Ktl-icon-tai-lieu

Các bài tập về tiệm cận

Được đăng lên bởi Anh Hùng Bàn Phím
Số trang: 11 trang   |   Lượt xem: 1760 lần   |   Lượt tải: 1 lần
CHUYÊN ĐỀ : TIẾP TUYẾN VỚI TRỤC TỌA ĐỘ- CÁC TIỆM CẬN
CHUYÊN ĐỀ TIẾP TUYẾN VỚI TIỆM CẬN - VỚI TRỤC TỌA ĐỘ
BÀI TOÁN :
Cho hàm số : y=f(x;m), tìm m để hàm số có Cực đại , cực tiểu cùng với một điểm I tạo
thành một tam giác đặc biệt ( cân, đều , vuông ).
3
2
2
2
Ví dụ 1. Cho hàm số y   x  3x  3  m  1 x  3m  1  1
a. Khảo sát và vẽ đồ thị (1) với m=1
b. Tìm m để hàm số (1) có cực đại , cực tiểu , đồng thời các điểm cực đại và cực tiểu cùng
với gốc tọa độ O tạo thành một tam giác vuông tại O.
GIẢI

a. Học sinh tự vẽ đồ thị .
2
2
b. Ta có : y '  3x  6 x  3  m  1

2
2
- Để hàm số có cực đại , cực tiểu thì : y '  3x  6 x  3  m  1 =0 có hai nghiệm phân biệt

  '  9  9  m2  1  0  9m 2  0;  m  0 (*)

3  3m
 m 1
3

 x  3  3m  m  1
 2
3


 x1 

- Với điều kiện (*) hàm số có cực đại , cực tiểu .Gọi A  x1 ; y1  ; B  x2 ; y2  là hai điểm cực
đại ,cực tiểu của hàmuusố
. rNếu A,B cùng với O tạo thành tam giác vuông tại O thì OA
u
r uuu
vuông gócuuuvới
OB :uuOA
.OB  0
r
ur
uuu
r uuur
- Ta có : OA  x1 ; y1  ; OB  x2 ; y2   OA.OB  x1 x2  y1 y2  0  1
- Bằng phép chia phương trình hàm số cho đạo hàm của nó , ta có :





 x 1
  3x 2  6 x  3  m 2  1  2m 2 x  2  m 2  1
 3 3

 x 3  3 x 2  3  m 2  1 x  3m 2  1  

2
2
- Phương trình đường thẳng đi qua hai điểm cực trị : y  2m x  2  m  1
- Do đó :

y1  2m 2 x1  2  m 2  1 ; y2  2m 2 x2  2  m 2  1  y1. y2  4m 2  x1 x2   4  m 2  1  x1  x2   4  m 2  1
 x1  x2  2

- Áp dụng Vi-ét cho (1) 

2

, thay vào :

2
 x1.x2  1  m
 y1 y2  4  m 4  1  m 2   2(m 2  1)  (m 2  1) 2  4  m 2  1  1  m 2  m4 

2
2
2
4
2
2
4
- Vậy : x1 x2  y1 y2  0  (1  m )  4  m  1  1  m  m   0   m  1  4  1  m  m   1  0

Hay :  m  1  3  4m  4m
2

2

4



 m  1  m  1
 0;  
 2 3
*
4
2
 m 6 

m


4
m

4
m

3

0



2
2
 m2  1  0

Nguyễn Đình Sỹ - ĐT : 02403833608

1


CHUYÊN ĐỀ : TIẾP TUYẾN VỚI TRỤC TỌA ĐỘ- CÁC TIỆM CẬN
Kết luận : Với m thỏa mãn (*) thì hai điểm cực đại , cực tiểu của hàm số cùng với O tạo
thành tam giác vuông tại O .
3
2
Ví dụ 2.Cho hàm số y  x  3x  4  C 
a. Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị (C)
b. Gọi d là đường thẳng đi qua điểm A(-1;0) với hệ số góc là k ( k thuộc R). Tìm k để
đường thẳng d cắt (C)tại ba điểm phân biệt và hai giao điểm B,C ( B,C khác A ) cùng với
gốc tọa độ O tạo thành một tam giác có diệ...
WWW.VNMATH.COM
CHUYÊN ĐỀ : TIẾP TUYẾN VỚI TRỤC TỌA ĐỘ- CÁC TIỆM CẬN
CHUYÊN ĐỀ TIẾP TUYẾN VỚI TIỆM CẬN - VỚI TRỤC TỌA ĐỘ
BÀI TOÁN :
Cho hàm số : y=f(x;m), tìm m để hàm số có Cực đại , cực tiểu cùng với một điểm I tạo
thành một tam giác đặc biệt ( cân, đều , vuông ).
Ví dụ 1. Cho hàm số
3 2 2 2
3 3 1 3 1 1y x x m x m 
a. Khảo sát và vẽ đồ thị (1) với m=1
b. Tìm m để hàm số (1) có cực đại , cực tiểu , đồng thời các điểm cực đại và cực tiểu cùng
với gốc tọa độ O tạo thành một tam giác vuông tại O.
GIẢI
a. Học sinh tự vẽ đồ thị .
b. Ta có :
2 2
' 3 6 3 1y x x m
- Để hàm số có cực đại , cực tiểu thì :
2 2
' 3 6 3 1y x x m
=0 có hai nghiệm phân biệt
2 2
1
2
' 9 9 1 0 9 0; 0 (*)
3 3
1
3
3 3
1
3
m m m
m
x m
m
x m
 
- Với điều kiện (*) hàm số có cực đại , cực tiểu .Gọi
1 1 2 2
; ; ;A x y B x y
là hai điểm cực
đại ,cực tiểu của hàm số . Nếu A,B cùng với O tạo thành tam giác vuông tại O thì OA
vuông góc với OB :
. 0OA OB
uuur uuur
- Ta có :
1 1 2 2 1 2 1 2
; ; ; . 0 1OA x y OB x y OAOB x x y y
uuur uuur uuur uuur
- Bằng phép chia phương trình hàm số cho đạo hàm của nó , ta có :
3 2 2 2 2 2 2 2
1
3 3 1 3 1 3 6 3 1 2 2 1
3 3
x
x x m x m x x m m x m
- Phương trình đường thẳng đi qua hai điểm cực trị :
2 2
2 2 1y m x m
- Do đó :
- Áp dụng Vi-ét cho (1)
1 2
2
1 2
2
. 1
x x
x x m
, thay vào :
4 2 2 2 2 2 2 4
1 2
4 1 2( 1) ( 1) 4 1 1y y m m m m m m m
- Vậy :
2 2 2 4 2 2 4
1 2 1 2
0 (1 ) 4 1 1 0 1 4 1 1 0x x y y m m m m m m m
Hay :
2
2 2 4
2
4 2
1
1
1 0
1 3 4 4 0; *
3
6
4 4 3 0
2
2
m
m
m
m m m
m
m m
m
 
 
Nguyễn Đình Sỹ - ĐT : 02403833608
1
Các bài tập về tiệm cận - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Các bài tập về tiệm cận - Người đăng: Anh Hùng Bàn Phím
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
11 Vietnamese
Các bài tập về tiệm cận 9 10 394