Ktl-icon-tai-lieu

Các bài toán của Pisa

Được đăng lên bởi PhamDam
Số trang: 80 trang   |   Lượt xem: 7145 lần   |   Lượt tải: 11 lần
Phần thứ tư
CÁC CÂU HỎI VỀ LĨNH VỰC TOÁN HỌC CỦA PISA
GIỚI THIỆU CHUNG VỀ LĨNH VỰC
TOÁN HỌC
1. Yêu cầu chung
Đánh giá năng lực phổ thông trong PISA
Năng lực phổ thông (literacy) là khái niệm quan trọng xác định nội dung
đánh giá của PISA, xuất phát từ sự quan tâm tới những điều mà học sinh, sau
giai đoạn giáo dục cơ bản, cần biết và có khả năng thực hiện được những điều
cần thiết chuẩn bị cho cuộc sống trong xã hội hiện đại.
Năng lực Toán học phổ thông (Mathematical literacy) là khả năng nhận
biết ý nghĩa, vai trò của kiến thức toán học trong cuộc sống; vận dụng và phát
triển tư duy toán học để giải quyết các vấn đề của thực tiễn, đáp ứng nhu cầu
đời sống hiện tại và tương lai một cách linh hoạt; là khả năng phân tích, suy
luận, lập luận, khái quát hóa, trao đổi thông tin hiệu quả thông qua việc đặt ra,
hình thành và giải quyết vấn đề toán học trong các tình huống, hoàn cảnh khác
nhau, trong đó chú trọng quy trình, kiến thức và hoạt động.
Năng lực Toán học phổ thông không đồng nhất với khả năng tiếp nhận nội
dung của chương trình toán trong nhà trường phổ thông truyền thống, mà điều
cần nhấn mạnh đó là kiến thức toán học được học, vận dụng và phát triển như
thế nào để tăng cường khả năng phân tích, suy luận, lập luận, khái quát hóa và
phát hiện được những tri thức toán học ẩn dấu bên trong các tình huống, các sự
kiện.
2. Khung đánh giá năng lực Toán học
PISA đề cập đến 3 cấp độ Năng lực Toán học phổ thông:
Cấp độ của năng lực
Cấp độ 1
Ghi nhớ, tái hiện

Cấp độ 2
Kết nối, tích hợp

Cấp độ 3
Khái quát hóa, toán học
hóa

Đặc điểm
- Nhớ lại các đối tượng, khái niệm, định nghĩa và tính chất
toán học
- Thực hiện được một cách làm quen thuộc
- Áp dụng một thuật toán tiêu chuẩn
- Kết nối, tích hợp thông tin để giải quyết các vấn đề đơn
giản
- Tạo những kết nối trong các cách biểu đạt khác nhau
- Đọc và giải thích được các kí hiệu và ngôn ngữ hình thức
(toán học) và hiểu mối quan hệ của chúng với ngôn ngữ tự
nhiên
- Nhận biết nội dung toán học trong tình huống có vấn đề
phải giải quyết,
- Vận dụng kiến thức toán học để giải quyết các vấn đề
thực tiễn,
- Biết phân tích, tổng hợp, suy luận, lập luận, khái quát hóa
1

trong chứng minh toán học.
Khung đánh giá năng lực Toán học
Việc đánh giá theo PISA khác với đánh giá truyền thống, đòi hỏi không
chỉ chú ý đến nội dung kiến thức học sinh đã tiếp thu được, mà còn chú trọng
đánh giá những năng lực, quá trình hình thành các kĩ năng (processes skills)
cho học sinh. Vì vậy, khi xây dựng khung đánh giá của PISA đối với Toán...
Phần thứ tư
CÁC CÂU HỎI VỀ LĨNH VỰC TOÁN HỌC CỦA PISA
GIỚI THIỆU CHUNG VỀ LĨNH VỰC
TOÁN HỌC
1. Yêu cầu chung
Đánh giá năng lực phổ thông trong PISA
Năng lực phổ thông (literacy) là khái niệm quan trọng xác định nội dung
đánh giá của PISA, xuất phát từ sự quan tâm tới những điều mà học sinh, sau
giai đoạn giáo dục cơ bản, cần biết và có khả năng thực hiện được những điều
cần thiết chuẩn bị cho cuộc sống trong xã hội hiện đại.
Năng lực Toán học phổ thông (Mathematical literacy) là khả năng nhận
biết ý nghĩa, vai trò của kiến thức toán học trong cuộc sống; vận dụng và phát
triển tư duy toán học để giải quyết các vấn đề của thực tiễn, đáp ứng nhu cầu
đời sống hiện tại và tương lai một cách linh hoạt; là khả năng phân tích, suy
luận, lập luận, khái quát hóa, trao đổi thông tin hiệu quả thông qua việc đặt ra,
hình thành và giải quyết vấn đề toán học trong các tình huống, hoàn cảnh khác
nhau, trong đó chú trọng quy trình, kiến thức và hoạt động.
Năng lực Toán học phổ thông không đồng nhất với khả năng tiếp nhận nội
dung của chương trình toán trong nhà trường phổ thông truyền thống, mà điều
cần nhấn mạnh đó là kiến thức toán học được học, vận dụng và phát triển như
thế nào để tăng cường khả năng phân tích, suy luận, lập luận, khái quát hóa và
phát hiện được những tri thức toán học ẩn dấu bên trong các tình huống, các sự
kiện.
2. Khung đánh giá năng lực Toán học
PISA đề cập đến 3 cấp độ Năng lực Toán học phổ thông:
Cấp độ của năng lực Đặc điểm
Cấp độ 1
Ghi nhớ, tái hiện
- Nhớ lại các đối tượng, khái niệm, định nghĩa và tính chất
toán học
- Thực hiện được một cách làm quen thuộc
- Áp dụng một thuật toán tiêu chuẩn
Cấp độ 2
Kết nối, tích hợp
- Kết nối, tích hợp thông tin để giải quyết các vấn đề đơn
giản
- Tạo những kết nối trong các cách biểu đạt khác nhau
- Đọc và giải thích được các kí hiệu và ngôn ngữ hình thức
(toán học) và hiểu mối quan hệ của chúng với ngôn ngữ tự
nhiên
Cấp độ 3
Khái quát hóa, toán học
hóa
- Nhận biết nội dung toán học trong tình huống có vấn đề
phải giải quyết,
- Vận dụng kiến thức toán học để giải quyết các vấn đề
thực tiễn,
- Biết phân tích, tổng hợp, suy luận, lập luận, khái quát hóa
1
Các bài toán của Pisa - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Các bài toán của Pisa - Người đăng: PhamDam
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
80 Vietnamese
Các bài toán của Pisa 9 10 81