Ktl-icon-tai-lieu

Các bài tóan đại số và pp giải

Được đăng lên bởi Cuộc Đời Mới
Số trang: 60 trang   |   Lượt xem: 989 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Gia sư Thành Được www.daythem.edu.vn
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
*** Võ Duy Mộng - Quế Cường - Quế Sơn - QN *** - 3 -
Phần 1: §¹i sè
Chuyªn ®Ò 1: C¨n Thøc rót gän biÓu thøc, chøng minh biÓu thøc
A. KiÕn thøc cÇn nhí:
- C¸ch ®Æt §KX§ cña mét biÓu thøc
- C¸ch quy ®ång khö mÉu hai hay nhiÒu ph©n thøc
B. Bµi tËp:
Rót gän c¸c c¨n thøc sau:
Bµi 1. T×m gi¸ trÞ c¸c biÓu thøc sau b»ng c¸ch biÕn ®æi, rót gän thÝch hîp:
a,
9
196
49
16
81
25
b,
81
34
2.
25
14
2.
16
1
3
c.
567
3,34.640
d,
22
511.8106,21
Bµi 2. Ph©n tÝch c¸c biÓu thøc sau thµnh c¸c luü thõa bËc hai:
a, 8+2
15
; b, 10-2
21
; c, 12-
140
d, 5 +
24
; e, 14+6
; g, 8-
28
Bµi 3. Ph©n tÝch thµnh thõa sè c¸c biÓu thøc sau:
a, 1 +
1553
b,
21151410
c,
6141535
d, 3 +
8318
e, xy +y
1xx
g, 3+
x
+9 -x
Bµi 4. Rót gän c¸c biÓu thøc sau:
a, (
10238
)(
4,032
)
b, ( 0,2
3.)10(
2
+ 2
2
)53(
c, (
714228
).
7
+ 7
d, ( 15
50
5
4503200
) :
10
e, 2
422
)1(5)3(2)32(
g, (
6:)
3
216
28
632
h,
57
1
:)
31
515
21
714
(
i,
1027
1528625
Bµi 5. Chøng minh c¸c ®¼ng thøc sau: a,
ba
ba
1
:
ab
abba
( a, b > 0 vµ a
b )
b, ( 1+
a1)
1a
aa
1)(
1a
aa
(a > 0 vµ a
1);c, (
a
a1
aa1
)(
a1
a1
)
2
=1 (a > 0 vµ a
1)
d,
a
bab2a
ba
.
b
ba
22
42
2
(a+b>0, b
0)
Bµi 6. Rót gän råi tÝnh gi¸ trÞ cña c¸c biÓu thøc sau:
a,
2
a4a129a9
víi a = -9 ; b, 1 +
4m4m
2m
m3
2
víi m<2
c,
a4a25a101
2
víi a=
2
; d, 4x-
1x6x9
2
víi x=-
Các bài tóan đại số và pp giải - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Các bài tóan đại số và pp giải - Người đăng: Cuộc Đời Mới
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
60 Vietnamese
Các bài tóan đại số và pp giải 9 10 826