Ktl-icon-tai-lieu

Các bài tập tích phân tổng hợp

Được đăng lên bởi Vns Taipro
Số trang: 8 trang   |   Lượt xem: 1443 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Gstt.vn - Bài giảng ôn thi ĐH của Thủ Khoa
TÍNH CÁC TÍCH PHÂN SAU
III. TÍCH PHÂN HÀM HỮU TỶ:

2x  1
3 x 2  3x  2 dx

 ( x  a)( x  b) dx

x  x 1
0 x  1 dx

x3  x  1
0 x 2  1 dx

1

1

5

1

3

b

1

a

1

x2
0 (3x  1) 3 dx

 ( x  2)

1 x
1 x(1  x 2008) dx

2x3  6x 2  9x  9
 x 2  3x  2 dx
1

3

x4
2 ( x 2  1) 2 dx

x 2 n 3
0 (1  x 2 ) n dx

x2  3
1 x( x 4  3x 2  2) dx

2

2

2008

2

2

1

 4 x

0

0

1

1

 x(1  x
1
1

x

0

1 x

2

1

2

dx

1
dx
( x  3) 2

2

4

4

)

dx

dx

0

x

1
0 x 2  2 x  2dx

 (1  x

4

3x 2  3x  3
2 x 3  3x  2 dx

1 x2
1 1  x 4 dx

1

1 x

x6  x5  x4  2
dx
0
x6 1

2  x4
0 1  x 2 dx

1
2 x 3  2 x 2  x dx
2

2 3

)

0

dx

3

1

3

dx

0

1

1

1 x4
0 1  x 6 dx
1

IV. TÍCH PHÂN HÀM LƯỢNG GIÁC:




2

2

2
4
 sin x cos xdx

 sin

0

0





2

 sin
0

2

x cos 3 xdx

2

4

5

x cos xdx

 (sin
0

3

x  cos 3 )dx

Gstt.vn - Bài giảng ôn thi ĐH của Thủ Khoa




2

2

4
4
 cos 2 x(sin x  cos x)dx

 (2 sin

0

0



2

x  sin x cos x  cos 2 x)dx



2

1
 sin x dx

2

 (sin

3

0





2

2

dx
0 2  cos x

10

x  cos 10 x  cos 4 x sin 4 x)dx

1

 2  sin x dx
0





3


 sin

sin 3 x
0 1  cos 2 x dx
2

4

dx
x. cos x

6





4

2

dx
0 sin 2 x  2 sin x cos x  cos 2 x

 1  cos x dx

cos x





2

2

0

cos x
0 2  cos x dx

 2  sin x dx

sin x





cos 3 x
0 1  cos x dx

2

 sin x  cos x  1 dx





2

2

0

2

1

0

cos xdx
 (1  cos x) 2

sin x  cos x  1

 sin x  2 cos x  3 dx



3

2




4

 cot g


4

3
 tg xdx
0

3

xdx

6





3

4
 tg xdx

4

1

 1  tgx dx



0

4


4


0



dx
cos x cos( x 


4

2

)

sin x  7 cos x  6

 4 sin x  5 cos x  5 dx
0


2


0

1  sin x dx

4

dx

 2 sin x  3 cos x 
0

13

Gstt.vn - Bài giảng ôn thi ĐH của Thủ Khoa




4 sin 3 x
0 1  cos 4 x dx

1  cos 2 x  sin 2 x
dx
sin
x

cos
x
0

4

2






2

dx


 sin 2 x  sin x

2

sin 3x
0 1  cos x dx

4





sin 3 x
0 cos 2 x dx

2

4

 sin 2 x(1  sin

2

x) 3 dx

0


3 3





 cos x

sin x dx



0

4





2

2

dx
0 1  sin x  cos x


dx

 2 sin x  1
0



2

 cos


sin 3 x  sin x
dx
sin 3 xtgx

3

5

4

x sin xdx

sin 4 xdx
2
x

 1  cos
0

4





6


 sin

2

dx
0 5 sin x  3



3

6

3

dx
sin x sin( x 


6

)

dx




sin x cos( x 

4




3

dx
x cos x

6






4

2


4



3

sin xdx
 cos 6 x

 tgxtg ( x  6 )dx


4

6


3

4 sin xdx
0 (si...
Gstt.vn - Bài giảng ôn thi ĐH của Thủ Khoa
TÍNH CÁC TÍCH PHÂN SAU
III. TÍCH PHÂN HÀM HU T:
5
3
2
23
12
dx
xx
x
b
a
dx
bxax ))((
1
1
0
3
1
1
dx
x
xx
dx
x
xx
1
0
2
3
1
1
1
0
3
2
)13(
dx
x
x
1
0
22
)3()2(
1
dx
xx
2
1
2008
2008
)1(
1
dx
xx
x
0
1
2
23
23
9962
dx
xx
xxx
3
2
22
4
)1(
dx
x
x
1
0
2
32
)1(
dx
x
x
n
n
2
1
24
2
)23(
3
dx
xxx
x
2
1
4
)1(
1
dx
xx
2
0
2
4
1
dx
x
dx
xx
2
0
2
22
1
1
0
32
)1(
dx
x
x
4
2
23
2
1
dx
xxx
3
2
3
2
23
333
dx
xx
xx
1
0
6
456
1
2
dx
x
xxx
1
0
2
4
1
2
dx
x
x
IV. TÍCH PHÂN HÀM LƯỢNG GIÁC:
xdxx
4
2
0
2
cossin
2
0
32
cossin
xdxx
dxxx
2
0
54
cossin
2
0
33
)cos(sin
dxx
Các bài tập tích phân tổng hợp - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Các bài tập tích phân tổng hợp - Người đăng: Vns Taipro
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
8 Vietnamese
Các bài tập tích phân tổng hợp 9 10 148