Ktl-icon-tai-lieu

Các bài tóan tích phân

Được đăng lên bởi Trần Mậu Tú
Số trang: 12 trang   |   Lượt xem: 527 lần   |   Lượt tải: 0 lần
TÍCH PHÂN
I. TÍNH TÍCH PHÂN BẰNG CÁCH SỬ DỤNG TÍNH CHẤT VÀ NGUYÊN HÀM CƠ BẢN:
1

e



2. ( x 

0

1


2

2



7. ( x  1)( x  x  1)dx

0

1

2

2

x
2
2
 (e  x  1)dx 10.  ( x  x x  3 x )dx
0

x  1dx

1

3
6.  ( x  x x )dx

1

9.



3.

1

0

1
 (3sin x  2cosx  x )dx

8.

2

x  2 dx

1

x
5.  (e  x )dx


3

2



2.

1

 (2sin x  3cosx  x)dx

4.

3

1 1
 2  x 2 )dx
x x



3
1. ( x  x  1)dx



11. ( x  1)( x  x  1)dx

1

1

3

3

 (x  1).dx

12.

x.dx
 x2  2
-1

13.

1

( x  1).dx
1 x 2  x ln x

cos3 x.dx
 3 sin x

17.

18.


4

0

6
2



21.

ln 3

dx
4x  8x
2

1

0

2

x 2  2x
dx

x3
1

.dx
x
e  e x

26.

x( x 

3)dx

24.

e

(2 x

2

31.



ex  e x

25.

2

( x

2

1 
 1
 3 dx
2
x 
1 x

28. 

 4) dx

e2



e x .dx

0

 x  1)dx

16

dx
30. 
x
1

20.

1

3

2
1

1

1

dx
0 1  sin x
4

27.

2

ex  e x
0 ex  e x dx

19.


2

22.

2

2
( 2 x  x  ) dx

3
0
3

2



22.

dx
x2  x2



15.

1

tgx .dx
cos2 x



5

7x  2 x  5
dx
1
x

14.


2

2

16.

e2

2

3

32.

x .dx

1

29.

2 x  5  7x
dx
x


1

e
8


dx

33 x 2 
1
II. PHƯƠNG PHÁP ĐẶT ẨN PHỤ:
33.


2

 sin

1.

5.


3

6



3



1

 4 x 


2

xcos 2 xdx

 sin

2.

9.

x 1
1

14.


0


2

19.

x 1

 sin


3

2

3

2

11.

0

dx

xcos 2 xdx


2

20.

e


4

sin x

1


2

16.

1

8.

e

sin x

x 1
3

21.

e


4

-1-

x 2  1dx

0

dx

17.

e

1

13.

sin xdx

22.

e
0

x

1
1

cosx

18.

sin xdx


4
1

cosx

3

1
dx
12. 
2
1

x
0

2

cosxdx

x

1


4

2

cosxdx

x

1


6

0

0

3
2
10.  x 1  x dx

 cot gxdx

4.

 tgxdx

2
7.  x 1  x dx

0

1
dx
15. 
(1  3x 2 ) 2
0


4


4

1

1

1

3.

0

1

dx

sin x

 1  3cosx dx

2
6.  x x  1dx

1  4sin xcosxdx

3

0

3.

1

x2



xcos 3 xdx


3

0

1

2


2

2

x 2

e

2

1
dx
 2x  2

x2  2

xdx

0


2

xdx

23.

 sin


3

3

xcos 2 xdx


2

 sin

24.


3

6

xcos 3 xdx

25.

sin x

 1  3cosx dx



x 1
3

0
e

1

dx

x

33.


0

1

 cos

2


1

dx
1

43.

x

40.

44.

0

0

e

sin(ln x)
dx
47. 
x
1

48.

e

52.




1

4  x dx

55.

0



45.

1
dx
x 1  x


0

e 2ln x 1
dx
49. 
x
1
e


2

x 2 x 3  5dx

  sin

53.

sin(ln x)
dx
x
1



1
dx
(1  ln x)

1  3ln x ln x
dx
x

0

2

2

1

1
dx
x 1  x



e

 cos
e

1

x  1dx

36.

e2

2

4

x  1 cos xdx

dx

58.

0

4



35.

1  ln x
dx
39. 
x ln x
e

1
dx
(1  ln x)

4

54.

x

dx

e

1  ln x
dx
x

1

e2

51.

x 1
3

e2

1  l...
TÍCH PHÂN
I. TÍNH TÍCH PHÂN BẰNG CÁCH SỬ DỤNG TÍNH CHẤT VÀ NGUYÊN HÀM CƠ BẢN:
1.
1
3
0
( 1)x x dx
2.
2
2
1
1 1
( )
e
x x dx
x x
2.
3
1
2x dx
3.
2
1
1x dx
4.
2
3
(2sin 3 )x cosx x dx
5.
1
0
( )
x
e x dx
6.
1
3
0
( )x x x dx
7.
2
1
( 1)( 1)x x x dx
8.
2
3
1
(3sin 2 )x cosx dx
x
9.
10.
2
2
3
1
( )x x x x dx
11.
2
1
( 1)( 1)x x x dx
12.
3
3
1
x 1 dx( ).
13.
2
2
2
-1
x.dx
x
14.
2
e
1
7x 2 x 5
dx
x
15.
x 2
5
2
dx
x 2
16.
2
2
1
x 1 dx
x x x
( ).
ln
17.
2
3
3
6
x dx
x
cos .
sin
18.
4
2
0
tgx dx
x
.
cos
19.
1
x x
x x
0
e e
e e
dx
20.
1
x
x x
0
e dx
e e
.
21.
2
2
1
dx
4x 8x
22.
3
x x
0
dx
e e
ln
.
22.
2
0
dx
1 xsin
24.
1
1
2
)12( dxxx
25.
2
0
3
)
3
2
2( dxxx
26.
2
2
)3( dxxx
27.
4
3
2
)4( dxx
28.
dx
xx
2
1
32
11
29.
2
1
3
2
2
dx
x
xx
30.
e
e
x
dx
1
1
31.
16
1
.dxx
32.
dx
x
xx
e
2
1
752
33.
dx
x
x
8
1
3 2
3
1
4
II. PHƯƠNG PHÁP ĐẶT ẨN PHỤ:
1.
2
3 2
3
sin xcos xdx
2.
2
2 3
3
sin xcos xdx
3.
2
0
sin
1 3
x
dx
cosx
3.
4
0
tgxdx
4.
4
6
cot gxdx
5.
6
0
1 4sin xcosxdx
6.
1
2
0
1x x dx
7.
1
2
0
1x x dx
8.
1
3 2
0
1x x dx
9.
1
2
3
0
1
x
dx
x
10.
1
3 2
0
1x x dx
11.
2
3
1
1
1
dx
x x
12.
1
2
0
1
1
dx
x
13.
1
2
1
1
2 2
dx
x x
14.
1
2
0
1
1
dx
x
15.
1
2 2
0
1
(1 3 )
dx
x
16.
2
sin
4
x
e cosxdx
17.
2
4
sin
cosx
e xdx
18.
2
1
2
0
x
e xdx
19.
2
3 2
3
sin xcos xdx
20.
2
sin
4
x
e cosxdx
21.
2
4
sin
cosx
e xdx
22.
2
1
2
0
x
e xdx
23.
2
3 2
3
sin xcos xdx
- 1 -
Các bài tóan tích phân - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Các bài tóan tích phân - Người đăng: Trần Mậu Tú
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
12 Vietnamese
Các bài tóan tích phân 9 10 493