Ktl-icon-tai-lieu

các bài toán điển hình lớp 5

Được đăng lên bởi boy92it-gmail-com
Số trang: 16 trang   |   Lượt xem: 2673 lần   |   Lượt tải: 4 lần
1.2. CÁC BÀI TOÁN ĐIỂN HÌNH LỚP 5 VÀ PHƯƠNG PHÁP GIẢNG
DẠY:
1.2.1.Bài toán về tìm số trung bình cộng:
1.2.1.1. Nội dung:
Bài toán về tìm số trung bình cộng đã được học ở lớp 4. Trong chương trình
Toán 5 không có phần dành riêng cho toán trung bình cộng mà chỉ lồng ghép đan xen với
các nội dung khác để ôn tập, củng cố, khắc sâu và mở rộng nhằm giúp học sinh rèn luyện
kĩ năng giải loại toán này ở mức độ thành thạo hơn. Trong mỗi bài toán, nội dung cũng
đan xen với các loại toán khác. Vì vậy, xét về mức độ liên quan thì dung lượng dành cho
toán trung bình cộng ở Toán 5 là khoảng trên 10 bài.
1.2.1.2. Phương pháp giảng dạy:
Do dung lượng không nhiều, cũng không phân phối thành tiết dạy riêng biệt nên
khi dạy, giáo viên cần chú ý nội dung tích hợp của các bài toán mà củng cố cho học sinh
kịp thời, chính xác và đảm bảo mục tiêu bài dạy.
Khi dạy loại toán trung bình cộng này, để đạt kết quả cao hơn, giáo viên cần thực
hiện theo 2 mức độ sau đây:
Mức độ 1: Củng cố về cách tìm số trung bình cộng
Ví dụ: Tìm số trung bình cộng của: 19 ; 34 và 46 (Toán 5 – trang 177).
Mục đích của bài toán này là giúp học sinh củng cố về cách tìm số trung bình cộng.
Vì vậy, khi dạy bài toán này, giáo viên cần yêu cầu học sinh nêu cách tìm số trung bình
cộng của hai số, ba số, bốn số,…
Sau đó yêu cầu học sinh thực hành giải bài toán để nắm được cách giải:
Bài giải:
Trung bình cộng của 19 ; 34 và 46 là:
(19 + 34 + 46) : 3 = 33.
Đáp số

: 33.

Mức độ 2: Giải bài toán có lời văn
Bài toán: Một người đi xe đạp trong 3 giờ, giờ thứ nhất đi được 12km, giờ thứ hai đi
được 18km, giờ thứ ba đi được nửa quáng đường đi trong hai giờ đầu. Hỏi trung bình mỗi
giờ người đó đi được bao nhiêu ki-lô-mét ? (Toán 5 – trang 170)
Bài toán này là dạng toán “Tìm số trung bình cộng”. Trước hết, yêu cầu học sinh tìm
quãng đường xe đạp đi trong giờ thứ ba: (12 + 18) : 2 = 15 (km).

1

Từ đó tính được trung bình mỗi giờ xe đạp đi được quãng đường là:
(12 + 18 + 15) : 3 = 15 (km).
1.2.2. Bài toán về “Tìm hai số khi biết tổng và hiệu của hai số đó”:
1.2.2.1. Nội dung:
Dạng toán “Tìm hai số khi biết tổng và hiệu của hai số đó” đã được học ở lớp 4. Vì
vậy, trong chương trình Toán 5 gồm có 6 bài, không trình bày riêng mà chỉ phân bố rải
đều trong chương trình và ở phần ôn tập cuối năm, mục đích là để củng cố kiến thức
thường xuyên cho học sinh.
1.2.2.2. Phương pháp giảng dạy:
Khi dạy dạng toán này, giáo viên cần tập trung học sinh vào việc nhận dạng bài toán
và nêu cách giải. Một trong những điểm cần lưu ý khi dạy bài...
1.2. CÁC BÀI TOÁN ĐIỂN HÌNH LỚP 5 VÀ PHƯƠNG PHÁP GIẢNG
DẠY:
1.2.1.Bài toán về tìm số trung bình cộng:
1.2.1.1. Nội dung:
Bài toán về tìm số trung bình cộng đã được học lớp 4. Trong chương trình
Toán 5 không có phần dành riêng cho toán trung bình cộng mà chỉ lồng ghép đan xen với
các nội dung khác để ôn tập, củng cố, khắc sâu và mở rộng nhằm giúp học sinh rèn luyện
năng giải loại toán này mức độ thành thạo hơn. Trong mỗi bài toán, nội dung cũng
đan xen với các loại toán khác. Vì vậy, xét v mức độ liên quan thì dung lượng dành cho
toán trung bình cộng ở Toán 5 là khoảng trên 10 bài.
1.2.1.2. Phương pháp giảng dạy:
Do dung lượng không nhiều, cũng không phân phối thành tiết dạy riêng biệt n
khi dạy, giáo viên cần cý nội dung tích hợp của các bài toán mà củng cố cho học sinh
kịp thời, chính xác và đảm bảo mục tiêu bài dạy.
Khi dạy loại toán trung bình cộng này, để đạt kết quả cao hơn, giáo viên cần thực
hiện theo 2 mức độ sau đây:
Mức độ 1: Củng cố về cách tìm số trung bình cộng
Ví dụ: Tìm số trung bình cộng của: 19 ; 34 và 46 (Toán 5 – trang 177).
Mục đích của bài toán này là giúp học sinh củng cố về cách tìm số trung bình cộng.
vậy, khi dạyi toán này, giáo viên cần u cầu học sinh u cách tìm số trung bình
cộng của hai số, ba số, bốn số,…
Sau đó yêu cầu học sinh thực hành giải bài toán để nắm được cách giải:
Bài giải:
Trung bình cộng của 19 ; 34 và 46 là:
(19 + 34 + 46) : 3 = 33.
Đáp số : 33.
Mức độ 2: Giải bài toán có lời văn
Bài toán: Một người đi xe đạp trong 3 giờ, giờ thứ nhất đi được 12km, giờ thứ hai đi
được 18km, giờ thứ ba đi được nửa quáng đường đi trong hai giờ đầu. Hỏi trung bình mỗi
giờ người đó đi được bao nhiêu ki-lô-mét ? (Toán 5 – trang 170)
Bài toán này là dạng toán “Tìm số trung bình cộng”. Trước hết, yêu cầu học sinh m
quãng đường xe đạp đi trong giờ thứ ba: (12 + 18) : 2 = 15 (km).
1
các bài toán điển hình lớp 5 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
các bài toán điển hình lớp 5 - Người đăng: boy92it-gmail-com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
16 Vietnamese
các bài toán điển hình lớp 5 9 10 995