu tạo của A, B và các dẫn xuất
Clo của chúng. Gọi tên?
Bài 2: Xác định CTCT của C
6
H
14
, biết rằng khi tác dụng với Cl
2
theo tỉ lệ 1:1 ta chỉ thu được 2 đồng phân monoclo. Gọi tên 2 đồng
phân đó?
Bài 3: Một ankan A có thành phần phần trăm C là 83,33%. Tìm CTPT và xác định CTCT đúng của A biết rằng khi cho A tác dụng
với Cl
2
theo tỉ lệ mol 1: 1 ta chỉ thu được 1 sản phẩm thế monoclo.
Bài 4: Một ankan A tác dụng với hơi Brom cho dẫn xuất brôm B. Biết tỉ khối hơi của B đối với không khí bằng 5,207. Tìm CTPT
của A,B?
Bài 5: Một ankan có sản phẩm thế monoclo trong đó Clo chiếm 33,33% về khối lượng
a. Xác định CTPT và CTCT của ankan
b. Viết CTCT các đồng phân monoclo và gọi tên chúng
Bài 6: Cho 5,6 lít ankan khí (27,3
o
C và 2,2 atm) tác dụng với clo ngoài ánh sáng chỉ tạo một dẫn xuất clo duy nhất có khối lượng
là 49,5 gam.
a. Xác định CTCT có thể có của ankan. Đáp số: C
2
H
6
b. Xác định % thể tích của ankan và clo trong hỗn hợp đầu. Biết tỉ khối hơi của hỗn hợp so với H
2
bằng 30,375.
DẠNG 2 : XÁC ĐỊNH CÔNG THỨC HỢP CHẤT TỪ PHẢN ỨNG ĐỐT CHÁY
Phàn ứng đốt cháy có dạng:
C
n
H
2n+2
+
3 1
2
n
O
2

nCO2 + (n+1) H
2
O
Suy ra: ankan khi cháy cho
2
2CO H O
n n
2 2ankan H O CO
n n n
O2(pu)= O2 2
1
2
C H O
n n n
Tell: 0935 984 375 – 01647 58 24 26 Trang 1
Các bài tập chương 5 hidrocacbon - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Các bài tập chương 5 hidrocacbon - Người đăng: tuantc09-gmail-com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
8 Vietnamese
Các bài tập chương 5 hidrocacbon 9 10 161