Ktl-icon-tai-lieu

Các bài tập về ADN

Được đăng lên bởi phuc2vangquoi
Số trang: 5 trang   |   Lượt xem: 891 lần   |   Lượt tải: 0 lần
PHẦN I. DI TRUYỀN PHÂN TỬ.
DẠNG 1. Tính chiều dài, số vòng xoắn( số chu kỳ xoắn ) , số lượng nuclêôtit của phân tử
ADN ( hay của gen )
1. Hướng dẫn và công thức sử dụng :
Biết trong gen hay trong phân tử ADN luôn có:

Tổng số nuclêôtít = A + T +G +X trong đó A = T ; G = X

Mỗi vòng xoắn chứa 20 nuclêôtít với chiều dài 34 A0  mỗi nuclêôtít dài 3,4 A0
( 1 A0 = 10 -4 m =10-7 mm)

Khối lượng trung bình một nuclêôtít là 300 đvc
Ký hiệu:
* N : Số nuclêôtít của ADN
*

N
2

: Số nuclêôtít của 1 mạch

* L : Chiều dài của ADN
* M : Khối lượng của ADN
* C: Số vòng xoắn của ADN
Ta có công thức sau:
- Chiều dài của ADN = (số vòng xoắn ) . 34 A0 hay

L = C. 34 A0

Ta cũng có thể tính chiều dài của ADN theo công thức L =

N
2

. 3,4 A0

-Tổng số nuclêôtít của ADN = số vòng xoắn . 20 hay N = C. 20 . Hoặc cũng có thể dùng
công thức N =

2 L( A 0 )
3,4

-Số vòng xoắn của ADN : C =

N
L(A 0 )
=
20
34

- Khối lượng của ADN : M = N  300 (đvc)
- Số lượng từng loại nuclêôtít cua ADN :
A +T +G +X =N theo NTBS : A =T ; G = X
Suy ra : A =T =

N
N
- G và G =X = - A
2
2

2. Một số ví dụ minh họa
Ví dụ 1: Một phân tử ADN có chứa 150.000 vòng xoắn hãy xác định :
a) Chiều dài và số lượng nuclêôtít của ADN
b) Số lượng từng loại nuclêôtít của ADN . Biết rằng loại ađênin chiếm 15% tổng số
nuclêôtít
Giải
a) Chiều dài và số lượng nuclêôtít của ADN :
- Chiều dài của ADN:
L = C . 34 A0 = 150000. 34 A0 = 5100000 (A0)
- Số lượng nuclêôtít của ADN :
N = C . 20 = 150000 .20 = 3000000 (nuclêôtít)
b) Số lượng từng loại nuclêôtít của phân tử ADN
Theo bài ra A = T = 15% .N
Suy ra A = T = 15% . 3000000 = 450000 (nuclêôtít)
G=X=

N
3000000
– 450000 =
– 450000 = 1050000 (nuclêôtít)
2
2

DẠNG 2. Tính số lượng và tỉ lệ từng loại nuclêôtit của phân tử ADN.
1. Hướng dẫn và công thức:
Theo nguyên tắc bổ sung, trong phân tử ADN, số nuclêôtit loại A luôn bằng T và G
luôn bằng X:
A=T
G=X
- Số lượng nuclêôtit của phân tử ADN:

A+T+G+X= N
Hay 2A + 2G = N.

A+G=

N
2

- Suy ra tương quan tỉ lệ các loại nuclêôtit trong phân tử ADN:
A + G = 50% N
T + X = 50% N.
2. Bài tập và hướng dẫn giải:
Bài 1. Một gen dài 0,408micrụmet và có số nuclêôtit loại G bằng 15%. Xác định số lượng và tỉ
lệ từng loại nclêôtit của gen.
GIẢI
Tổng số nuclêôtit cuae gen:
2L
2 x0,408 x104
N=
=
= 2400(nu).
3,4A0
3,4
Gen có: G = X = 15%. Suy ra A = T = 50% – 15% = 35%.
Vậy tỉ lệ và số lượng từng loại nuclêôtit của gen là:
A = T = 35% x 2400 = 840 ( nu).
G = X = 15% x 2400 = 360 ( nu).
Bài 2. Gen thứ nhất có 900G bằng 30% tổng số nuclêôtit ...
PHẦN I. DI TRUYỀN PHÂN TỬ.
DẠNG 1 . Tính chiều dài, s vòng xoắn( số chu kỳ xoắn ) , số lượng nuclêôtit của phân tử
ADN ( hay của gen )
1. Hướng dẫn và công thức sử dụng :
Biết trong gen hay trong phân tử ADN luôn có:
Tổng số nuclêôtít = A + T +G +X trong đó A = T ; G = X
Mỗi vòng xoắn chứa 20 nuclêôtít với chiều dài 34 A
0
mỗi nuclêôtít dài 3,4 A
0
( 1 A
0
= 10
-4
m =10
-7
mm)
Khối lượng trung bình một nuclêôtít là 300 đvc
Ký hiệu: * N : Số nuclêôtít của ADN
*
2
N
: Số nuclêôtít của 1 mạch
* L : Chiều dài của ADN
* M : Khối lượng của ADN
* C: Số vòng xoắn của ADN
Ta có công thức sau:
- Chiều dài của ADN = (số vòng xoắn ) . 34 A
0
hay L = C. 34 A
0
Ta cũng có thể tính chiều dài của ADN theo công thức L =
2
N
. 3,4 A
0
-Tổng s nuclêôtít của ADN = số vòng xoắn . 20 hay N = C. 20 . Hoặc ng có thể ng
công thức N =
4,3
)A(2
0
L
-Số vòng xoắn của ADN : C =
0
(A )
34
L
=
20
N
- Khối lượng của ADN : M = N
300 (đvc)
- Số lượng từng loại nuclêôtít cua ADN :
A +T +G +X =N theo NTBS : A =T ; G = X
Suy ra : A =T =
2
N
- G và G =X =
2
N
- A
2. Một số ví dụ minh họa
Ví dụ 1: Một phân tử ADN có chứa 150.000 vòng xoắn hãy xác định :
a) Chiều dài và số lượng nuclêôtít của ADN
b) Số lượng từng loại nuclêôtít của ADN . Biết rằng loại ađênin chiếm 15% tổng s
nuclêôtít
Giải
a) Chiều dài và số lượng nuclêôtít của ADN :
- Chiều dài của ADN:
L = C . 34 A
0
= 150000. 34 A
0
= 5100000 (A
0
)
- Số lượng nuclêôtít của ADN :
N = C . 20 = 150000 .20 = 3000000 (nuclêôtít)
b) Số lượng từng loại nuclêôtít của phân tử ADN
Theo bài ra A = T = 15% .N
Suy ra A = T = 15% . 3000000 = 450000 (nuclêôtít)
G = X =
2
N
450000 =
3000000
2
450000 = 1050000 (nuclêôtít)
DẠNG 2. Tính số lượng và tỉ lệ từng loại nuclêôtit của phân tử ADN.
1. Hướng dẫn và công thức:
Theo nguyên tắc bổ sung, trong phân tử ADN, số nuclêôtit loại A luôn bằng T và G
luôn bằng X: A = T G = X
- Số lượng nuclêôtit của phân tử ADN:
Các bài tập về ADN - Trang 2
Các bài tập về ADN - Người đăng: phuc2vangquoi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
5 Vietnamese
Các bài tập về ADN 9 10 539