Ktl-icon-tai-lieu

các bài tập điện xoay chiều

Được đăng lên bởi Chuc Hoang
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 320 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Câu 1: Công thức tổng trở cho đoạn mạch R – C mắc nối tiếp:
1
Z  R 

 C
2

A.



Z  R2 

2

Z  R 2   C 

2

B.

1
C

Z  R 2  C

C.
D.
Câu 2: Hãy chọn câu SAI: Khi có hiện tượng cộng hưởng thì :
A. Công suất tiêu thụ của mạch cực đại.
LC   2
B.
.
C. Cường độ dòng điện đạt giá trị lớn nhất.
D. Cảm kháng có độ lớn bằng dung kháng.
Câu 3: Trong các đại lượng đặc trưng của dòng điện xoay chiều, đại lượng nào có
dùng đại lượng giá trị hiệu dụng.
A. Chu kỳ.
B. Tần số.
C. Công suất.
D. Hiệu điện thế.
Câu 4: Phát biểu nào sau đây chỉ đúng với mạch điện xoay chiều chỉ chứa tụ điện ?
 /2
A. Dòng điện chậm pha hơn hiệu điện thế một góc là
.
B. Dòng điện sớm pha hơn hiệu điện thế một góc là
C. Dòng điện ngược pha hiệu điện thế.

 /2

.

 /4
D. Dòng điện sớm pha hơn hiệu điện thế một góc
.
Câu 5: Đối với dòng điện xoay chiều , cuộn cảm có tác dụng gì ?
A. Cản trở dòng điện, dòng điện càng có tần số nhỏ càng bị cản trở nhiều.
B. Cản trở dòng điện, dòng điện càng có tần số lớn càng ít bị cản trở nhiều.
C. Ngăn cản hoàn toàn dòng điện.
D. Cản trở dòng điện, dòng điện càng có tần số lớn càng bị cản trở nhiều.
Câu 6: Hiện tượng cộng hưởng xảy ra khi:
A. ZL > ZC
B. ZL < ZC
C. ZL = ZC
D. ZL = R
Câu 7: Trong đoạn mạch xoay chiều RLC nối tiếp , điện áp ở hai đầu chậm pha hơn
cường độ dòng điện ở hai đầu mạch khi :
A. Z = R
B. ZL = R
C. ZL > ZC
D. ZL < ZC
1
L
(H )


Câu 8: Đặt vào hai đầu cuộn cảm
hiệu điện thế xoay chiều tần số 220V50 Hz, cường độ dòng điện qua cuộn cảm là:
A. I = 1,6 A
B. I = 2,0 A
C. I = 2,2 A
D. I = 1,1 A

Câu 9: Cho dòng điện xoay chiều qua cuộn dây thuần cảm L có cường độ


i  I 2 cos(t  ) (A)
3

A.

. Tìm biểu thức hiệu điện thế u ở hai đầu cuộn cảm L:


u  U 2 cos(t  ) (V)
6

B.


u  U 2 cos(t  ) (V)
3


u  U 2 cos(t  ) (V)
6


u  U 2 cos(t  ) (V)
3

C.
D.
Câu 10: Một điện trở thuần R mắc vào mạch điện xoay chiều có tần số là 50 Hz,
muốn có dòng điện trong mạch sớm pha hơn hiệu điện thế ở hai đầu đoạn mạch một
 /2
góc
?
A. Người ta phải mắc thêm vào mạch một tụ điện nối tiếp với điện trở.
B. Người ta phải mắc thêm vào mạch một cuộn cảm nối tiếp với điện trở.
C. Người ta phải thay điện trở bằng một cuộn cảm.
D. Người ta phải thay điện trở bằng một tụ điện.
Câu 11: Phát biểu nào sau đây đúng với mạch điện xoay chiều chỉ chứa cuộn cảm ?
A. Dòng điện ngược pha hiệu điện thế.
 /2
B. Dòng điện sớm pha hơn hiệu điện thế một góc là
.

 /2

C. Dòng điện chậm pha hơn hiệu điện thế một góc là
 /4
D. Dòng điện sớm p...
Câu 1: Công thức tổng trở cho đoạn mạch R – C mắc nối tiếp:
A.
2
2
1
Z R
C
B.
2
2
Z R C
C.
2
1
Z R
C
D.
2
Z R C
Câu 2: Hãy chọn câu SAI: Khi có hiện tượng cộng hưởng thì :
A. Công suất tiêu thụ của mạch cực đại.
B.
2
LC
.
C. Cường độ dòng điện đạt giá trị lớn nhất.
D. Cảm kháng có độ lớn bằng dung kháng.
Câu 3: Trong các đại lượng đặc trưng của dòng điện xoay chiều, đại lượng nào có
dùng đại lượng giá trị hiệu dụng.
A. Chu kỳ. B. Tần số. C. Công suất. D. Hiệu điện thế.
Câu 4: Phát biểu nào sau đây chỉ đúng với mạch điện xoay chiều chỉ chứa tụ đin ?
A. Dòng điện chậm pha hơn hiệu điện thế một góc là
/ 2
.
B. Dòng điện sớm pha hơn hiệu điện thế một góc là
/ 2
.
C. Dòng điện ngược pha hiệu điện thế.
D. Dòng điện sớm pha hơn hiệu điện thế một góc
/ 4
.
Câu 5: Đối với dòng điện xoay chiều , cuộn cảm có tác dụng gì ?
A. Cản trở dòng điện, dòng điện càng có tần số nhỏ càng bị cản trở nhiều.
B. Cản trở dòng điện, dòng điện càng có tần số lớn càng ít bị cản trở nhiều.
C. Ngăn cản hoàn toàn dòng điện.
D. Cản trở dòng điện, dòng điện càng có tần số lớn càng bị cản trở nhiều.
Câu 6: Hiện tượng cộng hưởng xảy ra khi:
A. Z
L
> Z
C
B. Z
L
< Z
C
C. Z
L
= Z
C
D. Z
L
= R
Câu 7: Trong đoạn mạch xoay chiều RLC nối tiếp , điện áp ở hai đầu chậm pha hơn
cường độ dòng điện ở hai đầu mạch khi :
A. Z = R B. Z
L
= R C. Z
L
> Z
C
D. Z
L
< Z
C
Câu 8: Đặt vào hai đầu cuộn cảm
1
( )L H
hiệu điện thế xoay chiều tần số 220V-
50 Hz, cường độ dòng điện qua cuộn cảm là:
A. I = 1,6 A B. I = 2,0 A C. I = 2,2 A D. I = 1,1 A
các bài tập điện xoay chiều - Trang 2
các bài tập điện xoay chiều - Người đăng: Chuc Hoang
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
4 Vietnamese
các bài tập điện xoay chiều 9 10 725