Ktl-icon-tai-lieu

CÁC BÀI TOÁN LƯỢNG GIÁC GIẢI TOÁN TRÊN MTCT LỚP 9

Được đăng lên bởi trihiep0202
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 468 lần   |   Lượt tải: 0 lần
DẠNG TOÁN: TÍNH GIÁ TRỊ CỦA BIỂU THỨC LƯỢNG GIÁC
(1  sin 3 x) 2 (1  cos 2 y )3 (1  2 cos 2 z ) 4
1) Tính giá trị của biểu thức:
(1  cos 2 y ) 2 (1  cot g 3 x)3 (1  3sin 2 z )3
biết cos x  0,9534; sin y  0, 7685; tgz  0, 7111.
sin 2 33012 ' sin 560 48'sin 33012 ' sin 2 56 0 48'
2sin 2 33012 ' sin 2 560 48' 1
3) Tính giá trị của biểu thức M với  = 25030’,  = 57030’
2) Viết giá trị của biểu thức sau dưới dạng số thập phân

M = [(1 + tg2)(1 + cotg2) + (1 – sin2)(1 – cos2)] (1  sin 2  )(1  cos 2  )
(lấy với 4 chữ số ở phần thập phân). Đáp số: N  567,87; P = 169833193416042;
Q = 11111333329876501235; M  1,7548.
sin 3 900  cot 3 300  cos 2 450  tan 200
4) Tính giá trị biểu thức P =
. Đáp số: P  -0,6238
2 7  sin1080 cos 320 tan 640
5) Tính B=sin12o 3, - 4,5tg6 o 7 ,, +cotg 8 (9 o10,11,, +12 o 34, 56,, )
sin 3 900  cot 3 300  cos 2 450  tan 200
.
2 7  sin1080 cos 320 tan 640
cos3  .(1  sin 3  )  tan 2 
7) Tính M =
biết sin  = 0,3456 (00 <  < 900).
(cos3   sin 3  ).cot 3 
sin 2  (1  cos3  )  cos 2  (1  sin 3  )
8) Tính N =
biết cos 2  = 0,5678 (00 <  < 900).
3
3
4
(1  tan  )(1  cot  ) 1  cos 
6) Tính giá trị biểu thức P =

tan 2  (1  cos3  )  cot 2  (1  sin 3  )
biết
(sin 3   cos3  )(sin   cos  )
tan  = tan350.tan360.tan370...tan520.tan530 (00 <  < 900).
Đáp số: M  0,057352712; N  0,280749912; K  2,473639686.
(1  sin 3 1734`) 2 (1  tg 2 2530`)3 (1  cos 2 5013`) 3
10)
(1  cos3 3525`) 2 (1  cot g 2 2530`)3 (1  sin 2 5013`) 3
11)
Tính giá trị các biểu thức
sin 54 0 36' sin 35 0 40'
cos 36 0 25' cos 63017'
A=
;
B
=
;
sin 72 018' sin 20 015'
cos 40 0 22' cos 52 010'
C = (cotg22017’- cotg15016’)(cos216011’- sin320012’) (Hăy tính chính xác đến 0,0001)
D = sin220 + sin240 + … + sin2860 + sin2880
12)
Cho cos  0, 7651 với 00 <  < 900. a) Tính số đo của góc  (độ , phút , giây)
b) Tính B = 8 cos4  - 8cos2  - cos 4  + 1,05678

2 cos 2   cos
20
3 (đúng đến 7 chữ số thập phân).
13)
Cho cot  =
. Tính A =

21
sin  3sin 2
2
3
3
2
cos  .(1  sin  )  tan 
. Biết sin  = 0,3456 (00 <  < 900) .
14)
a) M 
(cos 3   sin 3  ).cot 3 
sin 2  (1  cos3  )  cos 2  (1  sin 3  )
. Biết cos2  = 0,5678 (00 <  < 900) .
b) N 
3
3
4
(1  tan  )(1  cot  ) 1  cos 
9)Tính K =

tan 2  (1  cos3  )  cot 2  (1  sin 3  )
. Biết tan  = tan350.tan360 ...tan520. tan530.
3
3
(sin   cos  )(1  sin   cos  )
Cho sina = 0,7895 ; cosb = 0,8191 (a , b là góc nhọn). Tính X = a...
DẠNG TOÁN: TÍNH GIÁ TRỊ CỦA BIỂU THỨC LƯỢNG GIÁC
1) Tính giá trị của biểu thức:
3 2 2 3 2 4
2 2 3 3 2 3
(1 sin ) (1 cos ) (1 2cos )
(1 cos ) (1 cot ) (1 3sin )
x y z
y g x z
biết
cos 0,9534; sin 0,7685; 0,7111.x y tgz
2) Viết giá trị của biểu thức sau dưới dạng số thập phân
2 0 0 0 2 0
2 0 2 0
sin 33 12' sin 56 48' sin 33 12' sin 56 48'
2sin 33 12' sin 56 48' 1
3) Tính giá trị của biểu thức M với = 25
0
30’, = 57
0
30’
M = [(1 + tg
2
)(1 + cotg
2
) + (1 – sin
2
)(1 – cos
2
)]
2 2
(1 sin )(1 cos )
(lấy với 4 chữ số ở phần thập phân). Đáp số: N 567,87; P = 169833193416042;
Q = 11111333329876501235; M 1,7548.
4) Tính giá trị biểu thức P =
3 0 3 0 2 0 0
0 0 0
sin 90 cot 30 cos 45 tan 20
2 7 sin108 cos32 tan 64
. Đáp số: P -0,6238
5) Tính
o , o ,, 8 o , ,, o , ,,
B=sin12 3 - 4,5tg6 7 +cotg (9 10 11 +12 34 56 )
6) Tính giá trị biểu thức P =
3 0 3 0 2 0 0
0 0 0
sin 90 cot 30 cos 45 tan 20
2 7 sin108 cos32 tan 64
.
7) Tính M =
3 3 2
3 3 3
cos .(1 sin ) tan
(cos sin ).cot
biết
sin
= 0,3456 (0
0
<
< 90
0
).
8) Tính N =
2 3 2 3
3 3 4
sin (1 cos ) cos (1 sin )
(1 tan )(1 cot ) 1 cos
biết
2
cos
= 0,5678 (0
0
<
< 90
0
).
9)Tính K =
2 3 2 3
3 3
tan (1 cos ) cot (1 sin )
(sin cos )(sin cos )
biết
tan
= tan35
0
.tan36
0
.tan37
0
...tan52
0
.tan53
0
(0
0
<
< 90
0
).
Đáp số: M 0,057352712; N 0,280749912; K 2,473639686.
10)
3 2 2 3 2 3
3 2 2 3 2 3
(1 sin 17 34`) (1 25 30`) (1 cos 50 13`)
(1 cos 35 25`) (1 cot 25 30`) (1 sin 50 13`)
tg
g
11) Tính giá trị các biểu thức
A =
'1520sin'1872sin
'4035sin'3654sin
00
00
; B =
'1052cos'2240cos
'1763cos'2536cos
00
00
;
C = (cotg22
0
17’- cotg15
0
16’)(cos
2
16
0
11’- sin
3
20
0
12’) (Hăy tính chính xác đến 0,0001)
D = sin
2
2
0
+ sin
2
4
0
+ … + sin
2
86
0
+ sin
2
88
0
12) Cho
0,7651cos
với 0
0
<
< 900. a) Tính số đo của góc
(độ , phút , giây)
b) Tính B = 8 cos
4
- 8cos
2
- cos 4
+ 1,05678
13) Cho cot
=
20
21
. Tính A =
2
2cos cos
3
sin 3sin 2
2
(đúng đến 7 chữ số thập phân).
14) a)
3 3 2
3 3 3
cos .(1 sin ) tan
.
(cos sin ).cot
M
Biết sin
= 0,3456 (0
0
<
< 90
0
) .
b)
2 3 2 3
3 3 4
sin (1 cos ) cos (1 sin )
.
(1 tan )(1 cot ) 1 cos
N
Biết cos
2
= 0,5678 (0
0
<
< 90
0
) .
c)
2 3 2 3
3 3
tan (1 cos ) cot (1 sin )
.
(sin cos )(1 sin cos )
K
Biết tan
= tan35
0
.tan36
0
...tan52
0
. tan53
0
.
Cho sina = 0,7895 ; cosb = 0,8191 (a , b là góc nhọn). Tính X = a + 2b (độ và phút).
a/Tính A =
2 3
1 2 3 4cos cos cos
Biết
3sin 2cos
b/ Tính A =
2 3
4 3 2cos cos cos
Biết
2sin 2cos
c/ Tính A =
2 3
4 3sin 2sin sin
Biết
sin 1,5cos
1
CÁC BÀI TOÁN LƯỢNG GIÁC GIẢI TOÁN TRÊN MTCT LỚP 9 - Người đăng: trihiep0202
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
CÁC BÀI TOÁN LƯỢNG GIÁC GIẢI TOÁN TRÊN MTCT LỚP 9 9 10 656