Ktl-icon-tai-lieu

Các bài toán hình học ôn thi vào lớp 10

Được đăng lên bởi nhisociu07
Số trang: 20 trang   |   Lượt xem: 698 lần   |   Lượt tải: 0 lần
CÁC BÀI TOÁN HÌNH ÔN THI VÀO LỚP 10
(Dành tặng cho các em học sinh lớp 9 đang chuẩn bị ôn thi vào lớp 10 không
chuyên)
Bài 1 Cho hình thang cân ABCD (AB > CD, AB // CD) nội tiếp trong đường tròn
(O). Kẻ các tiếp tuyến với đường tròn (O) tại A và D chúng cắt nhau ở E. Gọi M là giao
điểm của hai đường chéo AC và BD.
1. Chứng minh tứ giác AEDM nội tiếp được trong một đường tròn.
2. Chứng minh AB // EM.
3. Đường thẳng EM cắt cạnh bên AD và BC của hình thang lần lượt ở H và K.
x

Chứng minh M là trung điểm HK.
4. Chứng minh
BÀI GIẢI CHI TIẾT (hình

2
1
1


HK AB CD

D

C
M

01)

E

1. Chứng minh tứ giác AEDM nội tiếp.
· »AC 1
Ta có : sđ (góc tạo bởi tia tiếp EAC
2
tuyến AE

H

K
O

A

B

Hình 01

và dây AC của đường tròn (O))
» 1
· DB
Tương tự: sđ (Dx là tia đối của tia xDB

2
tiếp tuyến DE)

· »AC  BD
»xDB
·
Mà AC = BD (do ABCD là hình EAC
thang cân) nên . Do đó .

Vậy tứ giác AEDM nội tiếp được trong một đường tròn.
2. Chứng minh AB // EM.
·
·ABD
 EMD
Tứ giác AEDM nội tiếp nên EAD
(cùng chắn cung ED). Mà (góc tạo bởi tia tiếp tuyến và dây cung với góc nội tiếp cùng
chắn cung AD).

Suy ra: . Do đó EM // AB.

·
EMD
 ·ABD

3. Chứng minh M là trung điểm HK.
DAB
CAB
HM
DH
HM
MK
CK
MK
CK
DH
có HM // AB . có MK // AB . 


DA
AB CB
AB
CB
DA
Mà (định lí Ta let cho hình thang AB
ABCD). Nên . Do đó MH = MK. Vậy M là trung điểm HK.

4. Chứng minh .

2
1
1


HK AB CD

Áp dụng hệ quả định lí Ta let cho tam giác ADB có HM // AB ta được:
KM BM
DM
(1). Áp dụng hệ quả định lí Ta HM

AB
BD
DB
let cho tam giác BCD có KM // CD ta CD
được: (2).
2 HM
HK
2 BM2HK
1KMDM
1  BM BD
Cộng (1) và (2) HM  KM  DM
   2 2

1
HK
AB
AB BD
AB
CD
CD CDBD
BD
vế theo vế ta được: . AB CD DB
Suy ra: , mà MH = MK nên 2HM = 2KM = HK.
Do đó: . Suy ra: (đpcm).

Lời bàn:
¼
ADC  BCD
1. Do AC = BD nên để chứng  ¼
minh tứ giác AEDM nội tiếp ta sử dụng phương pháp: Nếu tứ giác có góc ngoài tại một
đỉnh bằng góc đối của đỉnh của đỉnh đó thì tứ giác đó nội tiếp. Với cách suy nghĩ trên chỉ
cần vẽ tia Dx là tia đối của tia tiếp tuyến DE thì bài toán giải quyết được dễ dàng. Có thể
chứng minh tứ giác AEDM nội tiếp bằng cách chứng minh khác được không? (phần này
dành cho các em suy nghĩ nhé)

2. Câu 3 có còn cách chứng minh nào khác không? Có đấy. Thử chứng minh tam
giác AHM và tam giác BKM bằng nhau từ đó suy ra đpcm.
3. Câu 4 là bài toán quen thuộc ở lớp 8 phải không các em? Do đó khi học toán các
em cần chú ý các bài tập quen thuộc nhé. Tuy vậy câu này vẫn còn một cách giải nữa đó.
Em...
x
Hình 01
O
K
H
M
E
D
C
B
A
CÁC BÀI TOÁN HÌNH ÔN THI VÀO LỚP 10
(Dành tặng cho các em học sinh lớp 9 đang chuẩn bị ôn thi vào lớp 10 không
chuyên)
Bài 1 Cho hình thang cân ABCD (AB > CD, AB // CD) nội tiếp trong đường tròn
(O). Kẻ các tiếp tuyến với đường tròn (O) tại A D chúng cắt nhau E. Gọi M giao
điểm của hai đường chéo AC và BD.
1. Chứng minh tứ giác AEDM nội tiếp được trong một đường tròn.
2. Chứng minh AB // EM.
3. Đường thẳng EM cắt cạnh bên AD và BC của hình thang lần lượt ở H và K.
Chứng minh M là trung điểm HK.
4. Chứng minh
BÀI GIẢI CHI TIẾT (hình
01)
1. Chứng minh tứ giác AEDM nội tiếp.
Ta : (góc tạo bởi tia tiếp
tuyến AE
và dây AC của đường tròn (O))
Tương tự: sđ (Dx là tia đối của tia
tiếp tuyến DE)
AC = BD (do ABCD hình
thang cân) nên . Do đó .
Vậy tứ giác AEDM nội tiếp được trong một đường tròn.
2. Chứng minh AB // EM.
Tứ giác AEDM nội tiếp nên
(cùng chắn cung ED). (góc tạo bởi tia tiếp tuyến dây cung với góc nội tiếp cùng
chắn cung AD).
Suy ra: . Do đó EM // AB.
3. Chứng minh M là trung điểm HK.
HM // AB . MK // AB .
(định Ta let cho hình thang
ABCD). Nên . Do đó MH = MK. Vậy M là trung điểm HK.
4. Chứng minh .
2 1 1
HK AB CD
·
1
2
EAC
»
AC
»
DB
»
»
AC BD
·
·
EAC xDB
·
·
EAD EMD
·
·
EAD ABD
·
·
EMD ABD
DAB
HM DH
AB DA
CAB
MK CK
AB CB
DH CK
DA CB
HM MK
AB AB
2 1 1
HK AB CD
Các bài toán hình học ôn thi vào lớp 10 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Các bài toán hình học ôn thi vào lớp 10 - Người đăng: nhisociu07
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
20 Vietnamese
Các bài toán hình học ôn thi vào lớp 10 9 10 324