Ktl-icon-tai-lieu

CÁC CÔNG THỨC CẦN NHỚ HÓA HỌC LỚP 8

Được đăng lên bởi Nga Thu Lê
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 61 lần   |   Lượt tải: 0 lần
ÔN TẬP HÓA HỌC LỚP 8
Một số gốc axit thông thường:
Kí hiệu
- Cl
-F
=S
- NO3
= SO4
= SO3
- HSO4
- HSO3
= CO3
- HCO3
≡ PO4
= HPO4
- H2PO4
- CH3COO
- AlO2

Tên gọi

Hoá trị

CTPT axit

Tên axít

Clorua
Florua
Sunfua
Nitrat
Sunfat
Sunfit
Hidrosunfat
Hidrosunfit
Cacbonat
Hidrocacbonat
phôtphat
hidrophôtphat
dihidrophôtphat
axêtat
Aluminat

I
I
II
I
II
II
I
I
II
I
III
II
I
I
I

HCl
Hf
H2S
HNO3
H2SO4
H2SO3
H2SO4
H2SO3
H2CO3
H2CO3
H3PO4
H3PO4
H3PO4
CH3COOH
HAlO2

Axít Clohiđríc
Axít Flohiđríc
Axít Sufu hiđríc
Axít nitríc
Axít Sufuríc
Axít Sufurơ
Axít Sufuríc
Axít Sufurơ
Axít Cácbonríc
Axít Cácbonríc
Axít phốt phoríc
Axít phốt phoríc
Axít phốt phoríc
Axít axetíc
Axít Aluminíc

MOÄT SOÁ COÂNG THÖÙC GIUÙP GIAÛI BAØI TAÄP HOÙA HOÏC TRUNG
HOÏC CÔ SÔÛ
Coâng thöùc
n=m:M

n = V : 22,4
n = CM . V

n
Tính
soá mol

A
N

PV
.
R.T

Chuù thích

Ñôn vò tính

Soá mol chaát
Khoái löôïng chaát
Khoái löôïng mol chaát
Soá mol chaát khí ôû ñkc
Theå tích chaát khí ôû ñkc
Soá mol chaát
Noàng ñoä mol
Theå tích dung dòch
Soá mol (nguyeân töû hoaëc phaân töû)
Soá nguyeân töû hoaëc phaân töû
Soá Avogañro
Soá mol chaát khí
Aùp suaát

mol
gam
gam
mol
lit
mol
mol / lit
lit
mol
ntöû hoaëc ptöû
6.10-23
mol
atm ( hoaëcmmHg)
1 atm = 760mmHg
lit ( hoaëc ml )
0,082 ( hoaëc 62400 )
273 +toC
ml
g/ml
gam
%

V
R
T
vdd
V  ml  D C % D
n  dd
M
100% M
C%

Theå tích chaát khí
Haèng soá
Nhieät ñoä
Thể tích dung dịch
Khối lượng riêng
Khối lượng mol chất
Nồng độ %

C % mdd
n
100% M

mdd

Khối lượng dung dịch

gam

m
n
M
mct mdd
mdm

Khoái löôïng chaát
Soá mol chaát
Khoái löôïng mol chaát
Khoái löôïng chaát tan
Khoái löôïng dung dòch
Khoái löôïng dung moâi

gam
mol
gam
gam
gam
gam

mct
C%
mdd
mct
mdm
S

Khoái löôïng chaát tan
Noàng ñoä phaàn traêm
Khoái löôïng dung dòch
Khoái löôïng chaát tan
Khoái löôïng dung moâi
Ñoä tan

gam
%
gam
gam
gam
gam

n

m n M

Khoái
löôïng
chaát
tan

Kí
hieäu
n
m
M
n
V
n
CM
V
n
A
N
n
P

mct = mdd - mdm

C %  mdd
mct 
100%

mct 

S .mdm
100

mdd

Khoái
löôïng
dung
dòch

m 100%
 ct
C%

m dd mct  m dm

mdd = V.D

Noàng
ñoä
dung
dòch

khoái
löôïng
rieâng
Theå
tích
Khí

C% 

mct .100
mdd

c% 

CM .M
10.D

CM =

n
V

CM 

C %.10.D
M

m
V
V= n.22,4
D =

Vkk = 5. VO2
Vdd 

Theå
tích
dung
dịch
Tyû
khoái
chaát

n
CM

m
D
M
 A
MB

Vdd =
d A/ B

mdd
mct
C%

Khoái löôïng dung dòch
Khoái löôïng chaát tan
Noàng ñoä phaàn traêm

gam
gam
%

mdd
mct
mdm

Khoái löôïng dung dòch
Khoái löôïng chaát tan
Khoái löôïng dung moâi

gam
gam
gam

mdd
V
D
mdd
mct
C%

Khoái löôïng dung ...
ÔN TẬPA HỌC LỚP 8
Một số gốc axit thông thường:
hiệu Tên gọi Hoá trị CTPT axit Tên axít
- Cl Clorua I HCl Axít Clohiđríc
- F Florua I Hf Axít Flohiđríc
= S Sunfua II H
2
S Axít Sufu hiđríc
- NO
3
Nitrat I HNO
3
Axít nitríc
= SO
4
Sunfat II H
2
SO
4
Axít Sufuc
= SO
3
Sunfit II H
2
SO
3
Axít Sufurơ
- HSO
4
Hidrosunfat I H
2
SO
4
Axít Sufuc
- HSO
3
Hidrosunfit I H
2
SO
3
Axít Sufu
= CO
3
Cacbonat II H
2
CO
3
Axít Cácbonríc
- HCO
3
Hidrocacbonat I H
2
CO
3
Axít Cácbonríc
PO
4
phôtphat III H
3
PO
4
Axít phốt phoríc
= HPO
4
hidrophôtphat II H
3
PO
4
Axít phốt phoríc
- H
2
PO
4
dihidrophôtphat I H
3
PO
4
Axít phốt phoríc
- CH
3
COO axêtat I CH
3
COOH Axít axetíc
- AlO
2
Aluminat I HAlO
2
Axít Aluminíc
CÁC CÔNG THỨC CẦN NHỚ HÓA HỌC LỚP 8 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
CÁC CÔNG THỨC CẦN NHỚ HÓA HỌC LỚP 8 - Người đăng: Nga Thu Lê
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
CÁC CÔNG THỨC CẦN NHỚ HÓA HỌC LỚP 8 9 10 269