Ktl-icon-tai-lieu

Các bài toán về các PT không mẫu mựccó cách giải

Được đăng lên bởi Tiêu Dao Lão Tử
Số trang: 29 trang   |   Lượt xem: 936 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Phương trình không mẫu mực

Trần Xuân Bang- GV Trường THPT Chuyên Quảng Bình

PHƯƠNG TRÌNH KHÔNG MẪU MỰC
Ta xem phương trình không mẫu mực những phương trình không thể biến ñổi
tương tương, hoặc biến ñổi hệ quả từ ñầu cho ñến khi kết thúc. Một sự phân loại
như thế chỉ có tính tương ñối.
I. PHƯƠNG TRÌNH GIẢI BẰNG PHƯƠNG PHÁP ðẶT ẨN PHỤ.
1. Mục ñích ñặt ẩn phụ.
1.1. Hạ bậc một số phương trình bậc cao.
• ðưa một số phương trình bậc 4 về phương trình trùng phương.
Phương trình bậc bốn: ax4 + bx3 + cx2 + dx + e = 0 ( a ≠ 0 ) ñưa về ñược phương
trình trùng phương chỉ khi ñồ thị hàm số:
f(x) = ax4 + bx3 + cx2 + dx + e
có trục ñối xứng. Gọi x = x0 là trục ñối xứng. Phép ñặt ẩn phụ x = x0 + X sẽ ñưa
phương trình ax4 + bx3 + cx2 + dx + e = 0 về phương trình trùng phương.
Ví dụ 1: Giải phương trình x4 - 4x3 - 2x2 + 12x - 1 = 0
Giải. ðặt y = x4 - 4x3 - 2x2 + 12x - 1
Giả sử ñường thẳng x = x0 là trục ñối xứng của ñồ thị hàm số.
 x = x0 + X
hàm số ñã cho trở thành:
y = Y

Khi ñó qua phép biến ñổi: 

Y = (x0 + X)4 - 4(x0 + X)3 - 2(x0 + X)2 + 12(x0 + X) - 1
= x04 + 4 xo3 X + 6 xo2 X 2 + 4 x0 X 3 + X 4 - 4 x03 − 12 x02 X − 12 x0 X 2 − 4 X 3 - 2 x02 − 4 x0 X − 2 X 2 +
+12 x0 + 12 X −
−1

4 x0 − 4 = 0

Y là hàm số chẵn của X ⇔ 

3
2
4 x0 − 12 x0 − 4 x0 + 12 = 0

Suy ra: x0 = 1 và Y = X4 - 8X2 + 6
Phương trình ñã cho tương ñương với: X4 - 8X2 + 6 = 0 ⇔ X2 = 4 ± 10
⇔ X = ± 4 − 10 , X = ± 4 + 10
Suy ra phương trình có 4 nghiệm: x = 1 ± 4 − 10 , x = 1 ± 4 + 10
Ví dụ 2: Giải phương trình x4 + 8x3 + 12x2 - 16x + 3 = 0
Giải. ðặt y = x4 + 8x3 + 12x2 - 16x + 3.
Giả sử ñường thẳng x = x0 là trục ñối xứng của ñồ thị hàm số.

Trần Xuân Bang- GV Trường THPT Chuyên Quảng Bình

1

Phương trình không mẫu mực


Phương trình không mẫu mực

Trần Xuân Bang- GV Trường THPT Chuyên Quảng Bình

 x = x0 + X
hàm số ñã cho trở thành:
y = Y

Khi ñó qua phép biến ñổi: 

Y = (x0 + X)4 + 8(x0 + X)3 + 12(x0 + X)2 - 16(x0 + X) + 3 =
= x04 + 4 xo3 X + 6 xo2 X 2 + 4 x0 X 3 + X 4 +8 x03 + 24 x02 X + 24 x0 X 2 + 8 X 3 +
+12 x02 + 24 x0 X + 12 X 2 +

−16 x0 − 16 X +
+3

Y là hàm số chẵn, suy ra: x0 = - 2
Y = X4 - 12X2 + 35
Y = 0 ⇔ X2 = 5, X2 = 7 ⇔ X = ± 5 , X = ± 7
Suy ra bốn nghiệm X = - 2 ± 5 , X = - 2 ± 7
Bài tập tương tự:
BT1. Giải phương trình 2x4 - 16x3 + 43x2 - 44x + 14 = 0
ðSố: x = 2 ±

1
,x=2 ± 2.
2

BT2. Giải phương trình 6x4 + 24x3 + 23x2 - 2x - 1 = 0
ðSố: x = - 1 ±

2
3
,x=-1 ± .
3
2

• ðưa phương trình bậc bốn dạng: (x - a)(x - b)(x - c)(x - d) = m, trong ñó ...
Phương trình không mu mc Trn Xuân Bang- GV Trường THPT Chuyên Qung Bình
Trn Xuân Bang- GV Trường THPT Chuyên Qung Bình Phương trình không mu mc
1
PH
ƯƠNG TRÌNH KHÔNG MU MC
Ta xem ph
ương trình không mu mc nhng phương trình không th biến ñi
t
ương tương, hoc biến ñi h qu t ñầu cho ñến khi kết thúc. Mt s pn loi
như thế ch có tính tương ñối.
I. PHƯƠNG TRÌNH GII BNG PHƯƠNG PHÁP ðT N PH.
1. M
c ñích ñặt n ph.
1.1. H
bc mt s phương trình bc cao.
ðưa mt s phương trình bc 4 v phương trình trùng phương.
Ph
ương trình bc bn: ax
4
+ bx
3
+ cx
2
+ dx + e = 0 ( a
0 ) ñưa v ñưc phương
trình trùng ph
ương ch khi ñồ th hàm s:
f(x) = ax
4
+ bx
3
+ cx
2
+ dx + e
tr
c ñối xng. Gi x = x
0
trc ñối xng. Phép ñặt n ph x = x
0
+ X s ñưa
ph
ương trình ax
4
+ bx
3
+ cx
2
+ dx + e = 0 v phương trình trùng phương.
Ví d
1:
Gii phương trình x
4
- 4x
3
- 2x
2
+ 12x - 1 = 0
Gi
i. ðặt y = x
4
- 4x
3
- 2x
2
+ 12x - 1
Gi
s ñường thng x = x
0
là trc ñối xng ca ñồ th hàm s.
Khi
ñó qua phép biến ñổi:
0
x x X
y Y
= +
=
hàm s ñã cho tr thành:
Y = (x
0
+ X)
4
- 4(x
0
+ X)
3
- 2(x
0
+ X)
2
+ 12(x
0
+ X) - 1
=
4 3 2 2 3 4
0 0
4 6 4
o o
x x X x X x X X+ + + +
-
-
3 2 2 3
0 0 0
4 12 12 4x x X x X X
-
-
2 2
0 0
2 4 2x x X X
+
0
12 12
1
x X+ +
Y là hàm s chn ca X
0
3 2
0 0 0
4 4 0
4 12 4 12 0
x
x x x
=
+ =
Suy ra: x
0
= 1 và Y = X
4
- 8X
2
+ 6
Phương trình ñã cho tương ñương vi: X
4
- 8X
2
+ 6 = 0
X
2
= 4
10±
X = 4 10± , X = 4 10± +
Suy ra ph
ương trình có 4 nghim: x = 1
4 10± , x = 1 4 10± +
Ví d
2:
Gii phương trình x
4
+ 8x
3
+ 12x
2
- 16x + 3 = 0
Gi
i. ðặt y = x
4
+ 8x
3
+ 12x
2
- 16x + 3.
Gi
s ñường thng x = x
0
là trc ñối xng ca ñồ th hàm s.
www.VNMATH.com
Các bài toán về các PT không mẫu mựccó cách giải - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Các bài toán về các PT không mẫu mựccó cách giải - Người đăng: Tiêu Dao Lão Tử
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
29 Vietnamese
Các bài toán về các PT không mẫu mựccó cách giải 9 10 292