Ktl-icon-tai-lieu

Các bài tập về cân bằng phương trình hóa học

Được đăng lên bởi nguyenthingocsph34
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 1286 lần   |   Lượt tải: 0 lần
CÁC BÀI TẬP VỀ CÂN BẰNG
PHƯƠNG TRÌNH PHẢN ỨNG HÓA HỌC
Hoàn thành các phương trình phản ứng sau:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.

o

FeS2 + O2  t
SO2↑ + Fe2O3.
Fe(OH)3  t
Fe2O3 + H2O
SO2 + H2S  S↓ + H2O
Fe2O3 + H2  t
Fe3O4 + H2O
FeS + HCl  FeCl2 + H2S↑
Fe(OH)2 + O2 + H2O  Fe(OH)3↓
FeCl2 + NaOH  Fe(OH)2↓ + NaCl
MnO2 + HBr  Br2 + MnBr2 + H2O.
Cl2 + SO2 + H2O  HCl + H2SO4.
Ca(OH)2 + NH4NO3  NH3 + Ca(NO3)2 + H2O.
Ca(H2PO4)2 + Ca(OH)2  Ca3(PO4)2 + H2O.
CxHy(COOH)2 + O2  CO2 + H2O.
KHCO3 + Ca(OH)2(d)  K2CO3 + CaCO3 + H2O
Al2O3 + KHSO4  Al2(SO4)3 + K2SO4 + H2O.
Fe2O3 + H2 t
FexOy + H2O.
NaHSO4 + BaCO3  Na2SO4 + BaSO4 + CO2 + H2O.
H2SO4 + Fe t
Fe2(SO4)3 + SO2 + H2O.
H2SO4 + Ag  t
Ag2SO4 + SO2 + H2O.
Ba(HCO3)2 + Ca(OH)2  BaCO3 + CaCO3 + H2O.
Fe2O3 + HNO3  Fe(NO3)2 + H2O
FexOy + O2  t
Fe2O3.
MnO2 + HCl  MnCl2 + Cl2 + H2O.
®iÖn ph©n
NaCl + H2O  cã mµng ng¨n xèp
NaOH + Cl2 + H2.
KMnO4 + HCl  KCl + MnCl2 + Cl2 + H2O.
KMnO4 + NaCl + H2SO4  Cl2 + H2O + K2SO4 + Na2SO4 + MnSO4.
Fe3O4 + HCl  FeCl2 + FeCl3 + H2O.
FeS2 + O2  t
Fe2O3 + SO2.
Cu + H2SO4(đặc) t
CuSO4 + SO2 + H2O.
FexOy + CO  t
FeO + CO2.
FexOy + Al  t
Fe + Al2O3.
FexOy + H2SO4  t
Fe2(SO4)3 + SO2 + H2O
FexOy + H2  t
Fe + H2O
o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

1

o

33. Al(NO3)3  t
Al2O3 + NO2 + O2
34. FeSO4 + H2SO4 + KMnO4  Fe2(SO4)3 + K2SO4 + MnSO4 + H2O
35. KMnO4 + K2SO3 + H2O  MnO2 + K2SO4 + KOH
36. SO2 + KMnO4 + H2O  MnSO4 + K2SO4 + H2SO4
37. K2Cr2O7 + H2S + H2SO4  Cr2(SO4)3 + K2SO4 + S + H2O
38. K2Cr2O7 + HBr  CrBr3 + KBr + Br2 + H2O
39. K2Cr2O7 + HCl  CrCl3 + KCl + Cl2 + H2O
40. K2Cr2O7 + SO2 + H2SO4  Cr2(SO4)3 + K2SO4 + H2O
41. S + HNO3  H2SO4 + NO2 +
H2 O
42. P + H2SO4  H3PO4 + SO2 + H2O
43. Fe3O4 + HNO3  Fe(NO3)3 + NO + H2O
44. Al +
HNO3(rất loãng)  Al(NO3)3 + N2 +
H2 O

45. Al + HNO3(rất loãng)
Al(NO3)3 + NH4NO3 +
H2O
1: Cân bằng các phương trình phản ứng sau:
A. Dạng cơ bản:
P + KClO3 → P2O5 + KCl.
P + H2 SO4 → H3PO4 + SO2 + H2O.
S+ HNO3 → H2SO4 + NO.
C3H8 + HNO3 → CO2 + NO + H2O.
H2S + HClO3 → HCl + H2SO4.
H2SO4 + C 2H2 → CO2 + SO2 + H2O.
B. Dạng có môi trường:
Mg +
HNO3 →
Mg(NO3)2 + NO + H2O.
Fe +
H2SO4 →
Fe2(SO4)3 + SO2 + H2O.
Mg +
H2SO4 → MgSO4 +
H2S + H2O.
Al +
HNO3 →
Al(NO3)3 + NH4NO3 + H2O.
FeCO3 +
H2SO4 →
Fe2(SO4)3 +
S+
CO2 + H2O.
Fe3O4 +
HNO3 →
Fe(NO3)3 +
N2O +
H2O.
Al +
HNO3 → Al(NO3)3 +
N2O +
H2O.
FeSO4 +
H2SO4 +
KMnO4 → Fe2(SO4)3 + MnSO4 +
KMnO4...
CÁC BÀI TẬP VỀ CÂN BẰNG
PHƯƠNG TRÌNH PHẢN ỨNG HÓA HỌC
Hoàn thành các phương trình phản ứng sau:
1. FeS
2
+ O
2
o
t
SO
2
↑ + Fe
2
O
3
.
2. Fe(OH)
3
o
t
Fe
2
O
3
+ H
2
O
3. SO
2
+ H
2
S
S↓ + H
2
O
4. Fe
2
O
3
+ H
2
o
t

Fe
3
O
4
+ H
2
O
5. FeS + HCl
FeCl
2
+ H
2
S↑
6. Fe(OH)
2
+ O
2
+ H
2
O
Fe(OH)
3
7. FeCl
2
+ NaOH
Fe(OH)
2
↓ + NaCl
8. MnO
2
+ HBr
Br
2
+ MnBr
2
+ H
2
O.
9. Cl
2
+ SO
2
+ H
2
O
HCl
+ H
2
SO
4
.
10. Ca(OH)
2
+ NH
4
NO
3
NH
3
+ Ca(NO
3
)
2
+ H
2
O.
11. Ca(H
2
PO
4
)
2
+ Ca(OH)
2
Ca
3
(PO
4
)
2
+ H
2
O.
12. C
x
H
y
(COOH)
2
+ O
2
CO
2
+ H
2
O.
13. KHCO
3
+ Ca(OH)
2(d)
K
2
CO
3
+ CaCO
3
+ H
2
O
14. Al
2
O
3
+ KHSO
4
Al
2
(SO
4
)
3
+ K
2
SO
4
+ H
2
O.
15. Fe
2
O
3
+ H
2
o
t

Fe
x
O
y
+ H
2
O.
16. NaHSO
4
+ BaCO
3
Na
2
SO
4
+ BaSO
4
+ CO
2
+ H
2
O.
17. H
2
SO
4
+ Fe
o
t
Fe
2
(SO
4
)
3
+ SO
2
+ H
2
O.
18. H
2
SO
4
+ Ag
o
t

Ag
2
SO
4
+ SO
2
+ H
2
O.
19. Ba(HCO
3
)
2
+ Ca(OH)
2
BaCO
3
+ CaCO
3
+ H
2
O.
20. Fe
2
O
3
+ HNO
3
Fe(NO
3
)
2
+ H
2
O
21. Fe
x
O
y
+ O
2

o
t
Fe
2
O
3
.
22. MnO
2
+ HCl
MnCl
2
+ Cl
2
+ H
2
O.
23. NaCl + H
2
O
®iÖn ph©n
cã mµng ng¨n xèp

NaOH + Cl
2
+ H
2
.
24. KMnO
4
+ HCl
KCl + MnCl
2
+ Cl
2
+ H
2
O.
25. KMnO
4
+ NaCl + H
2
SO
4
Cl
2
+ H
2
O + K
2
SO
4
+ Na
2
SO
4
+ MnSO
4
.
26. Fe
3
O
4
+ HCl
FeCl
2
+ FeCl
3
+ H
2
O.
27. FeS
2
+ O
2
o
t
Fe
2
O
3
+ SO
2
.
28. Cu + H
2
SO
4(đặc)
o
t
CuSO
4
+ SO
2
+ H
2
O.
29. Fe
x
O
y
+ CO
o
t

FeO + CO
2
.
30. Fe
x
O
y
+ Al
o
t

Fe + Al
2
O
3
.
31. Fe
x
O
y
+ H
2
SO
4
o
t
Fe
2
(SO
4
)
3
+ SO
2
+ H
2
O
32. Fe
x
O
y
+ H
2
o
t

Fe + H
2
O
1
Các bài tập về cân bằng phương trình hóa học - Trang 2
Các bài tập về cân bằng phương trình hóa học - Người đăng: nguyenthingocsph34
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
4 Vietnamese
Các bài tập về cân bằng phương trình hóa học 9 10 270